p2ar INO

Kocioł p2ar INO dłu­go oczeki­wał na lądowanie w rankingu, choć od początku jasne było, że miejsce tutaj mu się należy, i to na najwyższej półce. Bez wąt­pi­enia jest to świet­na kon­strukc­ja, w dodatku w najbardziej potrzeb­nym obec­nie zakre­sie mocy, jed­nak to także wyrób na zamówie­nie, co może być dla jed­nych zaletą, dla innych wadą (głównie przez niekiedy dłu­gi czas pro­dukcji).

Dane techniczne

Fir­ma p2ar to właś­ci­wie jed­noosobowy zakład ślusars­ki. Jego założy­ciel tym się różni od setek podob­nych mu drob­nych wytwór­ców kotłów, że od pier­wszych kroków wys­taw­iał swo­je dzieła do oce­ny na takim jed­nym forum. Biorąc sobie do ser­ca uwa­gi i chłonąc wiedzę wiele dobrego się nauczył i z cza­sem rozpoczął pro­dukcję wyspec­jal­i­zowanych porząd­nych kotłów dol­nego spala­nia dla świadomego odbior­cy.

Trze­ba zaz­naczyć, że kotły p2ar to pro­dukc­ja na zamówie­nie, dla świadomego klien­ta, który skłon­ny jest zapłacić nieco więcej niż 2000zł za seryjnego gór­ni­a­ka, ale w zami­an otrzy­ma kocioł dopa­sowany do potrzeb. Zaletą wyrobów tej firmy jest więc daleko idą­ca możli­wość mody­fikacji różnych założeń kon­struk­cyjnych kotła. Nato­mi­ast prob­lem to głównie ogranic­zone moce prze­r­obowe takiej małej dzi­ałal­noś­ci. Bywa, że kole­j­ka zamówień się­ga na pół roku w przód (o aktu­al­ną sytu­ację trze­ba pytać u źródła).

P2ar INO jest kotłem dol­nego spala­nia łączą­cym (na ile się da) możli­wość spala­nia węgla i drew­na. Kon­strukc­ja zaw­iera wszys­tko to, co w kotle dol­nego spala­nia konieczne: ruchomy ruszt żeli­wny, powi­etrze wtórne podawane z zewnątrz a także wyłożony ceramiką kanał dopala­ją­cy o dłu­goś­ci rzad­ko spo­tykanej w innych kotłach. Klap­ka krótkiego obiegu spalin umieszc­zona jest niety­powo przy wlocie do pal­ni­ka, gdzie nie ma więk­szych szans na zak­le­je­nie się smołą, a sam ele­ment spraw­ia wraże­nie solid­nego. Nie jest to krzy­wo spa­sowany kawałek cienkiej blachy, jak to nier­az bywa robione.

Przekrój kotła p2ar INO z jego DTR

Przekrój kotła p2ar INO z jego DTR

Kocioł spawany jest z blach 6mm od wewnątrz i 4mm w częś­ci­ach zewnętrznych płaszcza wod­nego. Wymi­en­nik w swo­jej głównej częś­ci jest rurowy, pio­nowy, czyszc­zony od góry. Ele­men­ty takie jak umiejs­cowie­nie czop­ucha czy drzwiczek zasy­powych moż­na zmieni­ać wedle potrzeb na etapie składa­nia zamówienia.

Dostęp­ne są trzy wari­anty mocy: 5kW, 8kW i 12kW — czyli te najczęś­ciej ter­az potrzeb­ne, a zwyk­le braku­jące w ofer­cie wielu innych pro­du­cen­tów.

Pojem­noś­ci komory zasy­powej to od 20l w wer­sji 5kW do 37l w wer­sji 12kW. To o około połowę więcej niż w typowych “węglowych” kotłach dol­nego spala­nia a o ok. 1/4 mniej niż w bardziej pro-drzewnym MPM DS.

