Kara UOKiK dla firmy SkładyWęgla.pl

UOKiK nałożył praw­ie pół mil­iona zło­tych kary na fir­mę SkładyWęgla.pl za sprzedaż węgla o para­me­tra­ch gorszych niż obiecy­wane. Reakcję urzę­du spowodowały liczne skar­gi ze strony klien­tów tej firmy.

W sierp­niu ub.r. zale­cal­iśmy ostrożność przy kupowa­niu węgla z tych składów. Nie jest tajem­nicą, że węgiel jest impor­towany, a spół­ka niechęt­nie dzieliła się z klien­ta­mi infor­ma­c­ja­mi o jego pochodze­niu i para­me­tra­ch. Jeśli węgiel przy­jeżdża z różnych źródeł za wschod­nią granicą, a potem zapewne jest mieszany, to jego para­me­try mogą się znaczą­co zmieni­ać. Już samo sfor­mułowanie ofer­ty firmy, gdzie kalo­ryczność węgla podano w formie “do iluś­tam MJ/kg” wyglą­da na furtkę umożli­wia­jącą sprzedaż węgla o dowol­nie słab­szych para­me­tra­ch.

Postępowanie UOKiK rozpoczęte w czer­w­cu 2013 r. potwierdz­iło, że fir­ma zawyżała kalo­ryczność sprzedawanego węgla. Inne wykryte niepraw­idłowoś­ci to niez­godne z prawdą obiet­nice węgla bez popi­ołu i suchego. To aku­rat śmierdzi hum­bugiem na kilo­metr — zero popi­ołu ma węgiel leczniczy, a zadas­zonych węglarek PKP nie posi­a­da — ale nie każdy musi o tym wiedzieć, stąd jest to wprowadzanie zielonego klien­ta w błąd.

SkładyWęgla.pl oczy­wiś­cie odwołały się od kary. Mimo to sprawa pokazu­je, że z nieucz­ci­wym sprzedaw­cą opału moż­na wal­czyć. Sytu­ac­ja jest jed­nak o tyle korzyst­na dla klien­tów, że jest to fir­ma ogólnopol­s­ka i oszukanych klien­tów zebrała się więk­sza licz­ba. Samot­na wal­ka z detal­icznym sprzedaw­cą węgla o zasięgu połowy powiatu — a takich jest więk­szość — nie była­by taka łat­wa.

A tutaj repor­taż na tem­at tej sprawy w Uwa­ga TVN.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.