Czym ogrzewać dom średniej wielkości

We współ­cze­śnie budo­wa­nym śred­niej wiel­ko­ści domu mak­sy­malne zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło to ok. 10kW. Przy takim metrażu kwo­towe róż­nice w kosz­tach ogrze­wa­nia dla róż­nych warian­tów zaczy­nają się robić zna­czące. Taki dom da się już ogrze­wać kotłem zasy­po­wym bez ruj­no­wa­nia sobie żywota, jed­nak mając w kotłowni miej­sce na kil­ku­set­li­trowy bufor cie­pła, warto tę opcję roz­wa­żyć, bo to czy­sta oszczęd­ność i wygoda.

Pod­sta­wowe pro­blemy przy ogrze­wa­niu śred­niej wiel­ko­ści domu

  • nadal moż­liwe nie­naj­wyż­sze zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło — ok. 10kW jeśli dom jest dobrze ocie­plony, więc da się już kupić sen­sowny kocioł zasy­powy i uży­wać go bez bólu
  • zna­czące koszty ogrze­wa­nia star­szych domów — w nie­ocie­plo­nym domu w tym zakre­sie metrażu można już zaha­czyć o 3–4 tys. zł rocznie
  • czę­sto brak dostępu do rury gazowej
  • w wielu rejo­nach nie­pewne dostawy ener­gii elektrycznej

Roz­wią­za­nia ze świata paliw stałych

  • kocioł zasy­powy na węgiel/drewno z bufo­rem cie­pła — sto­so­wa­nie bufora przy takich metra­żach nie jest już koniecz­no­ścią, ale nadal warte jest roz­wa­że­nia. To naj­tań­sze cie­pło i względna wygoda za cenę nieco wyż­szych kosz­tów zakupu. Do kotła zasy­po­wego trzeba doli­czyć ok. 1500zł na ~500-litrowy zbior­nik bufo­rowy (dobiera się zależ­nie od metrażu i zapo­trze­bo­wa­nia na cie­pło). Kocioł grze­jący bufor będzie roz­wi­jał pełną moc pra­cu­jąc z wysoką spraw­no­ścią. Spa­la­nie będzie czy­ste, a wypro­du­ko­wane cie­pło tań­sze niż z eko­groszku w kotle podaj­ni­ko­wym (podobna spraw­ność spa­la­nia, a dodat­kowo w kotle zasy­po­wym można spa­lić tań­szy węgiel czy drewno).
  • kocioł zasy­powy na węgiel/drewno bez bufora cie­pła — tutaj, w prze­ci­wień­stwie do mniej­szych dom­ków, kocioł zasy­powy da sobie radę nawet w nowym domu, zwłasz­cza bli­żej pułapu 200m2 i przy braku ocie­ple­nia. W nowym domu trzeba celo­wać w naj­mniej­sze kotły w oko­li­cach 10kW.
  • kocioł podaj­ni­kowy na węgiel — do nowych domów odpo­wied­nie będą naj­niż­sze dostępne moce, tj. 10-12kW, nie wię­cej. Mają one fabrycz­nie 3-4kW zapasu ponad moc nomi­nalną. Nawet nie­ocie­plony dom 200m2 da się spo­koj­nie ogrzać kotłem podaj­ni­ko­wym o mocy 17-19kW.
  • auto­ma­tyczny kocioł na pel­let - to dobre roz­wią­za­nie dla ocze­ku­ją­cych prawie-bezobsługowości i czy­sto­ści w kotłowni, lecz nie­ma­ją­cych dostępu do gazu ziem­nego. Kocioł na pel­let to koszt w oko­li­cach 8–10 tys. zł, a koszt wytwa­rza­nego tym spo­so­bem cie­pła jest zbli­żony do ceny ogrze­wa­nia gazem ziem­nym, przy reali­styczny zało­że­niu, że dobry pel­let kosz­tuje 900zł/t.

Inne spo­soby ogrzewania

  • gaz ziemny — w dobrze ocie­plo­nym domu zapła­cisz ok. 1000zł rocz­nie wię­cej niż przy ogrze­wa­niu węglem lub drew­nem w naj­prost­szym kotle zasy­po­wym bez bufora cie­pła. Jed­nak przy kosz­tach wyko­na­nia przy­łą­cza i insta­la­cji oraz zakupu kotła się­ga­ją­cych 20 tys. zł. opła­cal­ność pod­pi­na­nia się do sieci gazo­wej w nowym domu bywa podważana.
  • pompa cie­płapro­du­ko­wane tym spo­so­bem cie­pło jest 2–3-krotnie tań­sze niż prąd, ale koszty inwe­sty­cji to ok. 20–30 tys. zł, zwłasz­cza jeśli wziąć pod uwagę grun­tową pompę cie­pła, która wymaga miej­sca na działce i robót ziem­nych. Nie bez zna­cze­nia jest też zależ­ność od dostaw prądu.

Porów­na­nie kosz­tów na rze­czy­wi­stych przykładach

Poni­żej kilka przy­kła­dów obli­czeń bilansu grzew­czego dla budyn­ków o powierzchni ogrze­wa­nej 150-200m2 na CiepłoWłaściwie.pl.