Inwestycje w kotłowni — poradnik zakupowy

Z końcem zimy dla wielu przyjdzie czas planowanych bądź też przy­mu­sowych zmi­an w insta­lacji grzew­czej. Zakup kotła czy inna mod­ern­iza­c­ja insta­lacji CO to zawsze spory wydatek. Nie mając ori­en­tacji na rynku moż­na łat­wo zmarnować duże kwoty na pozornie nowoczesne rozwiąza­nia, dosta­jąc w zami­an wyrafi­nowany zestaw do zimowych tor­tur w kotłowni, mar­nu­ją­cy tony opału i obrzy­dza­ją­cy życie przez kole­jne kilka­naś­cie lat.

Ale bez obaw!

Niebawem na stron­ie pojawi się kom­plet­ny prze­wod­nik zakupowy dla tych, którzy dys­ponu­jąc gotówką, chcą ją dobrze wydać na mod­ern­iza­cję kotłowni. Dowiesz się z niego m.in:

Pojaw­ią się także recen­z­je niek­tórych mod­eli kotłów pod wzglę­dem jakoś­ci ich rozwiązań kon­struk­cyjnych, a co za tym idzie opałożer­noś­ci, (nie)wygody obsłu­gi i ew. możli­woś­ci napraw­ienia czego tylko się da, jeśli ktoś już błąd zakupowy popełnił.

To wszys­tko niebawem…

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.