Rybnicki Eko Serwis o rozpalaniu od góry

Na por­talu rybnik.com.pl poja­wił się odci­nek pro­gramu Eko Ser­wis poświę­cony pale­niu w domo­wych kotłach “od góry”. O spra­wie opo­wiada Julian Ole­wicz, “dzia­łacz na rzecz klir luftu” — jak sam sie­bie określił.

Wielki sza­cun dla pana Juliana za wytrwałe roz­po­wszech­nia­nie infor­ma­cji o lep­szym spo­so­bie pale­nia! Takich ludzi nam trzeba 🙂

Źró­dło: rybnik.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *