Słownik kotłowni

W ogrze­wa­niu węglem sporo jest tajem­niczych słów i skrótów, których now­icjusz nie rozu­mie. Poniżej zebrane są najważniejsze z nich, niekiedy wraz z odniesieni­a­mi do szer­szych wyjaśnień.

Skróty

KPWkierown­i­ca powi­etrza wtórnego — wynalazek popraw­ia­ją­cy czys­tość spala­nia w kotle górnego spala­nia, zapo­b­ie­ga­ją­cy wybu­chom, ułatwia­ją­cy roz­palanie.

PGpowi­etrze główne — inna nazwa powi­etrza pier­wot­nego.

PPpowi­etrze pier­wotne — głów­na dawka powi­etrza, dzię­ki której możli­we jest spalanie w kotle. Zwyk­le podawane przez klap­kę w dol­nych drzwiczkach kotła lub przez dmuchawę umiejs­cowioną na tychże drzwiczkach, na bocznej ścian­ie kotła lub na górze.

PWpowi­etrze wtórne — powi­etrze podawane dodatkowo w miejsce w kotle, w którym wys­tępu­ją płomie­nie. Umożli­wia lep­sze dopale­nie pali­wa, a więc ogranicze­nie dymienia. Podawane jest klap­ką bądź rozetą w drzwiach zasy­powych (w kotłach górnego spala­nia)

RCKreg­u­la­tor ciągu komi­nowego — urządze­nie utrzy­mu­jące ciąg komi­nowy na stałym poziomie nieza­leżnie od pogody, pod­muchów wia­tru, stop­nia wygrza­nia kom­i­na itd.

Pojęcia

kocioł — urządze­nie ogrze­wa­jące wodę (nie mylić z piecem, który grze­je powi­etrze), dzię­ki czemu ciepło może być przenos­zone na więk­sze odległoś­ci. W kotłowni — jak sama nazwa wskazu­je — stoi kocioł, nie piec.

odga­zowanie — początkowy etap spala­nia węgla pole­ga­ją­cy na odparowa­niu zawartych w nim lot­nych węglowodor­ów (smoły). Objaw­ia się dymie­niem, jeśli warun­ki otoczenia nie sprzy­ja­ją, by nastąpił zapłon tych gazów (chłod­no — poniżej 400st.C, brak tlenu).

piec — urządze­nie ogrze­wa­jące powi­etrze (nie mylić z kotłem, który grze­je wodę) — zwyk­le ogrze­wa tylko pomieszcze­nie, w którym stoi.

wymi­en­nik ciepła — urządze­nie przenoszące ciepło między dwoma jego nośnika­mi. W przy­pad­ku kotłów mamy wymi­en­nik powi­etrze-woda: ciepło odbier­ane jest od gorą­cych spalin oraz żaru na rusz­cie i przez ścian­ki przekazy­wane wodzie w insta­lacji grzew­czej.

wymi­en­nik kon­wek­cyjny — część kotła, która odbiera ciepło tylko od przepły­wa­ją­cych spalin. Może być umiejs­cowiony nad rusztem (wymi­en­nik poziomy) lub z tyłu kotła (wymi­en­nik pio­nowy).

zga­zowanie — koń­cowy etap spala­nia węgla pole­ga­ją­cy na spala­niu częś­ci stałych węgla, czyli kok­su.

Elementy najprostszego kotła zasypowego

Ele­men­ty najprost­szego kotła zasy­powego