Czym ogrzewać mały dom

Pro­blemy przy wybo­rze ogrze­wa­nia do nie­du­żego domu jed­no­ro­dzin­nego (oko­lice 80-120m2) są nie­mal iden­tyczne jak w przy­padku miesz­ka­nia. Odpa­dają jedy­nie zawi­ło­ści prawne i wła­sno­ściowe, ale i tutaj tani kocioł zasy­powy nie jest naj­tań­szym wyj­ściem, mimo że więk­szość ludzi kupi­łaby go w ciemno.

Pod­sta­wowe pro­blemy przy ogrze­wa­niu małego domu

 • bar­dzo małe zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło — nawet w nie­ocie­plo­nym budynku co naj­wy­żej ok. 10kW, a we współ­cze­śnie budo­wa­nym ok. 5kW
 • mała kotłow­nia — czyli bar­dzo ogra­ni­czone miej­sce na kocioł i dodatki
 • czę­sto brak dostępu do rury gazowej
 • w wielu rejo­nach nie­pewne dostawy ener­gii elektrycznej

Roz­wią­za­nia ze świata paliw stałych

 • kocioł zasy­powy na węgiel/drewno z bufo­rem cie­pła — naj­tań­sze cie­pło i względna wygoda za cenę nieco wyż­szych kosz­tów zakupu. Do kotła zasy­po­wego trzeba doli­czyć ok. 1500zł na ~500-litrowy zbior­nik bufo­rowy (dobiera się zależ­nie od metrażu i zapo­trze­bo­wa­nia na cie­pło). Kocioł grze­jący bufor będzie roz­wi­jał pełną moc pra­cu­jąc z wysoką spraw­no­ścią. Spa­la­nie będzie czy­ste, a wypro­du­ko­wane cie­pło tań­sze niż z eko­groszku w kotle podaj­ni­ko­wym (podobna spraw­ność spa­la­nia, a dodat­kowo w kotle zasy­po­wym można spa­lić tań­szy węgiel czy drewno).
 • kocioł zasy­powy na węgiel/drewno bez bufora cie­pła - to naj­gor­sze, co możesz sobie zafun­do­wać w nowym, małym domu. Obo­jęt­nie jakiego rodzaju i mocy nie wybie­rzesz, zawsze będzie źle lub gorzej. Kocioł zasy­powy w małym, nowym domu będzie pra­co­wał z fatalną spraw­no­ścią i pro­ble­mami nie­zna­nymi w więk­szych, star­szych budyn­kach. Nic na to nie pomoże naj­lep­szy opał ani wytrawny znawca pale­nia. Roz­wią­za­niem jest mon­taż bufora cie­pła lub wybór innego spo­sobu ogrzewania.
 • kocioł podaj­ni­kowy na węgiel — do małych domów odpo­wied­nie będą naj­niż­sze dostępne moce, tj. 7, 10, 12kW, nie wię­cej. Oczy­wi­ście przy zapo­trze­bo­wa­niu domu max. 5kW taki kocioł o mocy 10kW nie zmę­czy się zbyt­nio, a jego spraw­ność nieco się obniży, lecz nie będzie to spa­dek tra­giczny ani uciąż­liwy jak w kotłach zasy­po­wych. Cena pro­du­ko­wa­nego cie­pła nadal będzie sporo niż­sza niż z kotła zasy­po­wego bez bufora, nie mówiąc o warian­tach z udzia­łem gazu czy prądu.
 • auto­ma­tyczny kocioł na pel­let - to dobre roz­wią­za­nie dla ocze­ku­ją­cych prawie-bezobsługowości i czy­sto­ści w kotłowni, lecz nie­ma­ją­cych dostępu do gazu ziem­nego. Kocioł na pel­let to koszt w oko­li­cach 8–10 tys. zł, a koszt wytwa­rza­nego tym spo­so­bem cie­pła jest zbli­żony do ceny ogrze­wa­nia gazem ziem­nym, przy reali­styczny zało­że­niu, że dobry pel­let kosz­tuje 900zł/t.

Inne spo­soby ogrzewania

 • gaz ziemny — jeśli tylko masz dostęp do rury i kie­ru­jesz się głów­nie wygodą, to jedy­nym twoim zmar­twie­niem będzie pła­ce­nie rachun­ków — ok. 500-1000zł rocz­nie wyż­szych niż przy ogrze­wa­niu węglem lub drew­nem. Jed­nak przy kosz­tach wyko­na­nia przy­łą­cza i insta­la­cji oraz zakupu kotła się­ga­ją­cych 20 tys. zł. opła­cal­ność pod­pi­na­nia się do sieci gazo­wej w nowym domu bywa podważana.
 • pompa cie­płapro­du­ko­wane tym spo­so­bem cie­pło jest 2–3-krotnie tań­sze niż prąd, ale koszty inwe­sty­cji to ok. 20–30 tys. zł, zwłasz­cza jeśli wziąć pod uwagę grun­tową pompę cie­pła, która wymaga miej­sca na działce i robót ziem­nych. Nie bez zna­cze­nia jest też zależ­ność od dostaw prądu.
 • ogrze­wa­nie aku­mu­la­cyjne na prąd - grza­nie wod­nego bufora cie­pła prą­dem w noc­nej tary­fie za pomocą zwy­kłych grza­łek da koszty wyż­sze o ok. 30% od ceny ogrze­wa­nia gazem ziem­nym, lecz przy zni­ko­mych kosz­tach wstęp­nych (zbior­nik + grzałki). W sytu­acji, gdy dom w naj­więk­szy mróz bie­rze góra 5kW jest to naprawdę roz­sądna opcja. Jedyną chyba sła­bo­ścią tej metody ogrze­wa­nia jest sytu­acja, w któ­rej w stycz­niową noc zerwie się napo­wietrzna linia wyso­kiego napięcia…

Porów­na­nie kosz­tów na rze­czy­wi­stych przykładach

Poni­żej kilka przy­kła­dów obli­czeń bilansu grzew­czego dla budyn­ków o powierzchni ogrze­wa­nej 80-120m2 na CiepłoWłaściwie.pl.