Promocja

Polska bez dymuAni milio­nowe dota­cje od św. Miko­łaja, ani grom z jasnego nieba nie spra­wią, że domowe kominy w każ­dej gmi­nie prze­staną nagle kop­cić. Ale może się do tego przy­czy­nić każdy z nas — paląc we wła­snej kotłowni we wła­ściwy spo­sób i prze­ka­zu­jąc tę wie­dzę dalej.

Wyrzu­camy do kosza utrwa­lany w mediach czarno-biały podział na kop­cącą bie­dotę i boga­tych miło­śni­ków czy­stego powie­trza. Kto ma w piw­nicy węgiel — może go spa­lić bez dymu, jeśli tylko dowie się, jak to zro­bić. Zyskamy na tym wszy­scy: ogrze­wa­jący węglem spala mniej opału i oszczę­dza pie­nią­dze, a wszy­scy dookoła oddy­chają powie­trzem bez dymu i smrodu.

Zamiast kon­fliktu — współ­praca dla dobra wspól­nego. Tak pro­sto możesz zmie­nić kawa­łek swo­jego oto­cze­nia na lep­sze — bez niczy­jej szkody, ale z zyskiem dla wszystkich.

Pokaz pale­nia bez dymu

Demon­stra­cja pale­nia od góry na żywo jest naj­sku­tecz­niej­sza. Pro­wa­dzimy tego typu pokazy i wykłady gdzie tylko znaj­dzie się grupa zain­te­re­so­wa­nych palaczy.

Pro­mujmy czy­stą filo­zo­fię ogrzewania

Dobre pomy­sły roz­prze­strze­niają się same, jeśli im pomo­żesz! Jak widzisz pre­mier nie zatrosz­czy się o powie­trze na twoim podwórku ani wyso­kość rachunku za opał. To twój inte­res i wresz­cie możesz coś z tym zro­bić nie mając w kie­szeni wol­nych 10 tysięcy!

Zamiast prze­wa­lać jak co roku 5 ton węgla — naucz się pra­wi­dłowo palić i spa­laj 2–3 tony. Zamiast kląć pod nosem gdy sąsiad dymi ci w okna — wyjdź do niego, daj ulotkę, wyja­śnij że jest tań­sza metoda pale­nia.
Naj­le­piej zaproś go do swo­jej kotłowni, gdzie poka­żesz mu, jak to działa. Nie zra­żaj się, jeśli będzie opry­skliwy lub obo­jętny. W tym kraju to wciąż podej­rzane, jeśli ktoś bez­in­te­re­sow­nie pró­buje zadzia­łać dla dobra dru­giego, a nie­kiedy ludzie po pro­stu boją się jakiej­kol­wiek zmiany.

Potrzeba czasu. Utrwa­lo­nych przez poko­le­nia nawy­ków nie zmie­nia się z dnia na dzień, ale kie­dyś trzeba zacząć — i to się wła­śnie dzieje. Nawet gdy 9 na 10 osób nie zain­te­re­suje się od razu, to ta jedna, która spró­buje palić od góry i jej się uda, powie o tym rodzi­nie i zna­jo­mym, a swo­jemu dużo łatwiej uwie­rzyć. A pozo­stałe 9 osób już wie, że coś jest na rze­czy i może też się zain­te­re­sują za czas jakiś, gdy usły­szą, że zna­jomy tak pali i oszczę­dził parę ton.

Zanieś wia­do­mość gdzie tylko możesz. Pod­rzuć temat lokal­nym mediom, orga­ni­za­cjom lub urzę­dom odpo­wie­dzial­nym za sprawy środowiska.

  • Pokaż zna­jo­mym te fil­miki — niech nie­do­wiar­ko­wie zoba­czą, że to działa i jest proste.
  • Wydru­kuj i roz­daj ulotki lub roz­wieś pla­katy w swo­jej oko­licy — bo więk­szość sąsia­dów kopci nie z zami­ło­wa­nia, tylko dla­tego, że nikt im dotąd nie poka­zał alter­na­tywy. Zyskasz wdzięcz­ność ludzi, bo dzięki tobie oszczę­dzą grube pie­nią­dze każ­dej zimy, a wszy­scy będzie­cie oddy­chać lep­szym powietrzem.

Porad­nik na temat pale­nia w piecu

Porad­nik zawiera zebraną w całość wie­dzę potrzebną do obsługi kotłowni węglo­wej w taki spo­sób, by czyn­ność ta nie poże­rała czło­wie­kowi pie­nię­dzy, czasu i nerwów.

Kil­ka­na­ście stron A4 napi­sa­nych moż­li­wie zro­zu­mia­łym języ­kiem. Jeśli znasz osobę ogrze­wa­jącą dom węglem, która nie ma dostępu do Inter­netu — ten porad­nik jest w sam raz dla niej.Pobierz porad­nik

Info­gra­fiki

Na blogu publi­ko­wane są info­gra­fiki wyja­śnia­jące pod­sta­wowe tematy zwią­zane z ogrze­wa­niem. To łatwo przy­swa­jalna dawka wie­dzy, pro­sta do udo­stęp­nie­nia w dowol­nym zaka­marku Inter­netu. Można je zna­leźć w dziale Info­gra­fiki.

 

ile-powinienem-spalac

jak-palic

Brak wentylacji zabija - tylko ostatniej zimy był przyczyną 3800 zatruć tlenkiem węgla, w tym 91 ofiar śmiertelnych