Rozpalanie od góry — instrukcja krok po kroku

Roz­palanie od góry jest jed­nym ze sposobów na dużo czyst­sze i efek­ty­wniejsze spalanie węgla oraz drew­na w najpop­u­larniejszych piecach/kotłach/kominkach. Jeśli zas­tanaw­iasz się, czy warto stosować ten sposób pale­nia, zajrzyj najpierw do artykułu wyjaś­ni­a­jącego sposób dzi­ała­nia oraz zale­ty i wady roz­pala­nia od góry. Tutaj nato­mi­ast jest instrukc­ja prak­ty­cz­na, jak zabrać się po raz pier­wszy za pale­nie od góry i pokon­ać … Czy­taj dalej Roz­palanie od góry — instrukc­ja krok po kroku