Mieszanka węglowo-koksowa w Camino

Jako, że sam jestem posi­adaczem Camino 9,7kW i od pon­ad dwóch lat trenu­ję eko­nom­iczne, a przez to czyste spalanie węgla, chci­ałbym pod­powiedzieć co da jeszcze lep­sze efek­ty niż sam węgiel, a mianowicie mieszan­ka węglowo-kok­sowa. Warto odżałować trochę pieniędzy i na próbę kupić worek kok­su opałowego orzecha II, (niezbyt duże ziar­na 25–40mm) i pomieszać z węglem. Na ruszt syp­iemy warst­wę węgla (zakry­wamy całą powierzch­nię rusz­tu), na nią syp­iemy warst­wę kok­su, znowu warst­wę węgla, kok­su i tak do peł­na lub na próbę do połowy . Ostat­nia gór­na warst­wa pown­na być węglowa. Na to kładziemy drewka i odpalamy. Z chwilą wyt­worzenia się warst­wy żaru na górze zasy­pu, dym z kom­i­na będzie znikomy. W momen­cie jak roz­pali się warst­wa kok­su pod węglem, dymu z kom­i­na już nie powin­niśmy widzieć. Taka sytu­ac­ja utrzymy­wać się będzie aż do wypale­nia całego wsadu. W zależnoś­ci od ustaw­ień PG i PW, warunk­ów pogodowych, obciąże­nia kotła itp może zdarzyć się, że żar zejdzie na ruszt, a na górze zasy­pu będzie czarno. Oznacza, to że węgiel już prak­ty­cznie odga­zował i mamy sam koks, czyli pod­sta­wowe pali­wo dla Camini­a­ka W kotle nic nie zmieni­amy! Ter­az koks będzie pal­ił się z dołu do góry czyś­ci­utko i dłu­u­u­go Ci, którzy zde­cy­du­ją się spróbować spal­ić taką mieszankę, mają zain­stalowaną KPW i zaśle­pi­ony ruszt pio­nowy, mogą być pozy­ty­wnie zaskoczeni stałopal­noś­cią.

Kil­ka suchych fak­tów z pale­nia przeze mnie mieszan­ki kok­sowo-węglowej:

 1. Ciąg komi­nowy ustaw­iony na 20Pa, ze wzglę­du na węgiel ze sporą iloś­cią popi­ołu.
 2. Uchył klap­ki powi­etrza wtónego PW dla w/w ciągu 2–3mm przez cały czas pale­nia.
 3. Powi­etrze główne sterowane miarkown­ikiem.
 4. Tem­per­atu­ra spalin po roz­pale­niu i podłącze­niu miarkown­i­ka 280C,
  po 1h od 160–200C w zaleznoś­ci od obciąże­nia kotła.
  Po ok 2h oscy­lu­je w grani­cach 100–140C.
  Po 3h 100–110C.
 5. Temp wody na zasi­la­niu 45–50C.
 6. Stałopal­ność mieszan­ki przy w/w ustaw­ieni­ach, temp zewn -4 do 4C od 14–16h, ogrze­wane 47m2 nieo­cieplne, stałopal­ność na węglu maks 8–12h. Cza­sy podane od osiąg­nię­cia temp. zadanej do wypale­nia wsadu (36C na zasi­la­niu)

Sor­ry za przynudzanie, ale może komuś się przy­da i sko­rzys­ta.

szponi@forum.muratordom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.