Katalog polskiego węgla


KWK Wieczorek

Sortyment / Nazwa handlowa Typ Wartość opałowa Popiół Siarka
Kostka 32 28,5-29,7MJ/kg 2,5-6% 0,2-0,5%
Orzech II 32 28,5-29,7MJ/kg 2,5-6% 0,2-0,5%
Groszek 32 28,5-29,7MJ/kg 2,5-6% 0,2-0,5%
Miał II A kl.25 32 285-26MJ/kg 9-13% 0,3-0,6%
Miał II A kl.24 32 24-25MJ/kg 12-16% 0,3-0,6%
Miał II A kl.22 32 22-23MJ/kg 18-22% 0,3-0,6%

Jaki typ węgla do czego?

  • Typ 31 - najmniej kaloryczny, o małej zawartości substancji smolistych.
    Nie spieka się. Odpowiedni do każdego pieca i kotła. Pali się jasnym, czystym płomieniem.
  • Typ 32 - bardziej kaloryczny i smolisty. Może się spiekać, ale wciąż nadaje się do większości pieców i kotłów.
  • Typ 33 - bardzo kaloryczny, daje dużo smoły i palnych gazów, spieka się mocno. Nie nadaje się do większości domowych palenisk. Technicznie możliwe jest jego spalanie tylko w kotłach górnego spalania, ale wymaga umiejętnej obsługi.
  • Typ 34 - bardzo kaloryczny, daje dużo smoły i gazów, spieka się przeokrutnie. Idealny dla koksownictwa. Na upartego popalisz nim tylko w kotle górnego spalania.

Skład węgla mówi, że ma węgiel z takiej a takiej kopalni, ale nic ci to nie mówi? Teraz możesz spraw­dzić, czy ten węgiel będzie dla cie­bie odpo­wiedni.
Szu­kasz węgla o okre­ślo­nych para­me­trach? Nie szu­kaj na ślepo — zobacz, które kopal­nie taki wydobywają.

Kata­log obej­muje ofertę praw­do­po­dob­nie wszyst­kich pol­skich kopalń wydo­by­wa­ją­cych węgiel zdatny do użytku w gospo­dar­stwach domo­wych, nale­żą­cych do nastę­pu­ją­cych spółek: Kom­pa­nii Węglo­wej, Kato­wic­kiego Hol­dingu Węglo­wego, Lubel­ski Węgiel “Bog­danka”, Połu­dniowy Kon­cern Węglowy, Przed­się­bior­stwo Gór­ni­cze Sile­sia, Siltech.
Ostat­nia aktu­ali­za­cja: 21 lutego 2015