Archiwa kategorii: Ranking kotłów

Jakie paliwo do kotła z dotacji?

Palisz węglem za ~1000zł/t albo zwra­casz pre­zent – taka nie­spo­dzianka bywa “ukryta” w pro­gra­mach dota­cji do kotłów węglo­wych. Wymogi wielu pro­du­cen­tów wzglę­dem paliwa są tak wyśru­bo­wane, że trudno odpo­wiedni węgiel dostać, a jeśli już się uda, to jego cena jest powa­la­jąca. Paląc czymś tań­szym ryzy­kuje się koniecz­ność zwrotu całej dota­cji. Niby wszystko jest w umo­wie, którą każdy przed pod­pi­sa­niem prze­czy­tał, ale pew­nie mało kto zda­wał sobie sprawę, że dostęp­ność i cena paliwa do “spre­zen­to­wa­nego” mu kotła może być takim problemem.

Na przy­kła­dzie listy kotłów do mało­pol­skiego RPO sprawdźmy które z dostęp­nych na rynku eko­grosz­ków “pasują” do doto­wa­nych kotłów.

Komu to służy?

Dla­czego kotły węglowe zmie­rzają w tak absur­dal­nym z punktu widze­nia zwy­kłego pala­cza kie­runku? Śru­bo­wa­nie para­me­trów paliwa to naj­prost­sza droga do speł­nie­nia norm emi­sji i otwar­cia sezamu z dota­cjami. Nie trzeba zbyt mocno inwe­sto­wać w roz­wój a sprze­daż się kręci.

Jed­nak firmy sto­su­jące taką poli­tykę nie dostrze­gają, że piłują pień drzewa, z któ­rego gałęzi wyro­śli. Ludzie nie palą węglem z miło­ści do węgla lecz z powodu niskich kosz­tów i dostęp­no­ści tego ogrze­wa­nia. Kotły auto­ma­tyczne na jeden rodzaj paliwa o naj­wyż­szej jako­ści i cenie nie mają już żad­nej z tych zalet. Za chwilę ogrze­wa­nie węglowe sta­nie się dro­gim spor­tem nie­do­stęp­nym dla tych, któ­rzy taniego cie­pła naj­bar­dziej potrze­bują. Nie trzeba for­mal­nie zaka­zy­wać węgla – on sam się takim spo­so­bem zlikwiduje.

Wyma­ga­nia kotłów dota­cyj­nych co do paliwa

Poni­żej lista kotłów węglo­wych zaczerp­nięta z mało­pol­skiej listy urzą­dzeń speł­nia­ją­cych wymogi Eco­de­sign wraz z para­me­trami paliwa dla poszcze­gól­nych kotłów według zapi­sów w ich DTR.

Kocioł Rodzaj paliwa Kalo­rycz­ność Typ Gra­nu­la­cja Wil­got­ność Popiół Siarka Spie­kal­ność (RI)
PEREKO KSM Węgiel kamienny 26-30MJ/kg, naj­le­piej ≥ 28MJ/kg - 5–30 mm < 20% 5% 0,6% -
Drew-Met MJ-EKONOMIK Węgiel kamienny 27-28MJ/kg 31.2 5–25 mm < 15% < 7% - < 5
Koł­ton Ecomatix Węgiel kamienny - 31.2 5–28 mm “suche paliwo” - - -
Defro Sigma Węgiel bru­natny 21-23MJ/kg - 5–25 mm < 15% < 7% 0,6% 0–1% (?)
SAS Efekt Węgiel kamienny > 28MJ/kg “w sta­nie suchym” - 5–25 mm ≤ 11% 2–7% < 0,6% < 5 (max. 10)
Serigstad-Elektromet NES V Węgiel kamienny > 15MJ/kg - 5–25 mm ≤ 15% - - -
MCE V7 Węgiel kamienny 26MJ/kg 31.2 0–25 mm < 15% ≤5% ≤0,6% “niskie pęcz­nie­nie (nie zle­pia się)”
Stal­mark Eko pionier Węgiel kamienny - - 5–32 mm < 9% ≤ 10% - -
Gal­met galaxia Węgiel kamienny (eko­gro­szek Silesian) 28,3MJ/kg - 8–20 mm 4,4% 7,87% 0,4% -
HKS Lazar Węgiel bru­natny 18-21MJ/kg - 5–25 mm < 15% < 15% - < 10
Komiz Szto­ker+ Węgiel kamienny > 28MJ/kg - 5–25 mm ≤ 11% 2–7% < 0,6% < 5
Termo-Tech Inte­gra Węgiel kamienny - 31.2 5–25 mm < 11% - - -
Kli­mosz LE 20 Węgiel kamienny > 26MJ/kg 31 / 31.1 8–25 mm < 15% < 10% - < 20
Elek­tro­met EKO-KWP V Węgiel kamienny > 15MJ/kg - 5–25 mm ≤ 15% < 10% - -
Krza­czek SKP-ECO Węgiel kamienny 27-28MJ/kg - 5–31 mm < 15% < 7% < 0,6% < 5 (max. 10)

Kurio­zum na tej liście sta­no­wią kotły Defro Sigma oraz HKS Lazar – speł­nia­jące wymogi Eco­de­sign tylko przy spa­la­niu węgla bru­nat­nego, któ­rego to paliwa zgod­nie z uchwałą anty­smo­gową od 1. lipca b.r. nie będzie można sto­so­wać na tere­nie woje­wódz­twa mało­pol­skiego. Co prawda zgod­nie z wywie­szo­nym na w/w stro­nie regu­la­mi­nem umiesz­cze­nie urzą­dze­nia na liście nie ozna­cza, że na pewno otrzyma się na nie dota­cję, ale kto wie, czy ktoś przy­pad­kiem nie dostał…

Szybki prze­gląd rynku ekogroszków

Poni­żej szybka lista popu­lar­nych eko­grosz­ków – na pewno nie kom­pletna, ale poka­zu­jąca prze­krój rynku: od paliw naj­słab­szych po naj­bar­dziej “luk­su­sowe”. Ceny aktu­alne na obecną chwilę, raczej niż­sze niż śred­nia roczna z powodu mar­twego sezonu w han­dlu opa­łem na ten okres przypadającego.

Paliwo Kalo­rycz­ność Typ Gra­nu­la­cja Wil­got­ność Popiół Siarka Spie­kal­ność (RI) Cena za 1t
Jaret  21-22MJ/kg  31.2  5-25mm  16–22%  6–10% ≤ 1,2% < 10 840zł
Jaret Plus 24-25MJ/kg 31.2 5-25mm ≤ 10% ≤ 8% ≤ 0,8% ≤ 10 928zł
Skar­bek (KWK Piekary) 26MJ/kg 31.2 5–25 ≤ 13% ≤ 7% ≤ 0,6% ≤ 20 1000zł
Pie­klorz 26-28MJ/kg 31.2 5-25mm ≤ 10% ≤ 6% ≤ 0,8% ≤ 10 960zł
Anmag 24-25MJ/kg 31.2 3-25mm ≤ 10% ≤ 8% ≤ 0,8% < 10 800zł
Anmag Gold 25-27MJ/kg 31.2 5-25mm ≤ 10% ≤ 7% ≤ 0,8% < 10 928zł
Pre­stige Classic 25MJ/kg 31.2 5-25mm 6,6% 7,8% 0,64% ? 855zł
Pre­stige Premium 28MJ/kg 31.2 5-25mm 5,4% 5,6% 0,68% ? 955zł
Pre­stige Platinum 29MJ/kg 31.2 5-25mm 4,4% 3,9% 0,4% ? 995zł
Eko­Pro­me­te­usz 27-28MJ/kg ? 5-25mm 5,9% 5,8% 0,31% ? 969zł
Eko­Si­le­sian 28-30MJ/kg ? 5-25mm 4,1% 5,75% 0,45% ? 999zł
Tau­ron Ekogroszek 26MJ/kg ? 6-25mm ≤ 10% ≤ 9% ≤ 1,0% ≤ 18 799zł

Po opał do jubilera?

Z kon­fron­ta­cji wymo­gów dota­cyj­nych kotłów odno­śnie paliwa i para­me­trów popu­lar­nych eko­grosz­ków powstała poniż­sza tabela poka­zu­jąca jakimi pali­wami można palić w danym kotle aby być w zgo­dzie z warun­kami dotacji.

Kocioł Paliwa zgodne z DTR
PEREKO KSM Pre­stige Platinum
Drew-Met MJ-EKONOMIK Eko­Pro­me­te­usz
Eko­Si­le­sian
Pre­stige Pre­mium
Pre­stige Platinum
Koł­ton Ecomatix Wszyst­kie z listy poza Jare­tem (zależy jak zin­ter­pre­to­wać “suche paliwo”)
SAS Efekt Pre­stige Pla­ti­num
EkoSIlesian
Serigstad-Elektromet NES V Wszyst­kie z listy poza Jaretem
MCE V7 Pre­stige Pla­ti­num
EkoSilesian
Stal­mark Eko Pionier Pre­stige Clas­sic
Pre­stige Pre­mium
Pre­stige Pla­ti­num
Eko­Pro­me­te­usz
EkoSilesian
Gal­met Galaxia Pre­stige Pla­ti­num
EkoSilesian
Komiz Szto­ker+ Pre­stige Platinum
Termo-Tech Inte­gra Wszyst­kie z listy poza Jare­tem i Skarbkiem
Kli­mosz LE 20 Pre­stige Pre­mium
Pre­stige Pla­ti­num
Eko­Pro­me­te­usz
EkoSilesian
Elek­tro­met EKO-KWP V Wszyst­kie z listy poza Jaretem
Krza­czek SKP-ECO Pre­stige Pla­ti­num
Eko­Pro­me­te­usz
EkoSilesian

