Niech czyste i tanie ogrzewanie stanie się normalnością – podpisz petycję!

Galmet EKO-GT KWP

Gal­met EKO-GT KWP jest dobrym kotłem do spala­nia ekogroszku, z automaty­cznym sterown­ikiem. Nie spala samego miału, ale i cena jest niższa niż kotłów ze szczytów rankingu, które to potrafią. Gdy­by jeszcze łatwiej było o pełne i aktu­alne infor­ma­c­je tech­niczne…

Dane techniczne

Pal­ni­ki dostęp­ne w kotle Gal­met EKO-GT KWP to najpraw­dopodob­niej:

 • Pancer­pol Stan­dard w mod­elu KWP — to pros­ta retor­ta przez­nac­zona do spala­nia samego ekogroszku
 • Pancer­pol Duo w mod­elu KWP M — to pal­nik obro­towy do spala­nia mieszan­ki ekogroszek/miał
 • PSP/SK firmy Remo-Kom­plex w mod­elu KWP S — to pros­ta retor­ta z poda­jnikiem skośnym, z możli­woś­cią spala­nia mieszan­ki miał/ekogroszek

Dokład­nej infor­ma­cji brak. Tyle moż­na z dużym praw­dopodobieńst­wem wywnioskować po zdję­ci­ach zamieszc­zonych w cen­niku oraz na pod­staw­ie infor­ma­cji, jakie jeden z Czytel­ników uzyskał u sprzedaw­cy tych kotłów.

O ile pros­ta retor­ta Pancer­polu to wyrób bez zarzutów, to pal­nik obro­towy ma parę manka­men­tów kon­struk­cyjnych (szerzej opisane w artykule nt. kotła Kamen Dual Kom­fort).
Poda­jnik skośny w teorii zapew­nia mniejsze opory podawa­nia niż typowa retor­ta (rura poda­jni­ka idzie pod kątem ok. 45 stop­ni do pal­ni­ka, nie jak to jest zazwyczaj pod kątem 90 stop­ni) a więc wol­niejsze zuży­cie śli­ma­ka i mniej prob­lemów z zer­waną zawleczką. Nieste­ty tego typu poda­jni­ki są mało pop­u­larne i brak jest infor­ma­cji o ich dzi­ała­niu.

Najm­niejsza dostęp­na moc kotła Gal­met EKO-GT KWP to 12kW. Jed­nak według cen­ni­ka mod­el KWP M w tej mocy nie wys­tępu­je.

W kotle Gal­met EKO-GT KWP dostęp­ne są sterown­i­ki firmy Elster:

Różnią się one w zasadzie tylko kolorowym wyświ­et­laczem w droższej wer­sji. Oba sterown­i­ki mają tryb automaty­cznego doboru para­metrów pra­cy opar­ty o algo­rytm PID jak i możli­wość prze­jś­cia do pra­cy ręcznej w try­bie dwus­tanowym. Jest możli­wość podłączenia pan­elu poko­jowego, mod­ułu inter­ne­towego i innych dodatkowych czu­jników z ofer­ty firmy Elster.
W cenie kotła dostar­czany jest mod­uł steru­ją­cy zaworem trójdrożnym/czterodrożnym oraz czu­jnik pogodowy.

Kon­strukc­ja wymi­en­ni­ka jest w porząd­ku pod warunk­iem, że wybierze się wer­sję bez awaryjnego rusz­tu wod­nego (potrze­bu­jesz rusz­tu awaryjnego — śmi­ało bierz żeli­wny, ale nie wod­ny). Wymi­en­nik jest poziomy, a jego powierzch­nia odbioru ciepła przys­ta­je do współczes­nych stan­dard­ów. Wniosku­jąc z poniższego przekro­ju, czyszcze­nie wymi­en­ni­ka może być kłopotli­we tylko w kanale nad najniższą półką wod­ną, gdzie dostęp przez środ­kowe drzwicz­ki nie jest pros­tolin­i­jny.

galmet-eko-gt-kwp-przekroj

Przekrój kotła Gal­met EKO-GT KWP, mat. pro­du­cen­ta

Zas­tosowanie stali kotłowej do budowy kotłów, mimo że brz­mi log­icznie, nie jest wielką zaletą dla użytkown­i­ka. Stal kotłowa różni się od zwykłej stali kon­struk­cyjnej (z jakiej spawana jest więk­szość kotłów) zwięk­szoną wytrzy­małoś­cią, która jed­nak ujaw­nia się dopiero powyżej 400st.C, a w domowym kotle wszys­tkie blachy chłod­zone są wodą o tem­per­aturze poniżej 100st.C, przez co ich tem­per­atu­ra nawet nie zbliża się do tych zakresów.