Komora zasypowa kotła p2ar INO.

Komo­ra zasy­powa kotła p2ar INO. Widocz­na tzw. rura Wezyra, żeli­wny ruszt sztabkowy z prze­gar­ni­aczem

Okres gwaran­cyjny to 2 lata. Wyma­gane jest zapewnie­nie tem­per­atu­ry powro­tu min. 55st.C i a min­i­mal­na tem­per­atu­ra zasi­la­nia to 58st.C. Poza tym stan­dar­d­owo utratę gwarancji powodu­ją wszelkie zbrod­nie prze­ciw kul­turze tech­nicznej, które wpły­wa­ją na szy­bkie zgni­cie kotła. Warun­ki gwarancji są dostęp­ne w DTR na stron­ie pro­du­cen­ta (link w tabeli obok).

Kocioł p2ar INO może być wyko­nany w spec­jal­nej wer­sji dla układu zamkniętego z ciśnie­niem roboczym do 2 bar.

Cena kotła zaczy­na się od 3200zł za najm­niejszy mod­el. Dla porów­na­nia najm­niejszy MPM DS o mocy 5–7kW to koszt ok. 2800zł, podob­nie jak Log­iterm Uni­max w wer­sji 12kW.

Na stron­ie pro­du­cen­ta moż­na obe­jrzeć detale kon­strukcji i wyko­na­nia jed­nego z egzem­plarzy kotła.

Ocena w rankingu

P2ar INO jest zapro­jek­towany z pomyślunkiem i zaw­iera wszys­tko to, czego w dobrym kotle dol­nego spala­nia nie może zabraknąć. Stąd lądu­je w loży hon­orowej z oceną A. Nie musi to jed­nak być najlep­szy wybór dla każdego. Specy­fi­ka pro­dukcji w tak małej skali daje możli­wość dopa­sowa­nia kotła do włas­nych potrzeb, ale zarazem odbi­ja się na nieco wyższej cenie oraz potenc­jal­nie dosyć długim cza­sie real­iza­cji zamówienia. Stąd jest to ofer­ta dla tych, którzy wiedzą czego chcą i nie zaczy­na­ją poszuki­wań kotła na miesiąc przed startem sezonu grzew­czego.

Zalety kotła p2ar INO

  • praw­idłowej budowy kocioł dol­nego spala­nia nada­ją­cy się tak do węgla jak i do drew­na (na ile moż­na to pogodz­ić)
  • dostęp­ne wer­sje w bard­zo potrzeb­nym zakre­sie mocy (5–12kW)
  • możli­wość sporej mody­fikacji kon­strukcji pod własne potrze­by

Wady kotła p2ar INO

  • brak infor­ma­cji o powierzch­ni wymi­en­ni­ka czy max. tem­per­aturze spalin
  • brak wer­sji pon­ad 12kW — to też może być prob­lem dla niek­tórych, ale zarazem oznacza skupi­e­nie na opty­mal­iza­cji kon­strukcji dla małych mocy
  • niewiel­ka skala pro­dukcji — możli­we dłuższe (kilku­miesięczne) oczeki­wanie na real­iza­cję zamówienia
  • wyrób na zamówie­nie siłą rzeczy nieco droższy niż klepane seryjnie (choć różni­ca w cenie zależy od tego, ile i jakich zmi­an klient będzie wyma­gał)
p2ar INO
Podstawowe informacje
Ocena: A
Rodzaj kotła: dolnego spalania
Producent:p2ar
Dostępne moce:5,8,12kW
Powierzchnia wymiennika: brak danych
Klasa efektywności wg normy PN-EN 303-5:2012 nie przebadano
Praca w układzie zamkniętym: tak (za dopłatą)
Cena:od 3200zł
Instrukcja obsługi: dostępna

Artykuł dodano: 07-10-2015
Ostatnia aktualizacja: 10-08-2016

 

Zobacz kryteria oceny w rankingu