Promocja

Wiedza o poprawnym pale­niu węglem i drewnem szerzy się głównie dzię­ki zaan­gażowa­niu zwykłych ludzi, na zasadzie samopo­mo­cy. Ktoś sprawdz­ił rzecz u siebie, zaob­ser­wował świetne efek­ty, więc przekazu­je wiedzę sąsi­adom, rodzinie, zna­jomym. Zazwyczaj 8 na 10 osób nie załapie tem­atu, ale 1–2 owszem. One spróbu­ją, i podadzą to dalej – i tak to się krę­ci.

Poniżej zna­jdziesz mate­ri­ały pomoc­ne w propagowa­niu wiedzy o poprawnym pale­niu węglem i drewnem.

Ulotki i plakaty

Tutaj zna­jdziesz gotową ulotkę, która w najbardziej skon­den­sowanej formie (jed­na kart­ka A4) wyjaś­nia, jak poprawnie pal­ić węglem i drewnem. Ulot­ka pow­stała w pro­ce­sie kilkulet­nich już testów na ludzi­ach. Bierz, drukuj i dys­try­bu­uj gdzie się da.

Poradnik: nowoczesne palenie węglem i drewnem

Najważniejsze infor­ma­c­je zebrane w krótkim doku­men­cie, który moż­na wydrukować nawet na domowej drukarce i podać dalej tym, którzy może nie oga­r­ni­a­ją inter­ne­tu.

Pokazy palenia bez dymu

Najskuteczniej jest pokazać pale­nie bez kopce­nia na żywo – bo ludzie nigdy czegoś takiego nie widzieli i wszelkie opowiada­nia niewiele dają. Dlat­ego jeśli możesz – zaproś sąsi­a­da, krewnego czy zna­jomego do włas­nej kotłowni i na żywym przykładzie pokaż, jak to się robi.

My prowadz­imy wyjaz­dowe pokazy poprawnego pale­nia z uży­ciem przenośnych pieców w miarę posi­adanych – bard­zo skrom­nych – sił i środ­ków.