Archiwa kategorii: Krakowski smog

Wymiana kotła a uchwały antysmogowe

Pla­nu­jąc wymianę kotła a nawet kupu­jąc opał na przy­szłą zimę trzeba już brać pod uwagę obo­wią­zu­jące i wiszące w powie­trzu uchwały anty­smo­gowe. Pierw­sze ich regu­la­cje wejdą w życie w Mało­pol­sce już od lipca tego roku. Ślą­ska uchwała zacznie obo­wią­zy­wać we wrześniu.

Obszar mia­sta Kra­kowa – nowy zakaz

Na tere­nie Kra­kowa od wrze­śnia 2019 wej­dzie w życie cał­ko­wity zakaz spa­la­nia węgla i drewna. Ale to nie wszystko! W pośpie­chu kle­cona jest druga tym­cza­sowa uchwała anty­smo­gowa dla Kra­kowa, która – jak wiele na to wska­zuje – od lipca b.r. zakaże pale­nia “złej jako­ści” węglem i nie­se­zo­no­wa­nym drew­nem. Kto do przy­szłego sezonu nie wymieni w Kra­ko­wie pieca czy kotła, będzie musiał zaopa­trzyć się w węgiel o nastę­pu­ją­cych parametrach:

 • war­tość opa­łowa min. 26 MJ/kg,
 • zawar­tość popiołu max. 10%,
 • zawar­tość siarki max. 0,8%,
 • zawar­tość ziarna 0-5mm max. 5%.

Takie para­me­try unie­moż­li­wią spa­la­nie mułu, flotu, miału, mar­ke­to­wych “eko­grosz­ków”, ale także grub­szych węgli z czę­ści kopalń. Nie łapie się np. żaden węgiel z kopalni Piast czy eko­gro­szek Reto­pal.

Jak żyć w Krakowie?

Czym prę­dzej zakle­puj miej­sce w kolejce po wymianę pieca/kotła, póki jesz­cze je roz­dają. Albo pakuj walizki.

Woje­wódz­two Małopolskie

W stycz­niu Sej­mik Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego przy­jął uchwałę anty­smo­gową dla obszaru woje­wódz­twa z wyłą­cze­niem Kra­kowa.

Od 1. lipca b.r. wejdą w życie regu­la­cje dot. paliw:

 • nie będzie można spa­lać węgla o uziar­nie­niu 0-3mm (nie okre­ślono wyma­gań co do innych parametrów)
 • nie będzie można spa­lać drewna o wil­got­no­ści powy­żej 20%

Rów­nież od 1. lipca b.r. w woj. mało­pol­skim wszyst­kie nowo insta­lo­wane kotły muszą speł­niać wyma­ga­nia dyrek­tywy eco­de­sign i muszą to być kotły auto­ma­tyczne albo zga­zo­wu­jące drewno.

Do końca 2022 roku muszą zostać wymie­nione wszyst­kie poza­kla­sowe kotły zale­ga­jące w kotłowniach.

Urzą­dze­nia speł­nia­jące kry­te­ria 3. i 4. klasy będą mogły pra­co­wać do końca 2026 roku.

Kotły 5. klasy – zarówno auto­ma­tyczne jak i ręczne – są dopusz­czone “do ruchu” bez­ter­mi­nowo.

Jak żyć w woje­wódz­twie małopolskim?

Na przy­szły sezon grzew­czy na pewno nie kupuj mułu ani flotu.

Jeśli przy­mie­rzasz się do zakupu kotła, pro­blem jest zło­żony a czas goni:

 • do końca czerwca możesz zain­sta­lo­wać dowolny kocioł
 • od 1. lipca do wyboru pozo­staną wyłącz­nie kotły auto­ma­tyczne lub zga­zo­wu­jące, speł­nia­jące kry­te­ria ecodesign.

Kocioł zain­sta­lo­wany do końca czerwca będzie mógł pracować:

 • 5 lat jeśli będzie pozaklasowy,
 • pra­wie 10 lat jeśli będzie 3. lub 4. klasy,
 • bez­ter­mi­nowo jeśli będzie 5. klasy

Tak więc roz­sąd­nym mini­mum wydaje się obec­nie kocioł 3. klasy, o ile wyro­bisz się do końca czerwca. Naj­ko­rzyst­niej nato­miast nabyć do tego czasu kocioł 5. klasy. Pamię­ta­jąc, że na 99% będzie się to wią­zało z koniecz­no­ścią moder­ni­za­cji sta­rego komina o cera­miczny wkład odporny na węglowy kondensat.

Eco­de­sign od 5. klasy różni się mini­mal­nie, ale wymaga dodat­ko­wego papierka, który póki co nie­wiele kotłów posiada. Listę kotłów zgod­nych z eco­de­sign publi­kuje Mało­pol­ski Urząd Mar­szał­kow­ski – to te z “zie­lo­nym pta­kiem” w ostat­niej kolum­nie “Eko­pro­jekt RPOPONE”. Rów­nież w ran­kingu kotłów poja­wiła się infor­ma­cja o eco­de­sign. Trzeba jed­nak uwa­żać, bo nie­kiedy nie wszyst­kie moce danego modelu speł­niają tę normę.

Lista kotłów zasy­po­wych w 5. kla­sie nie jest zbyt impo­nu­jąca. Uchwała mało­pol­ska wyraź­nie wymaga, by kocioł speł­niał jed­no­cze­śnie kry­te­ria emi­syjne i spraw­no­ści, dla­tego np. MPM DS kwa­li­fi­kuje się do 4. klasy, gdyż nie osiąga spraw­no­ści wyma­ga­nej w 5. kla­sie. Co ozna­cza, że zaku­piony przed 1. lipca będzie mógł pra­co­wać do końca 2026 roku (od 1. lipca nie będzie można go zain­sta­lo­wać). Wyma­ga­nia 5. klasy speł­nia w cało­ści Eko-Wery Michał.

Ist­nieją już kotły zga­zo­wu­jące zgodne z dyrek­tywą eco­de­sign. Nie są to oczy­wi­ście tanie rze­czy. A prócz samego kotła konieczny jest bufor cie­pła oraz stały dostęp do sezo­no­wa­nego drewna. Jed­nak lep­sze to niż woże­nie ze Ślą­ska węgla gdy ma się las za płotem.

Woje­wódz­two Śląskie

Przy­jęta 7. kwiet­nia 2017 uchwała anty­smo­gowa dla woj. ślą­skiego zaka­zuje od 1. wrze­śnia spa­la­nia mułu, flotu, węgla bru­nat­nego i drewna o wil­got­no­ści ponad 20%.

Rów­nież od 1 wrze­śnia 2017 nie będzie można mon­to­wać kotłów nie­speł­nia­ją­cych stan­dardu emi­syj­nego min. 5. klasy normy PN-EN 303–5:2012. Tu, w prze­ci­wień­stwie do uchwały mało­pol­skiej, mowa jest wyłącz­nie o stan­dar­dzie emi­syj­nym, a nie spraw­no­ścio­wym, dla­tego będzie można zamon­to­wać kocioł nie­speł­nia­jący wymogu spraw­no­ści 5. klasy jak wspo­mniany wyżej MPM DS (który wedle słów pro­du­centa nie był śru­bo­wany na spraw­ność w 5. kla­sie wła­śnie po to, by unik­nąć potrzeby moder­ni­za­cji komina).

Pierw­szy etap wymiany kotłów to rok 2021 – z jego koń­cem z użytku wyj­dzie naj­gor­sza padlina, kotły naj­star­sze, nie­cer­ty­fi­ko­wane. Kotły klas 3. i 4. będą mogły pra­co­wać jesz­cze 10 lat. Kominki nie­speł­nia­jące wymo­gów ekpro­jektu będą mogły być w ruchu do końca 2022 roku, chyba że zostaną zmo­der­ni­zo­wane, aby dotrzy­my­wały para­me­trów emi­sji. Szcze­góły co do ter­mi­na­rza wymiany we wpi­sie o ślą­skiej uchwale.

Jak żyć w woje­wódz­twie śląskim?

 

Uchwała wpro­wa­dza na tyle odle­głe ter­miny wymiany, że do 1. wrze­śnia 2017 wciąż będzie względ­nie opła­calne insta­lo­wać kotły nawet 3. klasy, gdyż popra­cują jesz­cze 10 lat. Po 1. wrze­śnia konieczne będzie insta­lo­wa­nie wyłącz­nie kotłów min. 5. klasy – obo­jęt­nie czy auto­ma­tycz­nych, czy zasypowych.

Inne rejony kraju

Wstępny pro­jekt uchwały anty­smo­go­wej dla Dol­nego Ślą­ska postu­luje cał­ko­wity zakaz pale­nia węglem i drew­nem we Wro­cła­wiu oraz w gmi­nach uzdro­wi­sko­wych. Dla reszty woje­wódz­twa prze­wi­duje się wymianę kotłów na 5. klasę. Nie upu­blicz­niono jesz­cze nawet pro­jek­tów uchwał w Wiel­ko­pol­sce i na Mazowszu.

Roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wyma­gań dla kotłów na paliwa stałe

Co jakiś czas sły­chać o pro­jek­cie rzą­do­wego roz­po­rzą­dze­nia, które wpro­wa­dzi wyma­ga­nia emi­syjne dla nowo sprze­da­wa­nych kotłów na węgiel i drewno. W chwili powsta­nia tego wpisu prace nad roz­po­rzą­dze­niem są mocno zaawan­so­wane a z jego tre­ści wynika, że wej­dzie w życie od 1 paź­dzier­nika 2017 roku. W obec­nie dostęp­nej wer­sji ustala ono przede wszyst­kim, że wszyst­kie dostępne w sprze­daży kotły będą musiały speł­niać wyma­ga­nia 5. klasy a kotły podaj­ni­kowe nie będą mogły mieć na wypo­sa­że­niu rusztu awaryjnego.