Inwestycje w kotłowni — poradnik zakupowy

Z koń­cem zimy dla wielu przyj­dzie czas pla­no­wa­nych bądź też przy­mu­so­wych zmian w insta­la­cji grzew­czej. Zakup kotła czy inna moder­ni­za­cja insta­la­cji CO to zawsze spory wyda­tek. Nie mając orien­ta­cji na rynku można łatwo zmar­no­wać duże kwoty na pozor­nie nowo­cze­sne roz­wią­za­nia, dosta­jąc w zamian wyra­fi­no­wany zestaw do zimo­wych tor­tur w kotłowni, mar­nu­jący tony opału i obrzy­dza­jący życie przez kolejne kil­ka­na­ście lat.

Ale bez obaw!

Nie­ba­wem na stro­nie pojawi się kom­pletny prze­wod­nik zaku­powy dla tych, któ­rzy dys­po­nu­jąc gotówką, chcą ją dobrze wydać na moder­ni­za­cję kotłowni. Dowiesz się z niego m.in:

Poja­wią się także recen­zje nie­któ­rych modeli kotłów pod wzglę­dem jako­ści ich roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych, a co za tym idzie opa­ło­żer­no­ści, (nie)wygody obsługi i ew. moż­li­wo­ści napra­wie­nia czego tylko się da, jeśli ktoś już błąd zaku­powy popełnił.

To wszystko niebawem…

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *