Kotłownia dla młodych (prima aprilis)

Kilka dni temu w Tychach pre­mier Donald Tusk podzię­ko­wał Ślą­skowi za bro­nie­nie “pol­skiego skarbu” jakim jest węgiel. Zapo­wie­dział dąże­nie do “reha­bi­li­ta­cji” węgla jako źró­dła ener­gii na forum Unii Euro­pej­skiej oraz zróż­ni­co­wa­nia źró­deł dostaw energii.

Nie bierz tego na serio! Ten wpis to oczy­wi­ście z oka­zji 1. kwietnia! 🙂

Przy tej oka­zji uja­wiono zało­że­nia pro­gramu “Kotłow­nia dla mło­dych” — nowego pakietu dzia­łań pro­mu­ją­cych węgiel jako paliwo do ogrze­wa­nia domów.

Skąd nagle takie zain­te­re­so­wa­nie domo­wymi kotłow­niami, gdy przez lata uwa­żano węgiel za paliwo na wymar­ciu, dla biedoty?

- Przez lata myśle­li­śmy, że gaz ziemny to przy­szło­ściowe, wygodne i eko­lo­giczne źró­dło ener­gii — przy­znał pre­mier — Jed­nak ostat­nie wyda­rze­nia na wscho­dzie poka­zały, że miesz­kańcy domów pod­pię­tych do ruskiej rury nie mogą być pewni dnia ani godziny, kiedy dostawy gazu do ogrze­wa­nia mogą stać się zagro­żone. Dla­tego aby spać spo­koj­nie w naj­mroź­niej­sze zimowe wie­czory, musimy posta­wić na kra­jowe paliwo.

Można się jedy­nie oba­wiać, jak zare­aguje na taką decy­zję lobby eko­lo­giczne. Lada dzień możemy się spo­dzie­wać oku­pa­cji sej­mo­wych kory­ta­rzy i komi­nów przez dzia­ła­czy Greenpeace.

- Eko­lo­gów ode­ślemy do szkoły — zapew­nia pre­mier — Niech się nauczą, że gaz ziemny i węgiel to takie same paliwa kopalne. Trzeba nato­miast powie­dzieć w końcu prawdę: mamy techo­lo­gie, dzięki któ­rym domowe kotły mogą spa­lać węgiel ze śla­dową emi­sją zanie­czysz­czeń, nie anga­żu­jąc czło­wieka w obsługę tak jak stare piece. Dla­tego ape­luję do władz Kra­kowa, by prze­my­ślały plany zakazu ogrze­wa­nia węglem w opar­ciu o mery­to­ryczne prze­słanki i nowe okoliczności.

Mło­dzi do szufel

Pro­gra­mem “Kotłow­nia dla mło­dych” rząd zamie­rza prze­ko­nać do ogrze­wa­nia węglo­wego osoby zakła­da­jące wła­sne rodziny i budu­jące domy. Zapla­no­wano sze­reg zachęt finansowych:

  • każde młode mał­żeń­stwo będzie mogło sta­rać się o bez­zwrotną dota­cję na kom­pletne wypo­sa­że­nie kotłowni z kotłem węglo­wym. Co ważne — pre­fe­ro­wane będą naj­no­wo­cze­śniej­sze, nisko­emi­syjne kotły auto­ma­tyczne.
  • do “beci­ko­wego” po uro­dze­niu dziecka każda rodzina ogrze­wa­jąca dom węglem otrzyma dodat­kowo zapas opału na całą zimę, by nowy oby­wa­tel nie zmarzł
  • rodziny wie­lo­dzietne zyskają ulgi na zakup węgla — po 10% z każ­dym kolej­nym dzieckiem

Nie stracą także starsi:

  • w całym kraju powstaną punkty dorad­cze, gdzie m.in. za sym­bo­liczną opłatą będzie można wymie­nić kocioł gazowy na nowo­cze­sny kocioł węglowy
  • wydatki na pol­ski węgiel będzie można odpi­sać od dochodu w rocz­nym zezna­niu PIT
  • eme­ryci i ren­ci­ści z naj­niż­szymi świad­cze­niami dostaną 30-procentową pod­wyżkę wypła­caną w postaci dostawy węgla
  • czas spę­dzony w kotłowni zosta­nie zali­czony do stażu pracy i uwzględ­niony przy wypła­cie emerytury

Pro­gram dopłat dla mło­dych wystar­tuje w czerwcu b.r. Pozo­stałe udo­god­nie­nia dla ogrze­wa­ją­cych węglem wejdą w życie od stycz­nia przy­szłego roku.

Kra­ków przeliczył

Zapo­wiedź wspar­cia dla ogrze­wa­ją­cych węglem wywo­łała ból kie­szeni wielu ludzi w Kra­ko­wie, który od 2018 roku zamie­rzał zaka­zać pale­nia węglem. A raczej zamie­rzali to uczy­nić anty­smo­gowi akty­wi­ści, któ­rzy — jak się teraz oka­zało — są teraz w mniej­szo­ści. Ludzie, dowie­dziaw­szy się o moż­li­wo­ści czy­stego i wygod­nego ogrze­wa­nia węglem ze wspar­ciem od pań­stwa, zauwa­żyli jak dali się oszu­kać. Doszło do tego, że bar­dziej znani dzia­ła­cze anty­smo­gowi boją się poka­zy­wać publicz­nie na ulicach.

Teraz poja­wiły się poważne acz ciut spóź­nione ruchy zmie­rza­jące do pod­da­nia zakazu pale­nia węglem pod refe­ren­dum, przy oka­zji gło­so­wa­nia nad pomy­słem ubie­ga­nia się o orga­ni­za­cję zimo­wej olim­piady. Może uda się posłać do pia­chu dwa głu­pie pomy­sły za jed­nym zamachem?

PS. Infor­ma­cja nie­praw­dziwa 🙂 Wpis z oka­zji 1. kwietnia! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *