Sorry, taką mamy politykę

Mieszkaniec Krakowa napisał do Rady Dziel­ni­cy z prośbą o rozpowszech­nie­nie infor­ma­cji o sposo­bie praw­idłowego pale­nia w piecach zawartych na tej stron­ie. Rada Dziel­ni­cy przekaza­ła sprawę do Wydzi­ału Ksz­tał­towa­nia Środowiska UM Krakowa. Oto odpowiedź Rady wraz ze stanowiskiem Wydzi­ału:

Tłu­macząc na nasze: infor­ma­c­je są OK, ale taką mamy ter­az poli­tykę, że jest uch­walony zakaz pale­nia węglem i o węglu cicho-sza. Lep­szy nasz zakaz za 5 lat niż wasza edukac­ja od zaraz. Co nam tu będziecie lud pod­burzać? Jeszcze się skap­ną, że zakaz nie jest jedynym i najlep­szym rozwiązaniem i będziemy mieli rozróbę.

Tak więc przez najbliższe 5 lat Krakowian­ie są skazani na wdy­chanie syfu. Urzęd­ni­cy nie są zain­tere­sowani sposobem choć­by częś­ciowego polep­szenia jakoś­ci powi­etrza przed tym ter­minem. Mimo, że ludzie na co dzień odd­y­cha­ją­cy powi­etrzem z przewagą dymu chcieli­by już ter­az akcji infor­ma­cyjnej w swo­jej okol­i­cy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.