Więk­szość kotłów wymaga naj­lep­szych czyli naj­droż­szych węgli. Nie­któ­rzy pro­du­cenci wpi­sali para­me­try tak szcze­gó­łowe i wyśru­bo­wane, że tylko 1–2 rodzaje eko­groszku są w sta­nie je speł­nić – te w cenie naj­bliż­szej 1000zł/t. Nie dosta­niesz takiego paliwa na pobli­skim skła­dzie. Naj­bar­dziej “luk­su­sowe” węgle można kupić przez inter­net z dar­mową dostawą w dowolne miej­sce kraju – i dobrze, tylko że w skali kraju źró­deł odpo­wied­nio dobrego paliwa jest nie­wiele, co ozna­cza ten­den­cję do wzro­stu ceny i sła­bej dostęp­no­ści przy zwięk­szo­nym popycie.

A prze­cież przed nami potężny wzrost zapo­trze­bo­wa­nia na paliwo do kotłów auto­ma­tycz­nych – mało­pol­ska uchwała anty­smo­gowa, po czę­ści też ślą­ska – stąd być może cenę 1000zł/t będziemy za parę lat wspo­mi­nać z sentymentem.

W węglowo-urzędniczym światku absur­dom nie ma końca a w razie wpadki po tyłku zbie­rze tylko szary oby­wa­tel, zwy­kle naj­mniej świa­domy i naj­mniej winny:

  • Pro­du­cent, zapi­su­jąc dokładne i wyśru­bo­wane wyma­ga­nia wzglę­dem paliwa czę­sto pew­nie nie spo­dziewa się, że ktoś będzie chciał/musiał je lite­ral­nie wypeł­niać – ot wpi­suje to, na czym prze­szedł bada­nia, ew. takie para­me­try, które w razie pre­ten­sji ze strony klienta że “źle się pali” posłużą jako wymówka na złe paliwo.
  • Kon­su­ment, pod­pi­su­jąc umowę o dota­cję, pew­nie nie zdaje sobie sprawy, ile będzie kosz­to­wać paliwo speł­nia­jące wymogi zapi­sane przez pro­du­centa i że naj­pew­niej nie dosta­nie go z hałdy pod chmurką na pobli­skim skła­dzie, lecz będzie musiał ścią­gać je z dru­giego końca Polski.
  • W umo­wie mało­pol­skiego RPO kon­su­ment zobo­wią­zuje się umoż­li­wić pobra­nie próbki paliwa do badań jego para­me­trów. Jaki jest tego sens i cel? Naj­lep­sze, co zwy­kły czło­wiek może zro­bić, to zaufać para­me­trom poda­nym przez sprze­dawcę opału. Jeśli bada­nie wykaże, że paliwo jest gor­sze niż pro­du­cent dekla­ro­wał – kto bek­nie? Nie ma chyba narzę­dzi, by udzie­la­jący dota­cji (samo­rząd) ści­gał kopal­nię czy sprze­dawcę opału – nie są one stro­nami umowy ani nie ma norm jako­ści węgla. Ma nato­miast w ręku sznur od pętli, którą Kowal­ski zało­żył sobie na szyję pod­pi­su­jąc umowę o dota­cję. Jeśli paliwo będzie gor­sze niż sprze­dawca obie­cy­wał, to na pewno nie powi­nien za to odpo­wia­dać klient, ale… kto wie? Ten punkt wygląda na wyj­ście awa­ryjne dla urzędu, by radzić sobie z ewen­tu­alną pol­ską kombinatoryką.

Co gmina to obyczaj?

Powyż­sze wynu­rze­nia doty­czą mało­pol­skiego pro­gramu dota­cji. Gdzie indziej reguły mogą być zgoła inne, wymogu co do sto­so­wa­nego paliwa nie ma lub nie jest spe­cjal­nie respek­to­wany. Kto coś wie ze swo­jego podwórka lub doświad­czył na sobie – nie­chaj się śmiało podzieli w komentarzu.