Archiwa kategorii: Uchwały antysmogowe

Śląska uchwała antysmogowa przyjęta

Sej­mik Woje­wódzki przy­jął dziś jed­no­gło­śnie uchwałę anty­smo­gową dla Woje­wódz­twa Ślą­skiego. To dobra uchwała – w kon­sul­ta­cjach spo­łecz­nych usu­nięto z niej wła­ści­wie wszyst­kie głu­pie (jak się oka­zało – nie­kon­sty­tu­cyjne) pomy­sły pier­wot­nego pro­jektu. Można ją przy­jąć za wzór tego, jak da się pogo­dzić bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tyczne zwy­kłych ludzi z ochroną powietrza.

Ślą­ska uchwała anty­smo­gowa wpro­wa­dza jedy­nie normę emi­syjną dla kotłów, pie­ców i komin­ków – nie wci­ska ludzi na siłę w naj­droż­sze kotły auto­ma­tyczne zasi­lane naj­droż­szym węglem, nie wyklu­cza w nie­uza­sad­niony spo­sób spod regu­la­cji komin­ków. Usu­nięto pomysł przy­mu­so­wego przy­łą­cza­nia budyn­ków do sieci cie­płow­ni­czej i gazo­wej. Nadal będzie moż­liwe spa­la­nie grub­szych sor­ty­men­tów węgla oraz drewna w naj­czyst­szych kotłach zasy­po­wych dol­nego spa­la­nia i zga­zo­wu­ją­cych 5. klasy. Dzięki temu naj­tań­szy wariant ogrze­wa­nia pozo­sta­nie dostępny a jed­no­cze­śnie zosta­nie ucy­wi­li­zo­wany – na pozio­mie chod­nika nie będziemy wędzeni smołą z nie­spa­lo­nego paliwa.

Uchwała wcho­dzi w życie od 1. wrze­śnia 2017. Od tego dnia obo­wią­zuje zakaz spa­la­nia węgla bru­nat­nego, mułu, flotu i mokrego drewna. Nowo insta­lo­wane kotły będą musiały speł­niać stan­dard emi­syjny min. 5. klasy (nie ma mowy o spraw­no­ścio­wym, więc odpada pro­blem wil­got­nych spa­lin i wymóg moder­ni­za­cji komina!) a kominki (któ­rych norma PN-EN 303–5:2012 z zało­że­nia nie doty­czy) – wymogi ekoprojektu.

Har­mo­no­gram wymiany kotłów został zmie­niony i obec­nie oparty jest o wiek kotła w momen­cie wej­ścia w życie uchwały:

  • do końca 2021 roku pod pal­nik pójdą kotły nie­speł­nia­jące żad­nych norm emi­sji ponad 10-letnie lub bez tabli­czek znamionowych,
  • do końca 2023 roku należy wymie­nić kotły nie­speł­nia­jące żad­nych norm emi­sji 5–10 letnie,
  • do końca 2025 roku do wymiany idą kotły nie­speł­nia­jące żad­nych norm emi­sji młod­sze niż 5-letnie,
  • kotły 3. i 4. klasy mogą być eks­plo­ato­wane do końca 2027 roku,
  • kominki nie­speł­nia­jące wymo­gów eko­pro­jektu mogą pra­co­wać do końca 2022 roku, chyba że osią­gają spraw­ność min. 80% lub zostaną dopo­sa­żone w urzą­dze­nia pozwa­la­jące zre­du­ko­wać emi­sję pyłów do stan­dar­dów ekoprojektu.

Tak zna­czące ure­al­nie­nie zapi­sów uchwały nie byłoby moż­liwe bez sze­ro­kiego zaan­ga­żo­wa­nia spo­łecz­nego, także zwy­kłych ludzi. Na Ślą­sku – w prze­ci­wień­stwie do Kra­kowa i Mało­pol­ski – w kon­sul­ta­cjach prze­mó­wiło wię­cej stron niż tylko hiper­en­tu­zja­styczne lobby czy­sto­po­wietrzne, które naj­chęt­niej “dorżnę­łoby watahę” od zaraz. Wpły­nęło kilka tysięcy uwag, wysłu­chano sta­no­wisk wielu stron. Dzięki temu uchwała nie poprawi sytu­acji jed­nych miesz­kań­ców przez doje­cha­nie dru­gich, ale stwa­rza szansę na ucy­wi­li­zo­wa­nie ogrze­wa­nia bez dra­stycz­nego pod­no­sze­nia jego kosz­tów.
My rów­nież zro­bi­li­śmy wszystko, co było w zasięgu naszych moż­li­wo­ści, by napięt­no­wać główne wady pier­wot­nego pro­jektu, choć na pewno nie mie­li­śmy decy­du­ją­cego wpływu na bieg zda­rzeń. Tu nasze uwagi prze­słane w kon­sul­ta­cjach oraz w różne inne miejsca 😉

W tre­ści uwag z kon­sul­ta­cji oraz w uza­sad­nie­niu uchwały prze­wija się nega­tywna opi­nia o pale­niu od góry poparta “ana­lizą” IChPW, które wydało wer­dykt w opar­ciu o sobie tylko znane “wiele badań”, z czego ani jedno nie widziało dotąd świa­tła dzien­nego. Jak Insty­tut mówi, że badał, to mamy wie­rzyć. Będziemy ten temat drą­żyć. Tym­cza­sem zbie­ramy fun­du­sze na bada­nia w nie­za­leż­nym insty­tu­cie. Zabrze roz­wija bowiem swój pro­jekt “błę­kit­nego węgla”, więc nie jest w tema­cie bez­stronne. Oczy­wi­ście nigdy nie byli­śmy naiwni – roz­pa­la­nie od góry nie jest świę­tym Gra­alem ani naj­wyż­szą formą walki z niską emi­sją. Ale daje efekty, o któ­rych ludzie prze­ko­nują się nama­cal­nie – zwłasz­cza gdy na wio­snę w piw­nicy zostaje wię­cej opału niż zwy­kle. Fakt, że zagra­niczne bada­nia pro­wa­dzone przez uczel­nie i insty­tuty (odpo­wied­niki naszego IChPW wła­śnie czy CNBOP) wyka­zują znaczną obniżkę emi­sji, zaś w Pol­sce sły­szymy wyłącz­nie, że “nie­da­sie” oraz emi­sja jest nawet wyż­sza, wska­zują że coś tu jest nie tak.

Na stro­nach Urzędu Mar­szał­kow­skiego można znaleźć:

  • treść pro­jektu, który był głosowany,
  • jego uza­sad­nie­nie,
  • listę uwag wnie­sio­nych w kon­sul­ta­cjach społecznych.