Promocja

Polska bez dymuAni mil­ionowe dotac­je od św. Mikoła­ja, ani grom z jas­nego nie­ba nie spraw­ią, że domowe kominy w każdej gminie przes­taną nagle kop­cić. Ale może się do tego przy­czynić każdy z nas — paląc we włas­nej kotłowni we właś­ci­wy sposób i przekazu­jąc tę wiedzę dalej.

Wyrzu­camy do kosza utr­walany w medi­ach czarno-biały podzi­ał na kopcącą biedotę i bogatych miłośników czys­tego powi­etrza. Kto ma w piwni­cy węgiel — może go spal­ić bez dymu, jeśli tylko dowie się, jak to zro­bić. Zyskamy na tym wszyscy: ogrze­wa­ją­cy węglem spala mniej opału i oszczędza pieniądze, a wszyscy dookoła odd­y­cha­ją powi­etrzem bez dymu i smro­du.

Zami­ast kon­flik­tu — współpra­ca dla dobra wspól­nego. Tak pros­to możesz zmienić kawałek swo­jego otoczenia na lep­sze — bez niczy­jej szkody, ale z zyskiem dla wszys­t­kich.

Pokaz palenia bez dymu

Demon­strac­ja pale­nia od góry na żywo jest najskuteczniejsza. Prowadz­imy tego typu pokazy i wykłady gdzie tylko zna­jdzie się gru­pa zain­tere­sowanych palaczy.

Promujmy czystą filozofię ogrzewania

Dobre pomysły rozprzestrzeni­a­ją się same, jeśli im pomożesz! Jak widzisz pre­mier nie zatroszczy się o powi­etrze na twoim pod­wórku ani wysokość rachunku za opał. To twój interes i wresz­cie możesz coś z tym zro­bić nie mając w kieszeni wol­nych 10 tysię­cy!

Zami­ast prze­walać jak co roku 5 ton węgla — naucz się praw­idłowo pal­ić i spalaj 2–3 tony. Zami­ast kląć pod nosem gdy sąsi­ad dymi ci w okna — wyjdź do niego, daj ulotkę, wyjaśnij że jest tańsza meto­da pale­nia.
Najlepiej zaproś go do swo­jej kotłowni, gdzie pokażesz mu, jak to dzi­ała. Nie zrażaj się, jeśli będzie opryskli­wy lub obo­jęt­ny. W tym kra­ju to wciąż pode­jrzane, jeśli ktoś bez­in­tere­sown­ie próbu­je zadzi­ałać dla dobra drugiego, a niekiedy ludzie po pros­tu boją się jakiejkol­wiek zmi­any.

Potrze­ba cza­su. Utr­walonych przez pokole­nia nawyków nie zmienia się z dnia na dzień, ale kiedyś trze­ba zacząć — i to się właśnie dzieje. Nawet gdy 9 na 10 osób nie zain­tere­su­je się od razu, to ta jed­na, która spróbu­je pal­ić od góry i jej się uda, powie o tym rodzinie i zna­jomym, a swo­je­mu dużo łatwiej uwierzyć. A pozostałe 9 osób już wie, że coś jest na rzeczy i może też się zain­tere­su­ją za czas jak­iś, gdy usłyszą, że zna­jomy tak pali i oszczędz­ił parę ton.

Zanieś wiado­mość gdzie tylko możesz. Podrzuć tem­at lokalnym mediom, orga­ni­za­cjom lub urzę­dom odpowiedzial­nym za sprawy środowiska.

  • Pokaż zna­jomym te filmi­ki — niech niedowiarkowie zobaczą, że to dzi­ała i jest proste.
  • Wydrukuj i roz­daj ulot­ki lub rozwieś plakaty w swo­jej okol­i­cy — bo więk­szość sąsi­adów kop­ci nie z zamiłowa­nia, tylko dlat­ego, że nikt im dotąd nie pokazał alter­naty­wy. Zyskasz wdz­ięczność ludzi, bo dzię­ki tobie oszczędzą grube pieniądze każdej zimy, a wszyscy będziecie odd­y­chać lep­szym powi­etrzem.

Poradnik na temat palenia w piecu

Porad­nik zaw­iera zebraną w całość wiedzę potrzeb­ną do obsłu­gi kotłowni węglowej w taki sposób, by czyn­ność ta nie pożer­ała człowiekowi pieniędzy, cza­su i ner­wów.

Kilka­naś­cie stron A4 napisanych możli­wie zrozu­mi­ałym językiem. Jeśli znasz osobę ogrze­wa­jącą dom węglem, która nie ma dostępu do Inter­ne­tu — ten porad­nik jest w sam raz dla niej.Pobierz porad­nik

Infografiki

Na blogu pub­likowane są info­grafi­ki wyjaś­ni­a­jące pod­sta­wowe tem­aty związane z ogrze­waniem. To łat­wo przyswa­jal­na dawka wiedzy, pros­ta do udostęp­nienia w dowol­nym zaka­marku Inter­ne­tu. Moż­na je znaleźć w dziale Info­grafi­ki.

 

ile-powinienem-spalac

jak-palic

Brak wentylacji zabija - tylko ostatniej zimy był przyczyną 3800 zatruć tlenkiem węgla, w tym 91 ofiar śmiertelnych