Kara UOKiK dla firmy SkładyWęgla.pl

UOKiK nało­żył pra­wie pół miliona zło­tych kary na firmę SkładyWęgla.pl za sprze­daż węgla o para­me­trach gor­szych niż obie­cy­wane. Reak­cję urzędu spo­wo­do­wały liczne skargi ze strony klien­tów tej firmy.

W sierp­niu ub.r. zale­ca­li­śmy ostroż­ność przy kupo­wa­niu węgla z tych skła­dów. Nie jest tajem­nicą, że węgiel jest impor­to­wany, a spółka nie­chęt­nie dzie­liła się z klien­tami infor­ma­cjami o jego pocho­dze­niu i para­me­trach. Jeśli węgiel przy­jeż­dża z róż­nych źró­deł za wschod­nią gra­nicą, a potem zapewne jest mie­szany, to jego para­me­try mogą się zna­cząco zmie­niać. Już samo sfor­mu­ło­wa­nie oferty firmy, gdzie kalo­rycz­ność węgla podano w for­mie “do iluś­tam MJ/kg” wygląda na furtkę umoż­li­wia­jącą sprze­daż węgla o dowol­nie słab­szych parametrach.

Postę­po­wa­nie UOKiK roz­po­częte w czerwcu 2013 r. potwier­dziło, że firma zawy­żała kalo­rycz­ność sprze­da­wa­nego węgla. Inne wykryte nie­pra­wi­dło­wo­ści to nie­zgodne z prawdą obiet­nice węgla bez popiołu i suchego. To aku­rat śmier­dzi hum­bu­giem na kilo­metr — zero popiołu ma węgiel lecz­ni­czy, a zada­szo­nych węgla­rek PKP nie posiada — ale nie każdy musi o tym wie­dzieć, stąd jest to wpro­wa­dza­nie zie­lo­nego klienta w błąd.

SkładyWęgla.pl oczy­wi­ście odwo­łały się od kary. Mimo to sprawa poka­zuje, że z nie­uczci­wym sprze­dawcą opału można wal­czyć. Sytu­acja jest jed­nak o tyle korzystna dla klien­tów, że jest to firma ogól­no­pol­ska i oszu­ka­nych klien­tów zebrała się więk­sza liczba. Samotna walka z deta­licz­nym sprze­dawcą węgla o zasięgu połowy powiatu — a takich jest więk­szość — nie byłaby taka łatwa.

A tutaj repor­taż na temat tej sprawy w Uwaga TVN.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *