Archiwa autora: Wojciech Treter

O Wojciech Treter

Redaktor naczelny (bo jedyny)

Piecodoradcy – pionierska akcja naprawy kotłowni w Gdyni

Ile da się popraw­ić w domowej kotłowni węglowej bez kosz­townej pełnej mod­ern­iza­cji, wykonu­jąc proste czyn­noś­ci ser­wisowe i napraw­ia­jąc w ten czy inny sposób tech­nikę pale­nia? Na to pytanie odpowie pilotażowy pro­gram “Piecodor­ad­cy”, który właśnie rusza w Gdyni i takie dzi­ała­nia przewidu­je. O ile mi wiado­mo jest to pier­wsza taka akc­ja w kra­ju. Coś podob­ne­go mogło dojść do skutku gdzie indziej już kil­ka lat temu. Nieste­ty nau­ka pol­s­ka wsadz­iła wtedy kij w szprychy.

W ramach pro­gra­mu “Piecodor­ad­cy”, spośród zgłoszeń mieszkańców, zostanie wybranych ok. 30 kotłowni, gdzie będą wyko­nane przeglądy, a następ­nie:

  • Totłow­n­ia zostanie doprowad­zona do stanu uży­wal­noś­ci (czyli m.in. zostanie wyczyszc­zony komin, wyreg­u­lowany kocioł, palacz otrzy­ma instrukc­je co do poprawnego pale­nia i opty­mal­nego wyboru paliw).
  • Tam, gdzie będzie to tech­nicznie możli­we a właś­ci­ciel wyrazi zain­tere­sowanie (w ok. połowie kotłowni z uwa­gi na ograniczenia budże­towe), zostanie zain­stalowany pal­nik wery – tj. szy­b­ka i tania prz­erób­ka na kocioł dol­nego spala­nia.

Pro­gram “Piecodor­ad­cy” zaist­ni­ał dzię­ki pomysłowi i deter­mi­nacji członków Gdyńskiego Alar­mu Smogowego oraz przy­chyl­noś­ci Refer­atu Ener­gety­ki Urzę­du Mias­ta Gdy­nia i Gdańskiego WFOŚ. Akcję współ­fi­nan­su­ją Mias­to Gdy­nia oraz Wojew­ódz­ki Fun­dusz Ochrony Środowiska w Gdańsku. Szczegóły na stron­ie Urzę­du Mias­ta Gdy­nia. Tam też moż­na znaleźć reg­u­lamin oraz kartę zgłoszeniową. Zgłaszać się mogą mieszkań­cy dziel­nic Gdyni: Mały Kack oraz Pogórze, posi­ada­ją­cy kotły zasy­powe na węgiel lub drewno. Nabór trwa do 1. październi­ka b.r. a przeglądy kotłowni będą przeprowadzane w listopadzie.

Czego moż­na po tej akcji oczeki­wać? Nikt tego wcześniej nie robił, więc do koń­ca nie wiado­mo. Temu ma służyć pilotaż, aby skon­fron­tować przy­puszczenia, dobre chę­ci i okrągłe obiecan­ki z tzw. prawdzi­wym życiem. Wstęp­nie wyda­je się, że efek­ty przeglą­du, nau­ki poprawnego pale­nia i/lub mon­tażu pal­ników wery powin­ny być znaczące. Pytanie, czym nas życie zaskoczy po drodze, jaki będzie nakład pra­cy, natęże­nie nieprzewidzianych prob­lemów, trwałość efek­tów itp. To wszys­tko będę relacjonował.