Artykuł o węglu w “Otwartych innowacjach”

W wyda­niu 4/2013 cza­so­pi­sma “Otwarte inno­wa­cje” uka­zał się arty­kuł pt. Pogo­dzić węgiel z eko­lo­gią, trak­tu­jący oczy­wi­ście o czy­stym pale­niu węglem dzięki roz­pa­la­niu od góry. Zesta­wie­nie słów węgiel, eko­lo­giainno­wa­cja — dość niecodzienne.

Wyda­nie spe­cjalne poświę­cone pra­wie w cało­ści opa­la­niem węglem. W związku z tym, że w pra­sie toczą się dys­ku­sje na temat emi­sji CO2, wydo­by­cia, zaka­zów – mamy pro­po­zy­cje wraz z por­ta­lem Czysteogrzewanie.pl jak zmiej­szyć zuży­cie węgla a przy oka­zji zaoszczędzić.

Podzię­ko­wa­nia dla Marka Dosko­cza za zain­te­re­so­wa­nie się pozor­nie nie­mod­nym tema­tem węgla 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *