O paleniu bez dymu w mediach

Mate­riał o pale­niu bez dymu wyemi­to­wany w radio­wej Trójce w dniu 19 paź­dzier­nika 2016. Tutaj odno­śnik do pliku gdyby odtwa­rzacz nie działał.

 

Nowo­tar­ża­nin Jan Sięka na sesji Rady Mia­sta 26 stycz­nia 2014 r. przed­sta­wił spo­sób jak ogra­ni­czyć niską emi­sję będącą od lat naj­więk­szym pro­ble­mem władz Nowego Targu i miesz­kań­ców sto­licy Podhala.

 

Odci­nek pro­gramu Eko­Ser­wis na por­talu rybnik.com.pl, gdzie pan Julian Ole­wicz opo­wiada o pale­niu w domo­wych kotłach od góry.