Mam zamiar pod­ru­ko­wać tro­chę tych ulo­tek ‚poroz­da­wać i obser­wo­wać kominy sąsia­dów to bar­dzo fajna przy oka­zji zabawa .
W świa­do­mo­ści więk­szo­ści ludzi palą­cych w kotłach zasy­po­wych jak widzą dym w komi­nie to cie­szą się i wie­dzą że się pali .
Już od przed­szkola wpaja się ‚utrwala się ten obraz w oczach czło­wieka, że taki stan to norma, ogólne przy­zwo­le­nie ‚dym jest akcep­to­wany, wręcz nie­odzowny pod­czas ryso­wa­nia domu komina od dzie­ciń­stwa .
Kto dożyje takich cza­sów , że jedno dziecko w przed­szkolu, zwróci uwagę dru­giemu rysu­ją­cemu dziecku dym z komina, że to jest “be”.
Temat pracy “bez­pieczny dom“
bezpieczny dom
A dom to prze­cież cała planeta .

ani­muss @ forum.muratordom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *