Jak uciec od opłaty handlowej za prąd

Nawet kogoś, kto niespec­jal­nie studi­u­je rachun­ki za prąd, może zacząć kłuć w oczy tzw. opła­ta hand­lowa – bo to jed­na z tych comiesięcznych opłat “nie wiado­mo za co”, która ostat­nio moc­no wzras­ta. Zdarza­ją się już ofer­ty, w których opła­ta hand­lowa się­ga 24zł brut­to miesięcznie. Jak od niej uciec i czy w ogóle jest sens?

Opłata handlowa – ale za co opłata?

For­mal­nie opła­ta hand­lowa jest opłatą za sze­roko rozu­mi­aną obsługę klien­ta: żeby rachun­ki docier­ały na czas, ser­wis inter­ne­towy z podglą­dem zuży­cia prą­du dzi­ałał sprawnie a kon­sul­tant nie dawał spoko­ju z ofer­ta­mi nowych pro­mocji.

Nato­mi­ast prak­ty­ka pokazu­je, że opła­ta hand­lowa towarzyszy ofer­tom pro­mo­cyjnym, w których wiąże­my się z danym sprzedaw­cą na kil­ka lat, ale w zami­an otrzy­mu­je­my tańszy prąd i niekiedy jakieś dodatkowe usłu­gi. Taka prak­ty­ka trwa już ład­nych kil­ka-może-naś­cie lat i człowiek niespec­jal­nie zwracał na to uwagę dopó­ki opła­ta hand­lowa wynosiła kil­ka zło­tych.

Jed­nak obec­nie, w 2019 roku, jeśli ktoś dosta­je od sprzedaw­cy prą­du nową ofer­tę, może zauważyć, że opła­ta hand­lowa na lata 2020 i dalej bard­zo moc­no wzras­ta – np. o pon­ad 100% i z 7–8zł robi się 18–24zł miesięcznie. Skąd to się bierze?

 • z dodatkowych usług – więk­szy ich zakres pod­bi­ja opłatę hand­lową, np. w Tau­ronie w ofer­cie “Prąd z ser­wisan­tem komu­put­erowym 24h” (dla Wrocław­ia) opła­ta hand­lowa na lata 2020–22 to 24,50zł brut­to.
 • z ryzy­ka wzros­tu cen prą­du od 2020 roku – może zdarzyło ci się w medi­ach o tym usłyszeć. Na skutek huśtaw­ki na rynku uprawnień emisji CO2, dość moc­no wzrosły kosz­ty pro­dukcji prą­du w Polsce. Rząd ma zami­ar zrekom­pen­sować ten wzrost tak, by gospo­darst­wa domowe go nie odczuły – ale co z tego ostate­cznie wyjdzie, nikt do koń­ca nie wie, bo dro­ga leg­is­la­cyj­na jest krę­ta i dzi­u­rawa. Dlat­ego sprzedaw­cy prą­du, chcąc gwaran­tować ceny na 2–3 lata naprzód, a nie wiedząc, czy i jakie rekom­pen­saty ostate­cznie będą, dolicza­ją wyższe niż dawniej opłaty hand­lowe, by nieco zrekom­pen­sować sobie ryzyko.

Czy moż­na tej opłaty uniknąć? Możli­woś­ci są ogranic­zone, ale jed­nak są.

Jak się wymiksować z opłaty handlowej w Tauronie

Opiszę sprawę na przykładzie Tau­rona, bo z tą fir­mą miałem do czynienia.

Pro­ces jakiejkol­wiek zmi­any ofer­ty bądź – co gorsza – rozwiąza­nia umowy w Tau­ronie jest stras­zli­wie zag­mat­wany gdy się do sprawy pod­chodzi z uli­cy. Tak jest zapewne nie tylko w Tau­ronie, bo każ­da srocz­ka swo­ją kaszkę warzy. Oczy­wiś­cie wszys­tko jest opisane w umowie. Nie jest to tajem­ni­ca. Trze­ba tylko czy­tać umowy i pamię­tać o ter­mi­nach. Jakie proste. Jakie trudne.

