Przegląd tanich i czystych kotłów na węgiel i drewno

To jest lista kotłów zasy­powych speł­ni­a­ją­cych wymo­gi 5. klasy / Ecode­sign. Warto od razu mon­tować je z buforem ciepła – to obec­nie naj­tańszy sposób na ogrze­wanie tanie, czyste i niewyma­ga­jące wiele zachodu (o ile oczy­wiś­cie gdzieś nie zakazu­ją tego uch­wały antys­mogowe).

Coś dodać?

Trafi tutaj każdy kocioł zasy­powy speł­ni­a­ją­cy wymo­gi 5. klasy / Eko­pro­jek­tu – wystar­czy podesłać.

Czemu tak drogo? Czemu tak mało? Gdzie się podziały tanie kotły?

Wprowadze­nie norm emisyjnych dla kotłów węglowych prze­me­blowało rynek jak nigdy dotąd. Jeszcze parę lat temu dzi­ała­ją­cy (kiep­sko, bo brud­no i nieefek­ty­wnie, ale dzi­ała­ją­cy) kocioł moż­na było kupić za niecałe 2000 zł. Obec­nie potrzeb­ne jest 8–10 tys. zł.
Czy­taj więcej: zakup kotła węglowego w 2019 roku
.

Gdzie jest dawny rank­ing kotłów? Zna­j­du­je się w stanie lik­widacji z powodu braku sił i środ­ków na jego należyte utrzymy­wanie.

4 myśli nt. „Przegląd tanich i czystych kotłów na węgiel i drewno

 1. Podpis

  Dakon Dor speł­nia wyma­gania emisji 5 klasy i posi­a­da cer­ty­fikat Ecode­sign. Nie speł­nia wyma­gań 5 klasy w zakre­sie sprawnoś­ci ener­gety­cznej dlat­ego jest zal­ic­zony do 4 klasy. Obow­iązu­jące obec­nie roz­porządze­nie określa tylko zakresy emisji (Dadon Dor je speł­nia) oraz min­i­mal­ną sprawność dla kotłów badanych po wejś­ciu w życie roz­porządzenia V2 (Dor był badany wcześniej). Rea­sumu­jąc — może być sprzedawany. Czy może być mon­towany to już kwes­t­ia lokalnych ustaw antys­mogowych.

  Odpowiedz
 2. Jacek

  Ja patrzę na ten rank­ing trochę inaczej.
  Nieważne czy patrzymy na niego przez pryz­mat dotacji gmin­nych (u mnie to 50% max 3000pln) czy przez pryz­mat dotacji z pro­gra­mu Czyste Powi­etrze, to zupełnie inaczej wyglą­da jakość do ceny gdy przeliczymy go przez to ile może­my dostać z dotacji (u mnie 60% choc wolałbym zapłacić całość a nie mieć dwóch ren­cistów) to tańczę piece już się az tak nie opła­ca­ją albo wcale się nie opła­ca­ją. Defro za 2000 a vidarus za 3000 to juz nie interes. Oczy­wiś­cie w wypad­ku zas­tosowa­nia bufo­ra. Rozu­miem że przy doplac­ie 30% czy żad­nej, to juz zupełnie inna baj­ka.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.