Artykuł o węglu w “Otwartych innowacjach”

W wyda­niu 4/2013 cza­sopis­ma “Otwarte innowac­je” ukazał się artykuł pt. Pogodz­ić węgiel z ekologią, trak­tu­ją­cy oczy­wiś­cie o czystym pale­niu węglem dzię­ki roz­pala­niu od góry. Zestaw­ie­nie słów węgiel, ekolo­gia i innowac­ja — dość niecodzi­enne.

Wydanie spec­jalne poświę­cone praw­ie w całoś­ci opalaniem węglem. W związku z tym, że w prasie toczą się dyskus­je na tem­at emisji CO2, wydoby­cia, zakazów – mamy propozy­c­je wraz z por­talem Czysteogrzewanie.pl jak zmiejszyć zuży­cie węgla a przy okazji zaoszczędz­ić.

Podz­iękowa­nia dla Mar­ka Doskocza za zain­tere­sowanie się pozornie niemod­nym tem­atem węgla 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.