Przegonili Belzebuba

Oto relac­ja z dzi­ałań ekipy “Ryb­nik bez dymu” w jed­nej z ryb­nic­kich kotłowni, która do niedaw­na zatruwała życie ludziom naokoło, a dziś prze­chod­nie na uli­cy nie odgad­ną, że ten dom ogrze­wany jest węglem. Budynek to jeden z niewielu domków jed­norodzin­nych wetknię­tych pomiędzy blo­ki. Właś­ci­ciel nie był z tych, co rąbią na opał kre­den­sy. Pal­ił ucz­ci­wym … Czy­taj dalej Prze­go­nili Belze­bu­ba