Pod­sta­wową ofer­tą w Tau­ronie jest Tary­fa Sprzedaw­cy:

 • bez kilkulet­niej lojal­ki i kar za zmianę/wypowiedzenie,
 • bez dodatkowych usług “gratis”
 • bez gwarancji cen prą­du
 • bez opłaty hand­lowej

Tary­fa Sprzedaw­cy to pod­stawa. To nie jest to, czym Tau­ron najbardziej chci­ał­by cię uszczęśli­wić. Widzisz zresztą, że gdy wejdziesz na stronę z opisem Tary­fy Sprzedaw­cy, to najpierw rzu­ca­ją się w oczy ofer­ty pro­mo­cyjne, a dopiero niżej moż­na znaleźć doku­men­ty doty­czące samej Tary­fy Sprzedaw­cy. Cza­sa­mi pojaw­ia się ona w zestaw­ie­niu z ofer­ta­mi pro­mo­cyjny­mi, byś widzi­ał, ile zysku­jesz.

Ofer­ta pro­mo­cyj­na w nomen­klaturze Tau­rona nazy­wa się Cen­nikiem. Cen­nik to ofer­ta:

 • z 3-let­nią lojalką i kara­mi za wypowiedzenie/zmianę poza określony­mi ramami/rozwiązanie umowy,
 • z dodatkowy­mi usługa­mi w pakiecie, typu: pomoc elek­try­ka albo innego ser­wisan­ta w razie “w”,
 • z gwarancją cen prą­du na następ­ne 3 lata (o ile się nic nie pozmieni­ało, przy­na­jm­niej w kwiet­niu 2019 ceny były gwaran­towane),
 • z opłatą hand­lową.

Ter­az uwa­ga: na około dwa miesiące przed końcem obow­iązy­wa­nia aktu­al­nego Cen­ni­ka, dosta­jesz maila pod tytułem Infor­ma­c­ja doty­czą­ca Państ­wa umowy. Nawet jeśli fak­tu­ry przy­chodzą papierem – ta infor­ma­c­ja idzie mailem. Być może do osób, które nie podały jeszcze Tau­ronowi swo­jego maila, rzecz przyjdzie na papierze. Tak czy inaczej przyjść powin­no, bo tak stanowi umowa.

Dwa tygod­nie od kiedy otrzy­mu­jesz tę wiado­mość to jest jedy­na okaz­ja, by ewakuować się na Taryfę Sprzedaw­cy (tę bez opłaty hand­lowej) lub rozwiązać umowę (zmienić sprzedaw­cę prą­du).

Zasad­nicza część tej wiado­moś­ci na początku 2019 roku wyglą­dała tak:

opłata handlowa koniec cennika tauron

Do maila załąc­zonych jest parę doku­men­tów:

cennik tauron kwiecień 2019

Cen­nik jaki dostałem w lutym 2019 jako przedłuże­nie ofer­ty “z elek­trykiem”. Opłaty hand­lowe w tej ofer­cie w lat­ach 2016–19 to było najpierw przez rok 0zł a w następ­ne lata ok. 8zł brut­to.

O co tu chodzi: opcją pod­sta­wową, która wejdzie w życie sama z siebie jeśli tego maila zig­noru­jesz, jest przedłuże­nie obec­nej ofer­ty, ale na zak­tu­al­i­zowanych cenach (załąc­zony do maila nowy cen­nik). To jest nazwane Opcją nr 1. Pon­ad­to możesz także:

 • wybrać nową lep­szą pro­mocję (Opc­ja nr 2) – to też będzie 3-let­nia lojal­ka, ale na innych cenach i warunk­ach, do wyboru,
 • zgłosić chęć prze­jś­cia na Taryfę Sprzedaw­cy albo rozwiąza­nia umowy (zmi­any sprzedaw­cy prą­du) – i to jest jedyny moment, gdy możesz to zro­bić bez prob­lemów.

Jeśli prze­gapisz te dwa tygod­nie (np. mail wpadł do spa­mu), jesteś dalej uwiązany na 3 lata, masz w tym cza­sie możli­wość manewru tylko pomiędzy niek­tóry­mi cen­nika­mi pro­mo­cyjny­mi (jest to w mate­ri­ale infor­ma­cyjnym dokład­nie opisane). Każ­da inna zmi­ana wiąza­ła­by się z zapłatą kar umownych. O zmi­an­ie sprzedaw­cy nie ma przez te lata co myśleć. Po to też są te lojal­ki.

Tedy aby pozbyć się opłaty hand­lowej prze­chodząc na Taryfę Sprzedaw­cy, trze­ba w ter­minie tych dwóch tygod­ni skon­tak­tować się z Tau­ronem i wyraz­ić wolę rezy­gnacji z nowego Cen­ni­ka. Wystar­czy np. roz­mowa na infolinii. To wszys­tko. Sztuką jest, aby właś­ci­wego momen­tu nie przes­pać.

