Kotły automatyczne na pellet

Pel­let moż­na spalać w kotle poda­jnikowym na węgiel, ale zde­cy­dowanie bardziej eko­nom­iczne są spec­jalne kotły na pel­let. Kosz­tu­ją nawet nieco więcej niż dobry kocioł poda­jnikowy na węgiel, ale nastaw­ie­nie na jeden rodzaj pali­wa pozwala zas­tosować w nich zaawan­sowaną tech­nikę, dzię­ki której spalanie jest zawsze wysoce efek­ty­wne.

Zalety kotłów na pellet

Unikalną cechą kotłów na pel­let w porów­na­niu z inny­mi kotła­mi na pali­wa stałe jest możli­wość samoczyn­nego wygasza­nia i roz­pala­nia kotła w razie potrze­by. Elimin­u­je to straty pos­to­jowe na kisze­nie opału i pod­nosi śred­nią efek­ty­wność pra­cy kotła w rzeczy­wistych domowych warunk­ach do ok. 80%.

Kocioł na pel­let jest czysty. Nie ma tu gra­ma sadzy ani smoły, a jedynym odpa­dem jest popiół, który bez prob­le­mu może służyć jako nawóz. Jeśli pel­let jest przyz­woitej jakoś­ci, to nie ma tu miejs­ca na prob­le­my z pracą kotła, jakie zdarza­ją się na ekogroszku: nad­mi­ar popi­ołu, spiekanie, szlakowanie itp.

Wady kotłów na pellet

Kotły na pel­let kosz­tu­ją w okoli­cach 7000–10000zł i więcej. To dlat­ego, że są napakowane elek­tron­iką, zaawan­sowaną mechaniką i zro­bione z porząd­nych mate­ri­ałów.

Jako wadę moż­na też roz­pa­try­wać uza­leżnie­nie od jed­nego rodza­ju pali­wa i od prą­du. Ale w zami­an dosta­je się niemal bezob­słu­gowe ogrze­wanie, które oparte jest na odnaw­ial­nym pali­wie.