Konsultacje projektu uchwały antysmogowej dla Mazowsza

W samym środku lata, przez mie­siąc – tak Mazo­wiecki Urząd Mar­szał­kow­ski pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje pro­jektu uchwały anty­smo­go­wej. Co w nim cie­ka­wego? Znów geniu­sze kopiują zakaz uży­wa­nia kotłów zasy­po­wych. Cie­kawe kiedy stwier­dzą, że nóż kuchenny umoż­li­wia zabi­cie czło­wieka, więc wszyst­kim każą kupić kra­jal­nice? Będzie to miało podobny sens i cel jak ten przepis.

Główne zało­że­nia mazo­wiec­kiej uchwały antysmogowej

Pro­jekt uchwały anty­smo­go­wej jest dostępny na stro­nach Urzędu Mar­szał­kow­skiego. Jego główne zało­że­nia (w więk­szo­ści kopiuj-wklej z Mało­pol­ski) to:

  • zakaz spa­la­nia mułu, flotu, węgla bru­nat­nego w ogóle, węgla kamien­nego o udziale ziarna do 3mm powy­żej 15%, bio­masy o wil­got­no­ści ponad 20% – od 1. listo­pada 2017
  • doce­lowo moż­li­wość eks­plo­ata­cji wyłącz­nie kotłów auto­ma­tycz­nych speł­nia­ją­cych wymogi eko­pro­jektu i tylko tam, gdzie brak tech­nicz­nych lub eko­no­micz­nych moż­li­wo­ści pod­łą­cze­nia obiektu budow­la­nego do sieci cie­płow­ni­czej cen­tral­nej lub sieci gazowej
  • koniecz­ność wymiany kotłów poza­kla­so­wych do końca 2022 roku
  • koniecz­ność wymiany kotłów 3. i 4. klasy do końca 2027 roku.

Uwagi do projektu

Głów­nym błę­dem w pro­jek­cie mazo­wiec­kiej uchwały jest przy­mus uży­wa­nia wyłącz­nie kotłów auto­ma­tycz­nych. Jesz­cze rok temu nie przy­pusz­czał­bym, że można wpaść na taki idio­tyzm a dziś mamy to w Mało­pol­sce przy­kle­pane i rzecz sze­rzy się na kolejne woje­wódz­twa jakby nigdy nic! XXI wiek a wciąż można eks­pe­ry­men­to­wać na ludziach!

Zarówno norma PN-EN 303–5:2012 (ta od klas) jak i eko­pro­jekt nie dys­kry­mi­nują kotłów zasy­po­wych. Wyszli z tym to dopiero pomy­sło­dawcy uchwał anty­smo­go­wych, chcąc uka­rać użyt­kow­ni­ków tych kotłów za myślo­zbrod­nię spa­la­nia w nich odpa­dów – bo prze­cież każdy palił, pali lub będzie palić kalo­sza – a jed­no­cze­śnie przy­kryć wła­sną nie­udol­ność w ści­ga­niu tego wykro­cze­nia (nie tyle nie­sku­tecz­ność dzia­łań, co brak tych dzia­łań a miej­scami nawet chęci).

Kon­se­kwen­cją braku kotłów zasy­po­wych jest pozba­wie­nie ludzi moż­li­wo­ści spa­la­nia dobrego gru­bego węgla, który kopal­nie będą musiały pokru­szyć i prze­ro­bić na paliwo do kotłów auto­ma­tycz­nych (co odbije się na cenie tego węgla). Jed­no­cze­śnie z nie­ja­snych przy­czyn dopusz­cza się kotły zga­zo­wu­jące drewno. Dla­czego nie kotły zga­zo­wu­jące węgiel? Czy za tak fiku­śnym roz­wią­za­niem stoi li tylko naganna niekompetencja?

Dru­gim błę­dem w pro­jek­cie mazo­wiec­kiej uchwały jest przy­mus pod­łą­cza­nia się do sieci gazo­wej lub cie­płow­ni­czej jeśli “są moż­li­wo­ści tech­niczne i eko­no­miczne. Widać, że auto­rzy pro­jektu nie odro­bili lek­cji ze Ślą­ska – tam taki zapis wykre­ślono w kon­sul­ta­cjach jako naru­sza­jący kon­sty­tu­cyjną zasadę rów­no­ści wobec prawa.

