Mam zami­ar podrukować trochę tych ulotek ‚poroz­dawać i obser­wować kominy sąsi­adów to bard­zo faj­na przy okazji zabawa .
W świado­moś­ci więk­szoś­ci ludzi palą­cych w kotłach zasy­powych jak widzą dym w kominie to cieszą się i wiedzą że się pali .
Już od przed­szko­la wpa­ja się ‚utr­wala się ten obraz w oczach człowieka, że taki stan to nor­ma, ogólne przyz­wole­nie ‚dym jest akcep­towany, wręcz nieod­zowny pod­czas rysowa­nia domu kom­i­na od dziecińst­wa .
Kto doży­je takich cza­sów , że jed­no dziecko w przed­szkolu, zwró­ci uwagę drugiemu rysu­jące­mu dziecku dym z kom­i­na, że to jest “be”.
Tem­at pra­cy “bez­pieczny dom”
bezpieczny dom
A dom to prze­cież cała plan­e­ta .

ani­muss @ forum.muratordom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.