Kotły zasypowe na węgiel

Są trzy rodza­je kotłów zasy­powych na węgiel:

 • kotły górnego spala­nia,
 • kotły dol­nego spala­nia,
 • kotły górno-dolne.

Różnią się one zakre­sem spalanych paliw, wygodą obsłu­gi i efek­ty­wnoś­cią zami­any opału w użyteczne ciepło, która może wahać się w zakre­sie 30–70%.

Kotły górnego spalania

Kotły te to po pros­tu ognisko opakowane blachą. Są najpowszech­niejsze i naj­tańsze, ale jeśli pali się w nich zgod­nie z instrukcją (roz­pala­jąc na rusz­cie) — kopcą, tru­ją i wypuszcza­ją dro­gi opał w atmos­ferę.

Zalety

 • proste i tanie w wyko­na­niu
 • spala­ją niemal dowolne pali­wo

Wady

 • aby pra­cow­ały czys­to i wyda­jnie, wyma­ga­ją cyk­licznego roz­pala­nia od góry bez dokłada­nia opału

Kotły dolnego spalania

Pow­stały dla efek­ty­wniejszego i czyst­szego spala­nia drew­na. Są ciut droższe, ale mają lep­sze możli­woś­ci reg­u­lacji i czyst­szego, a przez to efek­ty­wniejszego spala­nia węgla i drew­na.

Zalety

 • spala­ją drewno i węgiel ze znacznie wyższą efek­ty­wnoś­cią niż kotły górnego spala­nia
 • bezprob­le­mowa pra­ca ciągła z dokładaniem opału

Wady

 • nieco trud­niejsze w wyko­na­niu, a przez to droższe i rzadziej spo­tykane
 • nie da się w nich pal­ić miałem i inny­mi pali­wa­mi odpad­owy­mi

Kotły górno-dolne

Są próbą połączenia zalet kotłów górnego i dol­nego spala­nia. Próbą nieste­ty nieu­daną. Z relacji użytkown­ików wyni­ka, że bliżej im do kotłów górnego spala­nia — pale­nie ciągłe jest w nich możli­we, ale sztuką jest znalezie­nie takiej tech­ni­ki pale­nia, przy której kocioł nie będzie kop­cił. Dlat­ego ich posi­adacze częs­to decy­du­ją się na mody­fikację tych kotłów w kierunku górnego bądź dol­nego spala­nia.

Zalety

 • spala­ją niemal dowolne pali­wo

Wady

 • nieco droższe od kotłów górnego spala­nia, a w kul­turze pra­cy podob­nie kiep­skie
 • trud­no pal­ić w nich bez dymu, co w kotłach górnego jak i dol­nego spala­nia nie stanowi prob­le­mu