O paleniu bez dymu w mediach

Mate­ri­ał o pale­niu bez dymu wyemi­towany w radiowej Trójce w dniu 19 październi­ka 2016. Tutaj odnośnik do pliku gdy­by odt­warza­cz nie dzi­ałał.

 

Nowotarżanin Jan Się­ka na sesji Rady Mias­ta 26 sty­cz­nia 2014 r. przed­staw­ił sposób jak ograniczyć niską emisję będącą od lat najwięk­szym prob­le­mem władz Nowego Tar­gu i mieszkańców stol­i­cy Pod­ha­la.

 

Odcinek pro­gra­mu EkoSer­wis na por­talu rybnik.com.pl, gdzie pan Julian Olewicz opowia­da o pale­niu w domowych kotłach od góry.