Wysokość kotła w wer­sji 12kW to 127cm, a krawędź wsy­pu zasob­ni­ka to ok. 115cm. Zasob­nik w wer­sji 12kW mieś­ci 150l pali­wa, tj. ilość typową w porów­na­niu z inny­mi kotła­mi tej mocy.

Jeśli chodzi o cer­ty­fikaty, Gal­met EKO-GT KWP zgod­nie z wynika­mi bada­nia w Głównym Insty­tu­cie Gór­nict­wa spełnił wyma­gania 5. klasy wg normy PN-EN 303–5:2012. Jest to zadzi­wia­jące, ponieważ do niedaw­na 5. klasa wydawała się nieosią­gal­na dla kotła węglowego bez dodatkowych układów fil­tru­ją­cych spaliny, a w tym kotle nie ma żad­nego nadzwycza­jnego rozwiąza­nia kon­struk­cyjnego.

Kocioł może pra­cow­ać w układzie zamknię­tym pod warunk­iem zas­tosowa­nia odpowied­nich zabez­pieczeń. Tak moż­na wyczy­tać na pier­wszych stronach instrukcji obsłu­gi. Nato­mi­ast w warunk­ach gwarancji w DTR z 2012 roku (najnowsza jaką ofer­u­je na tę chwilę Inter­net) moż­na wyczy­tać, że mon­taż w układzie zamknię­tym powodu­je utratę gwarancji. Zapewne jest to błąd edy­tors­ki, bo w starszych wer­s­jach DTR nie było przyz­wole­nia na mon­taż w układzie zamknię­tym. Ale nies­mak pozosta­je.
Nie ma też jas­noś­ci co do maksy­mal­nego ciśnienia roboczego. DTR z 2012 roku poda­je 2 bar, aktu­al­ny cen­nik — 1,5 bar.

Jest możli­wość wyposaże­nia kotła w tzw. strażak czyli mech­a­nizm gaszenia ewen­tu­al­nego pożaru pali­wa w rurze poda­jni­ka (dopła­ta 880zł). Potrzeb­ny on jest, aby w takim kotle pal­ić pel­letem. Tylko czy warto w kotle poda­jnikowym pal­ić pel­letem? Nie bard­zo. Pal­nik retor­towy oraz sterown­ik przys­tosowane są do spala­nia węgla. Dlat­ego kocioł węglowy spala­ją­cy pel­let nie osiąg­nie takiej sprawnoś­ci spala­nia jak spec­jal­ny kocioł na pel­let, co przy cenach pel­letu rzę­du 1000zł/t może czynić takie pale­nie nim nieopła­cal­nym.

Szczęśliwi którzy przeczytali

Gwaranc­ja na kor­pus kotła to 3 lata. Moż­na przedłużyć ją do 5 lat, ale warun­ki są następu­jące:

 • pier­wszy płat­ny przegląd poprawnoś­ci insta­lacji kotła w ciągu 30 dni od uru­chomienia kotła
 • coroczne płatne przeglądy dokony­wane przez auto­ry­zowanego insta­la­to­ra
 • odesłanie kopii pro­tokołu pier­wszego uru­chomienia na adres pro­du­cen­ta w ter­minie 14 dni od uru­chomienia

Gwarancję moż­na stracić np. jeśli corocz­na płat­na inspekc­ja wykaże smolisty osad na ściankach kotła, pale­nie z tem­per­aturą wody poniżej 40 stop­ni, spalanie zbyt zasiar­c­zonego węgla (żół­ty osad) lub uszkodzenia spowodowane niewłaś­ci­wy­mi dla danego opału ustaw­ieni­a­mi pra­cy kotła.

Gwaranc­ja na resztę podze­społów to 2 lata. Na każdy ele­ment jest osob­na kar­ta gwaran­cyj­na. Swo­ją drogą dzi­wne było­by, gdy­byś kupu­jąc auto dostawał plik kart gwaran­cyjnych: na sil­nik, skrzynię biegów, fel­gi i wycier­acz­ki. A w świecie kotłów węglowych to nor­malne.

Informacyjny bordello

Nie jest nieste­ty niczym nowym, że infor­ma­c­je o kotłach od więk­szoś­ci pro­du­cen­tów trze­ba wręcz wydzier­ać na siłę. Fir­ma Gal­met, mimo że jest dużym i poważnym pro­du­cen­tem kotłów, nie wyróż­nia się na tym tle na plus.

Na stron­ie firmy ist­nieje dzi­ał z instrukc­ja­mi obsłu­gi kotłów do pobra­nia. Cóż z tego, sko­ro na chwilę obec­ną link do instrukcji dla kotła Gal­met EKO-GT KWP nie dzi­ała. Na stronach sprzedaw­ców i w wyszuki­warkach przewi­ja się kil­ka wer­sji instrukcji, słabo oznakowanych co do daty ważnoś­ci. Najnowsza wer­s­ja jest bodaj z 2012 roku.

Nawet infor­ma­c­je takie jak dane tech­niczne, mar­ka sterown­i­ka i rodza­je dostęp­nych pal­ników nie są łat­wo dostęp­ne, a już na pewno nie na stron­ie pro­duk­tu, lecz… w cen­niku.

Jak potenc­jal­ny klient ma w tych warunk­ach dotrzeć do najważniejszych infor­ma­cji o kotle?

Ocena w rankingu

Gal­met EKO-GT KWP ofer­u­je poprawnie skon­struowany wymi­en­nik, sterown­ik z automaty­cznym doborem para­metrów pra­cy i liczny­mi dodatka­mi oraz jeden pal­nik II gen­er­acji, pozwala­ją­cy na spalanie mieszan­ki miał/ekogroszek. Jest trochę uchy­bień w porów­na­niu do najlep­szych do tej pory opisy­wanych w rankingu kotłów, ale i cena jest niższa, stąd kocioł lądu­je w klasie B.

Jest to dobry wybór dla tych, którym wystar­czy kocioł spala­ją­cy przyz­woity ekogroszek. W cenie ok. 5500zł dosta­je się wer­sję 12kW ze sprawd­zoną klasy­czną retortą i automaty­cznym sterown­ikiem.

Nie jest to dobry wybór dla kogoś, kto szu­ka kotła o małej mocy do spala­nia miału. Wer­sji 12kW z obro­towym pal­nikiem nie ma, a wyższe mod­ele z tym pal­nikiem są zale­cane do spala­nia jedynie mieszan­ki miał/ekogroszek (widocznie pro­du­cent jest świadom ograniczeń pal­ni­ka — i dobrze).

Zalety kotła Galmet EKO-GT KWP

 • popraw­na kon­strukc­ja i odpowied­nia powierzch­nia wymi­en­ni­ka
 • pal­nik obro­towy drugiej gen­er­acji spala­ją­cy mieszankę miał/ekogroszek
 • sterown­ik z automaty­cznym doborem para­metrów pra­cy
 • 5. klasa efek­ty­wnoś­ci wg PN-EN 303–5:2012
 • dostęp­na wer­s­ja z rusztem żeli­wnym
 • możli­wość mon­tażu w układzie zamknię­tym

Wady kotła Galmet EKO-GT KWP

 • dostęp­na wer­s­ja z rusztem wod­nym
 • wer­s­ja z pal­nikiem obro­towym zaczy­na się od 17kW
Galmet EKO-GT KWP
Podstawowe informacje
Ocena: B
Rodzaj kotła: podajnikowy
Producent:Galmet
Dostępne moce:12,17,25,30kW
Powierzchnia wymiennika: 93% normy
Klasa efektywności wg normy PN-EN 303-5:2012 5 (najwyższa)
Praca w układzie zamkniętym: tak (w standardzie)
Cena:od 5500zł
Instrukcja obsługi: dostępna

Artykuł dodano: 03-01-2015
Ostatnia aktualizacja: 05-01-2015

 

Zobacz kryteria oceny w rankingu