Poradnik palacza – wersja papierowa

Sor­ry, na ten moment nie ma dostęp­nej wer­sji papierowej porad­ni­ka – ta strona służy do mon­i­toringu zain­tere­sowa­nia taką usługą i ewen­tu­al­nego jej uru­chomienia. Jeśli bard­zo ci zależy, możesz dać znać bezpośred­nio.

Ile by to kosz­towało? Według wstęp­nych sza­cunków, zważy­wszy na kosz­ty druku i wysył­ki, poje­dynczy drukowany egzem­plarz porad­ni­ka musi­ał­by kosz­tować ok. 8–10zł. Przy więk­szych iloś­ci­ach na raz cena mogła­by spadać do ok. 5zł lub niżej – im więk­sze zain­tere­sowanie, tym więk­szy nakład opła­cało­by się wydrukować a wtedy koszt egzem­plarza moc­no spa­da.

Pobierz porad­nik (PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.