Jest o tym mowa w załąc­zonych do wiado­moś­ci mate­ri­ałach infor­ma­cyjnych.

rezygnacja z nowego cennika tauron

Frag­ment z mate­ri­ału infor­ma­cyjnego

Ja ten ter­min… prze­gapiłem. Mail dotarł na początku lutego, ale po zapoz­na­niu się z nim byłem przeko­nany, że nie muszę reagować ter­az, bo w mate­ri­ale infor­ma­cyjnym była mowa o możli­woś­ci odstąpi­enia od umowy przez 14 dni już po wejś­ciu w życie nowego Cen­ni­ka (1–14. kwiet­nia). A mój pier­wot­ny zami­ar to była zmi­ana sprzedaw­cy prą­du.

odstąpienie od umowy tauron

Frag­ment z mate­ri­ału infor­ma­cyjnego

Po licznych przy­go­dach okaza­ło się, że z tym odstąpi­e­niem od umowy nie jest tak jak mi się zdawało i trze­ba było reagować już w pier­wszym ter­minie (o tym za chwilę, bo to trochę osob­ny tem­at). Ostate­cznie w ramach tych dwóch tygod­ni już po wejś­ciu w życie nowego Cen­ni­ka udało mi się z niego zrezyg­nować i prze­jść na Taryfę Sprzedaw­cy. Nie wiem jed­nak, czy taka możli­wość jest regułą, bo infolinia Tau­ronu była pier­wszym miejscem, gdzie usłysza­łem o takiej opcji. Być może zaofer­owano mi to w drodze wyjątku, byle mnie zatrzy­mać, ponieważ zgłasza­łem chęć zmi­any sprzedaw­cy.

Dobra, jeszcze raz w naj­moc­niejszym w skró­cie, jak się z opłaty hand­lowej wywinąć:

 • trze­ba przypil­nować ter­minu kiedy możli­wa jest zmi­ana cennika/taryfy/oferty bez kon­sek­wencji – to jedyny pewny sposób,
 • ewen­tu­al­nie moż­na próbować zrezyg­nować z nowego cen­ni­ka do 14 dni od jego wejś­cia w życie (mnie się udało, choć nie wiem, czy jest to regułą),
 • jeśli jesteś w trak­cie trwa­nia pro­mo­cyjnej ofer­ty z lojalką, to nieste­ty nic nie da się zro­bić.

Opłata handlowa albo droższy prąd – czy to nie jest wszystko jedno?

Jeśli chwilę przysiąść nad tem­atem i porów­nać ofer­ty różnych sprzedaw­ców (albo nawet różne ofer­ty tej samej firmy) to moż­na dojść do wniosku, że być może tak czy inaczej każ­da fir­ma wychodzi na swo­je:

 • albo masz tańszy prąd, ale dodatkowo jest opła­ta hand­lowa
 • albo opłaty hand­lowej nie ma, ale prąd jest droższy.

Czy to zawsze na jed­no wyjdzie? Trze­ba liczyć. Wiele zależy od konkret­nych ofert i zuży­cia prą­du – im jest ono więk­sze, tym udzi­ał stałej kwotowo opłaty hand­lowej w całoś­ci rachunku jest mniej znaczą­cy a korzys­ta się na niższej cenie energii.

Na pewno od opłaty hand­lowej powin­ni uciekać posi­adacze insta­lacji fotowoltaicznej lub planu­ją­cy takie przed­sięwz­ię­cie. Bardziej opłaci się im zapłacić więcej za prąd, byle nie ponosić opłaty hand­lowej. Zuży­ty prąd moż­na bowiem rozliczyć ze sprzedaw­cą w zami­an za pro­dukcję włas­ną odd­aną do sieci. Nato­mi­ast opła­ta hand­lowa to pieniądze “stra­cone”.

