Kotły automatyczne na pellet

Pel­let można spa­lać w kotle podaj­ni­ko­wym na węgiel, ale zde­cy­do­wa­nie bar­dziej eko­no­miczne są spe­cjalne kotły na pel­let. Kosz­tują nawet nieco wię­cej niż dobry kocioł podaj­ni­kowy na węgiel, ale nasta­wie­nie na jeden rodzaj paliwa pozwala zasto­so­wać w nich zaawan­so­waną tech­nikę, dzięki któ­rej spa­la­nie jest zawsze wysoce efektywne.

Zalety kotłów na pellet

Uni­kalną cechą kotłów na pel­let w porów­na­niu z innymi kotłami na paliwa stałe jest moż­li­wość samo­czyn­nego wyga­sza­nia i roz­pa­la­nia kotła w razie potrzeby. Eli­mi­nuje to straty posto­jowe na kisze­nie opału i pod­nosi śred­nią efek­tyw­ność pracy kotła w rze­czy­wi­stych domo­wych warun­kach do ok. 80%.

Kocioł na pel­let jest czy­sty. Nie ma tu grama sadzy ani smoły, a jedy­nym odpa­dem jest popiół, który bez pro­blemu może słu­żyć jako nawóz. Jeśli pel­let jest przy­zwo­itej jako­ści, to nie ma tu miej­sca na pro­blemy z pracą kotła, jakie zda­rzają się na eko­groszku: nad­miar popiołu, spie­ka­nie, szla­ko­wa­nie itp.

Wady kotłów na pellet

Kotły na pel­let kosz­tują w oko­li­cach 7000-10000zł i wię­cej. To dla­tego, że są napa­ko­wane elek­tro­niką, zaawan­so­waną mecha­niką i zro­bione z porząd­nych materiałów.

Jako wadę można też roz­pa­try­wać uza­leż­nie­nie od jed­nego rodzaju paliwa i od prądu. Ale w zamian dostaje się nie­mal bez­ob­słu­gowe ogrze­wa­nie, które oparte jest na odna­wial­nym paliwie.