Jak to się robi

Instalacja grzewcza — jak to się robi?

Wyjaśnie­nie pod­staw dzi­ała­nia insta­lacji grzew­czej. Dlaczego taka tem­per­atu­ra wody a nie inna? Grze­jnik duży czy mały? Co decy­du­je o mocy grze­jni­ka i jak tę moc dobrać do poszczegól­nych pomieszczeń?

Czy i kiedy warto pozbyć się starych grubych rur

Mar­ket­ing wmaw­ia nam, że cienkie miedziane rur­ki i grze­jni­ki pły­towe są nowoczesne i lep­sze. Na dodatek powielany jest bez zrozu­mienia mit jako­by mniejsza ilość wody w insta­lacji dawała jakieś oszczęd­noś­ci. My nie będziemy wmaw­iać ci, że stare grube rury są zawsze lep­sze, ale wskaże­my czym tak naprawdę różni się insta­lac­ja “staroświec­ka” od “nowoczes­nej”. Bowiem coś więcej niż moda spraw­iło, że w nowych domach nie uświad­czymy grubych rur.