Sorry, taką mamy politykę

Miesz­ka­niec Kra­kowa napi­sał do Rady Dziel­nicy z prośbą o roz­po­wszech­nie­nie infor­ma­cji o spo­so­bie pra­wi­dło­wego pale­nia w pie­cach zawar­tych na tej stro­nie. Rada Dziel­nicy prze­ka­zała sprawę do Wydziału Kształ­to­wa­nia Śro­do­wi­ska UM Kra­kowa. Oto odpo­wiedź Rady wraz ze sta­no­wi­skiem Wydziału:

Tłu­ma­cząc na nasze: infor­ma­cje są OK, ale taką mamy teraz poli­tykę, że jest uchwa­lony zakaz pale­nia węglem i o węglu cicho-sza. Lep­szy nasz zakaz za 5 lat niż wasza edu­ka­cja od zaraz. Co nam tu będzie­cie lud pod­bu­rzać? Jesz­cze się skapną, że zakaz nie jest jedy­nym i naj­lep­szym roz­wią­za­niem i będziemy mieli rozróbę.

Tak więc przez naj­bliż­sze 5 lat Kra­ko­wia­nie są ska­zani na wdy­cha­nie syfu. Urzęd­nicy nie są zain­te­re­so­wani spo­so­bem choćby czę­ścio­wego polep­sze­nia jako­ści powie­trza przed tym ter­mi­nem. Mimo, że ludzie na co dzień oddy­cha­jący powie­trzem z prze­wagą dymu chcie­liby już teraz akcji infor­ma­cyj­nej w swo­jej oko­licy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *