Kotłownia dla młodych (prima aprilis)

Kil­ka dni temu w Tychach pre­mier Don­ald Tusk podz­iękował Śląskowi za bronie­nie “pol­skiego skar­bu” jakim jest węgiel. Zapowiedzi­ał dąże­nie do “reha­bil­i­tacji” węgla jako źródła energii na forum Unii Europe­jskiej oraz zróżni­cow­a­nia źródeł dostaw energii.

Nie bierz tego na serio! Ten wpis to oczy­wiś­cie z okazji 1. kwiet­nia! 🙂

Przy tej okazji ujaw­iono założe­nia pro­gra­mu “Kotłow­n­ia dla młodych” — nowego paki­etu dzi­ałań pro­mu­ją­cych węgiel jako pali­wo do ogrze­wa­nia domów.

Skąd nagle takie zain­tere­sowanie domowy­mi kotłow­n­i­a­mi, gdy przez lata uważano węgiel za pali­wo na wymar­ciu, dla biedo­ty?

- Przez lata myśleliśmy, że gaz ziem­ny to przyszłoś­ciowe, wygodne i eko­log­iczne źródło energii — przyz­nał pre­mier — Jed­nak ostat­nie wydarzenia na wschodzie pokaza­ły, że mieszkań­cy domów pod­pię­tych do ruskiej rury nie mogą być pewni dnia ani godziny, kiedy dostawy gazu do ogrze­wa­nia mogą stać się zagrożone. Dlat­ego aby spać spoko­jnie w najm­roźniejsze zimowe wiec­zo­ry, musimy postaw­ić na kra­jowe pali­wo.

Moż­na się jedynie obaw­iać, jak zareagu­je na taką decyzję lob­by eko­log­iczne. Lada dzień może­my się spodziewać oku­pacji sej­mowych kory­tarzy i kom­inów przez dzi­ałaczy Green­peace.

- Ekologów odeśle­my do szkoły — zapew­nia pre­mier — Niech się nauczą, że gaz ziem­ny i węgiel to takie same pali­wa kopalne. Trze­ba nato­mi­ast powiedzieć w końcu prawdę: mamy techolo­gie, dzię­ki którym domowe kotły mogą spalać węgiel ze ślad­ową emisją zanieczyszczeń, nie angażu­jąc człowieka w obsługę tak jak stare piece. Dlat­ego apelu­ję do władz Krakowa, by prze­myślały plany zakazu ogrze­wa­nia węglem w opar­ciu o mery­to­ryczne przesłan­ki i nowe okolicznoś­ci.

Młodzi do szufel

Pro­gramem “Kotłow­n­ia dla młodych” rząd zamierza przekon­ać do ogrze­wa­nia węglowego oso­by zakłada­jące własne rodziny i budu­jące domy. Zaplanowano szereg zachęt finan­sowych:

  • każde młode małżeńst­wo będzie mogło starać się o bezz­wrot­ną dotację na kom­pletne wyposaże­nie kotłowni z kotłem węglowym. Co ważne — prefer­owane będą najnowocześniejsze, niskoemisyjne kotły automaty­czne.
  • do “becikowego” po urodze­niu dziec­ka każ­da rodz­i­na ogrze­wa­ją­ca dom węglem otrzy­ma dodatkowo zapas opału na całą zimę, by nowy oby­wa­tel nie zmarzł
  • rodziny wielodzietne zyska­ją ulgi na zakup węgla — po 10% z każdym kole­jnym dzieck­iem

Nie stracą także star­si:

  • w całym kra­ju pow­staną punk­ty dorad­cze, gdzie m.in. za sym­bol­iczną opłatą będzie moż­na wymienić kocioł gazowy na nowoczes­ny kocioł węglowy
  • wydat­ki na pol­s­ki węgiel będzie moż­na odpisać od dochodu w rocznym zez­na­niu PIT
  • emeryci i ren­ciś­ci z najniższy­mi świad­czeni­a­mi dostaną 30-pro­cen­tową pod­wyżkę wypła­caną w postaci dostawy węgla
  • czas spęd­zony w kotłowni zostanie zal­ic­zony do stażu pra­cy i uwzględ­niony przy wypła­cie emery­tu­ry

Pro­gram dopłat dla młodych wys­tar­tu­je w czer­w­cu b.r. Pozostałe udo­god­nienia dla ogrze­wa­ją­cych węglem wejdą w życie od sty­cz­nia przyszłego roku.

Kraków przeliczył

Zapowiedź wspar­cia dla ogrze­wa­ją­cych węglem wywołała ból kieszeni wielu ludzi w Krakowie, który od 2018 roku zamierzał zakazać pale­nia węglem. A raczej zamierza­li to uczynić antys­mogowi akty­wiś­ci, którzy — jak się ter­az okaza­ło — są ter­az w mniejs­zoś­ci. Ludzie, dowiedzi­awszy się o możli­woś­ci czys­tego i wygod­nego ogrze­wa­nia węglem ze wspar­ciem od państ­wa, zauważyli jak dali się oszukać. Doszło do tego, że bardziej znani dzi­ałacze antys­mogowi boją się pokazy­wać pub­licznie na uli­cach.

Ter­az pojaw­iły się poważne acz ciut spóźnione ruchy zmierza­jące do pod­da­nia zakazu pale­nia węglem pod ref­er­en­dum, przy okazji głosowa­nia nad pomysłem ubie­ga­nia się o orga­ni­za­cję zimowej olimpiady. Może uda się posłać do piachu dwa głupie pomysły za jed­nym zamachem?

PS. Infor­ma­c­ja nieprawdzi­wa 🙂 Wpis z okazji 1. kwiet­nia! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.