Czym ogrzewać dom średniej wielkości

We współcześnie budowanym śred­niej wielkoś­ci domu maksy­malne zapotrze­bowanie na ciepło to ok. 10kW. Przy takim metrażu kwotowe różnice w kosz­tach ogrze­wa­nia dla różnych wari­antów zaczy­na­ją się robić znaczące. Taki dom da się już ogrze­wać kotłem zasy­powym bez rujnowa­nia sobie żywo­ta, jed­nak mając w kotłowni miejsce na kilkusetl­itrowy bufor ciepła, warto tę opcję rozważyć, bo to czys­ta oszczęd­ność i wygo­da.

Podstawowe problemy przy ogrzewaniu średniej wielkości domu

  • nadal możli­we nien­ajwyższe zapotrze­bowanie na ciepło — ok. 10kW jeśli dom jest dobrze ocieplony, więc da się już kupić sen­sowny kocioł zasy­powy i uży­wać go bez bólu
  • znaczące kosz­ty ogrze­wa­nia starszych domów — w nieo­cieplonym domu w tym zakre­sie metrażu moż­na już zahaczyć o 3–4 tys. zł rocznie
  • częs­to brak dostępu do rury gazowej
  • w wielu rejonach niepewne dostawy energii elek­trycznej

Rozwiązania ze świata paliw stałych

  • kocioł zasy­powy na węgiel/drewno z buforem ciepła — stosowanie bufo­ra przy takich metrażach nie jest już koniecznoś­cią, ale nadal warte jest rozważe­nia. To naj­tańsze ciepło i względ­na wygo­da za cenę nieco wyższych kosztów zakupu. Do kotła zasy­powego trze­ba doliczyć ok. 1500zł na ~500-litrowy zbiornik buforowy (dobiera się zależnie od metrażu i zapotrze­bowa­nia na ciepło). Kocioł grze­ją­cy bufor będzie rozwi­jał pełną moc pracu­jąc z wysoką sprawnoś­cią. Spalanie będzie czyste, a wypro­dukowane ciepło tańsze niż z ekogroszku w kotle poda­jnikowym (podob­na sprawność spala­nia, a dodatkowo w kotle zasy­powym moż­na spal­ić tańszy węgiel czy drewno).
  • kocioł zasy­powy na węgiel/drewno bez bufo­ra ciepła — tutaj, w prze­ci­wieńst­wie do mniejszych domków, kocioł zasy­powy da sobie radę nawet w nowym domu, zwłaszcza bliżej puła­pu 200m2 i przy braku ocieple­nia. W nowym domu trze­ba celować w najm­niejsze kotły w okoli­cach 10kW.
  • kocioł poda­jnikowy na węgiel — do nowych domów odpowied­nie będą najniższe dostęp­ne moce, tj. 10–12kW, nie więcej. Mają one fab­rycznie 3–4kW zapa­su pon­ad moc nom­i­nal­ną. Nawet nieo­cieplony dom 200m2 da się spoko­jnie ogrzać kotłem poda­jnikowym o mocy 17–19kW.
  • automaty­czny kocioł na pel­let — to dobre rozwiązanie dla oczeku­ją­cych praw­ie-bezob­słu­gowoś­ci i czys­toś­ci w kotłowni, lecz niema­ją­cych dostępu do gazu ziem­nego. Kocioł na pel­let to koszt w okoli­cach 8–10 tys. zł, a koszt wyt­warzanego tym sposobem ciepła jest zbliżony do ceny ogrze­wa­nia gazem ziem­nym, przy real­isty­czny założe­niu, że dobry pel­let kosz­tu­je 900zł/t.

Inne sposoby ogrzewania

  • gaz ziem­ny — w dobrze ocieplonym domu zapłacisz ok. 1000zł rocznie więcej niż przy ogrze­wa­niu węglem lub drewnem w najprost­szym kotle zasy­powym bez bufo­ra ciepła. Jed­nak przy kosz­tach wyko­na­nia przyłącza i insta­lacji oraz zakupu kotła się­ga­ją­cych 20 tys. zł. opła­cal­ność pod­pina­nia się do sieci gazowej w nowym domu bywa pod­ważana.
  • pom­pa ciepłapro­dukowane tym sposobem ciepło jest 2–3-krotnie tańsze niż prąd, ale kosz­ty inwest­y­cji to ok. 20–30 tys. zł, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę grun­tową pom­pę ciepła, która wyma­ga miejs­ca na dzi­ałce i robót ziem­nych. Nie bez znaczenia jest też zależność od dostaw prą­du.

Porównanie kosztów na rzeczywistych przykładach

Poniżej kil­ka przykładów obliczeń bilan­su grzew­czego dla budynków o powierzch­ni ogrze­wanej 150–200m2 na CiepłoWłaściwie.pl.