HKS Lazar Kruk

Kocioł HKS Lazar Kruk wyróż­nia się niecodzi­en­nym jak na kotły górnego spala­nia zas­tosowaniem cerami­ki. W zasadzie jest to jedy­na ciekawa ale i kon­trow­er­syj­na cecha tego kotła. Rozwiązanie to nie jest powszech­nie stosowane i trud­no wróżyć co do jego trwałoś­ci. A ewen­tu­al­na wymi­ana cerami­ki nie była­by tania.

Ocena w rankingu

HKS Lazar Kruk to typowy kocioł górnego spala­nia. Mimo, że zdję­cia na stron­ie pro­du­cen­ta mogą dawać nadzieję, że kocioł ten posi­a­da doprowadze­nie powi­etrza wtórnego, to jed­nak nie ma na to potwierdzenia w instrukcji obsłu­gi kotła. Najwidoczniej więc roze­ta w drzwiczkach zasy­powych kotła widocz­na na zdję­ci­ach to relikt cza­sów min­ionych.

Jedyną niecodzi­en­ną cechą tego kotła jest zas­tosowanie cerami­ki. To się prak­ty­cznie nie zdarza w kotłach górnego spala­nia, bo po prawdzie trud­no ją tam umieś­cić w taki sposób, by dawała jak­iś pozy­ty­wny efekt, a nie była zbęd­nym kosztem. W kotle Kruk z cerami­ki wyko­nano pół­ki wymi­en­ni­ka kon­wek­cyjnego.

Przekrój kotła HKS Lazar Kruk, mat. producenta

Przekrój kotła HKS Lazar Kruk, mat. pro­du­cen­ta

Kon­strukc­ja wymi­en­ni­ka kotła jest bard­zo niety­powa. Mamy trzy rzędy opłomek, na których ułożone są ceram­iczne pły­ty. Co więcej, nie jest to szamot, ale wer­mikulit. To mate­ri­ał bardziej porowaty, lże­jszy i lep­iej izolu­ją­cy niż szamot.

Pły­ty wer­mikuli­towe w tych samych warunk­ach nagrze­ją się bardziej niż pły­ty szamo­towe. Ale nie znaczy to, że osiągną tem­per­aturę użyteczną z punk­tu widzenia dopala­nia opły­wa­ją­cych je gazów spali­nowych. Od kon­tak­tu ze spali­na­mi mogą się roz­grzać co najwyżej do ~300 stop­ni, dzię­ki czemu nie osiądzie na nich sadza i da to wraże­nie, że spalanie jest czyst­sze, gdy tym­cza­sem kocioł może i tak dymić.

Lep­iej, gdy spaliny wędru­ją przez wyłożone roz­grzaną ceramiką kanały niż w otocze­niu zim­nej blachy, ale to jeszcze nie gwaran­tu­je sukce­su. W kanałach kon­wek­cyjnych jest już względ­nie zim­no i trud­no jeszcze dopal­ić gazy, zwłaszcza gdy kocioł nie ma doprowadzenia powi­etrza wtórnego — zwycza­jnie braku­je już tlenu. Kanały kon­wek­cyjne powin­ny być miejscem odbioru ciepła, a dopalanie powin­no zachodz­ić w naprawdę gorą­cych rejonach blisko warst­wy żaru, co w kotle górnego spala­nia jest nieste­ty trud­no wykon­alne.

Zas­tosowanie wer­mikuli­towych półek może mieć pozy­ty­wny wpływ na czys­tość spala­nia, choć wyma­gało­by to wery­fikacji w rzeczy­wistych warunk­ach. Możli­we, że lep­sze efek­ty dało­by po pros­tu doprowadze­nie powi­etrza wtórnego nad zasyp. Nie wiado­mo też, jaki był cel pro­du­cen­ta w zas­tosowa­niu takiego rozwiąza­nia. Potanie­nie kon­strukcji? Chy­ba nie. Opłom­ki i wer­mikulit nie są tańsze niż blaszane pół­ki.

Prob­le­mem tak rozwiązanego wymi­en­ni­ka może być trwałość wer­mikuli­towych płyt. Wymi­ana była­by dość kosz­tow­na — wer­mikuli­towe okładziny do komin­ka o podob­nych wymi­arach potrafią kosz­tować 300–500zł. Jed­nak sto­sunkowo niskie różnice tem­per­atur w otocze­niu owych płyt (do 90st.C w opłomkach i do 300st.C w spali­nach) pozwala­ją sądz­ić, że wer­mikulit nie spę­ka zbyt pręd­ko. Nawet jeśli pły­ta pęknie na 2–3 częś­ci, to nie będzie z tym więk­szego prob­le­mu, dopó­ki nie wypad­nie więk­szy kawałek, który spowodował­by pow­stanie krót­szego obiegu spalin.

Kocioł Kruk stan­dar­d­owo pracu­je na nat­u­ral­nym ciągu. Za 400/700zł moż­na wyposażyć go w sterown­ik i dmuchawę (której nie pole­camy, bo nat­u­ral­ny ciąg pozwala spalać czyś­ciej bez dokłada­nia do tego prą­du).

Nieste­ty dostęp­ne są tylko trzy wari­anty mocy kotła: 18, 25 i 34kW, co spraw­ia, że wyrób jest adresowany do posi­adaczy domów powyżej 180m2.

Kocioł wyróż­nia się sporej wielkoś­ci zasypem, co wcale nie musi być zaletą. Komo­ra zasy­powa kotła 18kW mieś­ci ok. 45kg węgla, co stanowi 1/4 więcej niż śred­nia rynkowa. Duży zasyp oznacza ten­denc­je do “kiszenia” opału przy pra­cy z niską mocą, czyli przez więk­szość sezonu grzew­czego.

Zalety kotła HKS Lazar Kruk

  • ciekaw­ie rozwiązany wymi­en­nik kon­wek­cyjny
  • pra­ca na nat­u­ral­nym ciągu z miarkown­ikiem

Wady kotła HKS Lazar Kruk

  • niez­nana trwałość wer­mikuli­towych półek
  • brak doprowadzenia powi­etrza wtórnego
  • przy­duży zasyp

 

HKS Lazar Kruk
Podstawowe informacje
Ocena: C
Rodzaj kotła: górnego spalania
Producent:HKS Lazar
Dostępne moce:18,25,34kW
Powierzchnia wymiennika: brak danych
Klasa efektywności wg normy PN-EN 303-5:2012 nie przebadano
Praca w układzie zamkniętym: nie
Cena:od 3800zł

Artykuł dodano: 03-05-2014

Minister zdrowia nie ostrzega (a powinien)

Każdy kocioł górnego spalania rozpalony od dołu truje i wyrzuca 2/3 opału kominem.

Aby ogrzewać tanio, bez smrodu i brudu, rozpalaj w takim kotle od góry albo szukaj kotła dolnego spalania.

 

Zobacz kryteria oceny w rankingu