Miała być zmiana sprzedawcy prądu, ale nie wyszło

W kwiet­niu 2019 udało mi się z opłaty hand­lowej zrezyg­nować i prze­jść na Taryfę Sprzedaw­cy w Tau­ronie. Ale nie taki miałem pier­wot­nie cel. Był to poniekąd skutek uboczny nieu­danej pró­by zmi­any sprzedaw­cy prą­du. A ta zmi­ana była moty­wowana właśnie chę­cią uciecz­ki od opłaty hand­lowej. Czyli cel osiągnąłem, choć drogą maksy­mal­nie zakrę­coną. Wtedy jeszcze nie wiedzi­ałem, że jest coś takiego jak Tary­fa Sprzedaw­cy w Tau­ronie, gdzie opłaty hand­lowej nie ma. Naprawdę trze­ba w tym tema­cie chwilę podrążyć, aby się zori­en­tować, co jest co.

Jako rzekłem, pier­wszy dwu­ty­god­niowy ter­min na wypowiedze­nie nowego cen­ni­ka – prze­gapiłem sądząc, że to dla mnie nieis­totne. To był błąd. Pro­ce­durę zmi­any sprzedaw­cy prą­du powin­no się zacząć właśnie w momen­cie otrzy­ma­nia w/w maila z nową ofer­tą – od wypowiedzenia cen­ni­ka i zgłoszenia się do nowego sprzedaw­cy. Wtedy uru­chomiony zostanie pro­ces zmi­any sprzedaw­cy, który może potr­wać właśnie około dwa miesiące, czyli tyle, ile pozostało do koń­ca obow­iązy­wa­nia starego Cen­ni­ka.

W mate­ri­ałach infor­ma­cyjnych jest jas­no napisane o możli­woś­ci odstąpi­enia od umowy przez 14 dni, już po wejś­ciu w życie nowego cen­ni­ka. Zaraz, zaraz: czy na pewno jas­no? Właśnie nie, bo nie jest określone, czy to odstąpi­e­nie będzie się wiąza­ło z kara­mi umowny­mi. Odstąpić wszak moż­na w każdej chwili – prob­lem właśnie w tym, aby odbyło się to bez ekstra opłat.

odstąpienie od umowy tauron

Jeszcze raz frag­ment z mate­ri­ałów infor­ma­cyjnych dot. odstąpi­enia od umowy

Na wyjaś­ni­a­n­iu tego spędz­iłem ład­nych kil­ka dni – i niczego się nie dowiedzi­ałem. Pytałem:

 • w Tau­ronie,
 • u innych sprzedaw­ców,
 • w jakichś fun­dac­jach poma­ga­ją­cych kon­sumen­tom,
 • na infolini­ach Urzę­du Reg­u­lacji Ener­gety­ki.

Co inny dzi­ał i inny kon­sul­tant, to inną inter­pre­tację słysza­łem. Inni sprzedaw­cy też plą­tali się w zez­na­ni­ach, choć podob­no mieli ofer­ować pomoc przy prze­chodze­niu do nich. Częs­to sprawa była mylona z 14 dni­a­mi na odstąpi­e­nie od umowy zaw­ier­anej na odległość. Tutaj nie chodzi o umowę, ale o nowy cen­nik – umowa zosta­je ta sama. W umowie zaś opisany jest tylko sce­nar­iusz owego “pier­wszego ter­minu”.

Ostate­cznie na infolinii Tau­ronu powiedziano mi, że to właśnie pier­wszy ter­min lutowy był tym właś­ci­wym na uru­chomie­nie pro­ce­dury zmi­any sprzedaw­cy a ter­az odstąpi­e­nie od umowy wiąza­ło­by się z kara­mi. Nato­mi­ast zapro­ponowano mi Taryfę Sprzedaw­cy. I tak się sprawa skończyła.

Tem­at zmi­any sprzedaw­cy prą­du nie jest ter­az tak pocią­ga­ją­cy jak jeszcze kil­ka lat temu. Różnice między ofer­ta­mi różnych sprzedaw­ców (przy­na­jm­niej dla Wrocław­ia) nie są na tyle istotne, by opła­cało się przedzier­ać przez zasie­ki, który­mi każdy sprzedaw­ca zabez­piecza swo­je past­wisko przed ucieczką klien­tów. Nawet dawniej świetne narzędzie porównu­jące ofer­ty sprzedaw­ców prą­du na stron­ie Urzę­du Reg­u­lacji Ener­gety­ki nie dzi­ała co najm­niej od początku 2019 roku. Wyglą­da więc, że tem­at nie żyje lub słabo dycha. To niedo­brze dla nas, kon­sumen­tów – brak różnic w cenach oznacza, że konkurenc­ja jest kiep­s­ka.


Foto: CaptSpaudling