Poni­żej szkic uwag, które możesz wysłać jako swoje w konsultacjach:

Sprze­ci­wiam się wyklu­cza­niu z użytku kotłów z ręcz­nym zała­dun­kiem paliwa ponie­waż wpro­wa­dza się tym samym nie­uza­sad­nioną dys­kry­mi­na­cję użyt­kow­ni­ków róż­nych rodza­jów urzą­dzeń grzew­czych, mimo że wszyst­kie one speł­niają tę samą normę emisyjną:

  • Norma PN-EN 303–5:2012 jak i “eko­pro­jekt” wymu­szają eks­plo­ata­cję kotłów zasy­po­wych z mocą nomi­nalną, we współ­pracy ze zbior­ni­kiem aku­mu­lu­ją­cym cie­pło – są to warunki, które zapew­niają osią­ga­nie zakła­da­nych pozio­mów emi­sji i sprawności.
  • Spa­la­nie nie­bez­piecz­nych odpa­dów “dla chcą­cego” jest moż­liwe tak samo w kotłach zga­zo­wu­ją­cych drewno (które pro­jekt dopusz­cza) jak i w kotłach zasy­po­wych dol­nego spa­la­nia na węgiel lub drewno (któ­rych pro­jekt nie dopuszcza).

Zbio­rowa odpo­wie­dzial­ność wszyst­kich użyt­kow­ni­ków kotłów zasy­po­wych za prak­tykę spa­la­nia nie­bez­piecz­nych odpa­dów przez część z nich pach­nie “myślo­zbrod­nią” i jest nie­do­pusz­czalna. Jed­no­cze­śnie trzeba zauwa­żyć, że – wbrew chłop­skiemu rozu­mowi – uciąż­liwy dym z komina nie równa się pro­ce­de­rowi spa­la­nia nie­bez­piecz­nych odpa­dów. Kocioł zga­zo­wu­jący drewno, kocioł zasy­powy na węgiel, kocioł zasy­powy na drewno i komi­nek speł­nia­jące takie same wymogi emi­syjne powinny być trak­to­wane tak samo. Eli­mi­na­cja kotłów zasy­po­wych byłaby nie­uza­sad­nio­nym cio­sem w osoby naj­mniej zamożne ponie­waż taki kocioł, nawet przy koniecz­no­ści eks­plo­ata­cji ze zbior­ni­kiem aku­mu­la­cyj­nym, pozo­staje znacz­nie tań­szy od kotła auto­ma­tycz­nego i pozwala spa­lać szer­szy zakres tań­szych paliw niż kocioł zga­zo­wu­jący drewno, który wymaga wyłącz­nie drewna w postaci naj­le­piej zdro­wych, gru­bych polan.

Sprze­ci­wiam się także przy­mu­sowi pod­łą­cza­nia budyn­ków do sieci gazo­wej lub cie­płow­ni­czej, gdyż wpro­wa­dza on nie­rów­ność oby­wa­teli wobec prawa, ogra­ni­cza­jąc wybór spo­sobu ogrze­wa­nia tylko czę­ści z nich. Ponadto sfor­mu­ło­wa­nie o “moż­li­wo­ściach tech­nicz­nych i eko­no­micz­nych” jest nie­pre­cy­zyjne i otwiera pole do uzna­nio­wej inter­pre­ta­cji. Pro­po­zy­cja iden­tycz­nego zapisu została odrzu­cona w kon­sul­ta­cjach pro­jektu ślą­skiej uchwały anty­smo­go­wej jako niekonstytucyjna.

Uwagi można wno­sić do 18 sierp­nia nastę­pu­ją­cymi metodami:

  1. w for­mie pisem­nej na adres: Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego w War­sza­wie, Depar­ta­ment Gospo­darki Odpa­dami oraz Pozwo­leń Zin­te­gro­wa­nych i Wod­no­praw­nych, ul. ks. I. Kło­po­tow­skiego 5, 03–718 Warszawa,
  2. ust­nie do protokołu,
  3. mailowo na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl