HKS Lazar Ato

W ofer­cie firmy HKS Lazar zna­j­du­je się jeden kocioł aspiru­ją­cy do dol­nego spala­nia. Nieste­ty niedo­ciąg­nięć w nim sporo, a sto­sunkowo wyso­ka cena i dostęp­ność tylko jed­nego wari­antu mocy (!) spraw­ia, że grono potenc­jal­nych użytkown­ików tego kotła jest moc­no zawężone.

Ocena w rankingu

HKS Lazar Ato to tech­nicznie patrząc kocioł dol­nego spala­nia, ale brak mu więk­szoś­ci cech, jakie dobry kocioł tego typu powinien posi­adać.

Przekrój kotła HKS Lazar Ato, materiały producenta

Przekrój kotła HKS Lazar Ato, mate­ri­ały pro­du­cen­ta

Z przekro­ju dostęp­nego na stron­ie pro­du­cen­ta wyni­ka, że moż­na ten wyrób trak­tować jako kocioł dol­nego spala­nia. Posi­a­da on klap­kę krótkiego obiegu, której zamknię­cie teo­re­ty­cznie pozwala na pracę w try­bie dol­nego spala­nia. Dodatkowo tyl­ny kanał stanow­ią­cy komorę spala­nia jest zbu­dowany z płyt szamo­towych.

Ter­az prob­le­my. Jak to bywa w dol­ni­akach z klap­ką, zapewne nie da się tej klap­ki stupro­cen­towo szczel­nie zamknąć, chy­ba że nie będzie się jej otwier­ać i poz­woli zaros­nąć smołą — wtedy nat­u­ral­nie się uszczel­ni.
Jeśli będzie nieszczel­na, to zasyp będzie chęt­nie roz­palał się w całoś­ci, co nie jest zbyt­nio pożą­danym zjawiskiem, kiedy nie trze­ba nam pełnej mocy kotła (czyli przez 80% sezonu grzew­czego).

Cerami­ka w kanale dopala­ją­cym to plus, jed­nak wiele zależy od jej jakoś­ci i sposobu mon­tażu, o którym niewiele wiado­mo. Jeśli są to (jak moż­na wnioskować z przekro­ju) duże pły­ty szamo­tu na całą sze­rokość kotła i wysokość zasy­pu, bez żad­nych pomoc­niczych usz­ty­w­ni­a­ją­cych kon­strukcji, to grozi im szy­bkie zniszcze­nie od pra­cy w wyso­kich tem­per­at­u­rach i utrzymy­wa­nia naporu całego wsadu opału, nawet jeśli są sto­sunkowo grube.

Tak czy inaczej duże pły­ty ceram­iczne w kotle to wąt­pli­wa zale­ta, bo są one bardziej narażone na pękanie niż zestaw mniejszych płytek, a pły­ta szamo­towa o wymi­arach ok. 50x50cm kosz­tu­je w okoli­cach 100zł. Przy założe­niu, że tutaj pro­du­cent zas­tosował szamot. Przy­na­jm­niej tak twierdzi w cen­niku. W innych kotłach tej firmy bywa stosowany wer­mikulit — mate­ri­ał ceram­iczny lep­szy od szamo­tu, ale i kilkukrot­nie droższy.

Nie ma oznak, by ten kocioł posi­adał doprowadze­nie powi­etrza wtórnego do komory spala­nia, które jest pod­sta­wową cechą porząd­nego kotła dol­nego spala­nia. Jest nato­mi­ast na wyposaże­niu ruszt ruchomy.

Wymi­en­nik kon­wek­cyjny tego kotła prak­ty­cznie nie ist­nieje. Spaliny mają prostą drogę do kom­i­na, zahacza­jąc led­wo o zaw­ies­zone pod sklepi­e­niem kotła opłom­ki. Przy­na­jm­niej takie są wnios­ki z przekro­ju, który — jak pro­du­cent sobie zas­trze­ga — może być poglą­dowy. Pytanie, jak bard­zo…

Pro­du­cent na swo­jej stron­ie twierdzi, że moż­na w tym kotle pal­ić miałem, co jest raczej nacią­ganiem rzeczy­wis­toś­ci. Kotły dol­nego spala­nia nie nada­ją się do pale­nia miałem, ale po otwar­ciu klap­ki krótkiego obiegu moż­na taki krok zaryzykować. Dosta­je się wtedy kocioł górno-dol­ny, który jest dość kulawy w spala­niu miału, choć na upartego da radę. Nie licz jed­nak, że w takim kotle sen­sown­ie popal­isz miałem. Pro­du­cent dopisał go do listy paliw chy­ba tylko po to, aby złow­ić klien­tów szuka­ją­cych kotła na wszys­tko. Co ciekawe, w cen­niku na liś­cie paliw miału już nie ma.

W stan­dard­zie kocioł pracu­je na nat­u­ral­nym ciągu z miarkown­ikiem. za dopłatą 400/700zł moż­na go wyposażyć w sterown­ik i dmuchawę (co w kotle dol­nego spala­nia nie jest najlep­szym pomysłem). Cena kotła Ato jest dość wygórowana — to aż 4900zł za wer­sję z miarkown­ikiem.

Jed­nak najwięk­szym prob­le­mem tego mod­elu jest tylko jed­na dostęp­na wer­s­ja mocy — 29kW. To właś­ci­wie skreśla go z listy zakupowej więk­szoś­ci potenc­jal­nych klien­tów, ponieważ nada­je się on do domu min. 300-metrowego (nieo­cieplonego).

Zalety kotła HKS Lazar Ato

  • cerami­ka w komorze spala­nia — choć pod znakiem zapy­ta­nia może być jej trwałość, jeśli wyko­rzys­tano duże pły­ty szamo­tu
  • pra­ca na nat­u­ral­nym ciągu
  • ruszt ruchomy

Wady kotła HKS Lazar Ato

  • tylko jeden wari­ant mocy, 29kW
  • skąpy wymi­en­nik kon­wek­cyjny
  • klap­ka krótkiego obiegu — one wszys­tkie są nieszczelne
  • brak doprowadzenia powi­etrza wtórnego

 

HKS Lazar Ato
Podstawowe informacje
Ocena: C
Rodzaj kotła: dolnego spalania
Producent:HKS Lazar
Dostępne moce:29kW
Powierzchnia wymiennika: brak danych
Klasa efektywności wg normy PN-EN 303-5:2012 nie przebadano
Praca w układzie zamkniętym: nie
Cena:od 4900zł

Artykuł dodano: 03-05-2014

 

Zobacz kryteria oceny w rankingu