SAS UWG

Przy­wyk­liśmy już, że infor­ma­c­je na stronach pro­du­cen­tów kotłów w najlep­szym razie są nieak­tu­alne, cza­sem nacią­gane, a niekiedy pisane kom­plet­nie niefa­chowo (i nie chodzi tu o nazy­wanie kotła piecem). Fir­ma SAS nazy­wa mod­el UWG kotłem dol­nego roz­pala­nia (co to takiego?), pod­czas gdy jest to typowe górne spalanie. Na upartego moż­na się domyśleć o co chodzi, ale taka pre­cyz­ja wysław­ia­nia nie przys­toi fachow­com.

Nieste­ty kocioł SAS UWG również kon­struk­cyjnie nie ofer­u­je wszys­tkiego, co w kotle górnego spala­nia być powin­no. Pod wzglę­dem ofer­owanej powierzch­ni wymi­en­ni­ka szoru­je po dnie rankingu. Nie daje też szan­sy na pełniejsze spalanie opału przez brak doprowadzenia powi­etrza wtórnego.

Ocena w rankingu

SAS UWG to z definicji kocioł górnego spala­nia. Takie kotły są proste, ale przy­na­jm­niej dwie rzeczy muszą się w nich znaleźć, aby dało się w nich pal­ić bez dymu, a więk­szość wyt­wor­zonego ciepła grza­ła dom, a nie atmos­ferę. To odpowied­nio duża powierzch­nia wymi­en­ni­ka oraz doprowadze­nie powi­etrza wtórnego. SAS UWG nie posi­a­da żad­nej z nich.

Co do braku powi­etrza wtórnego — wąt­pli­woś­ci nie ma. Jak z powierzch­nią wymi­en­ni­ka? Współcześnie kocioł o mocy 12kW powinien mieć ok. 1,4–1,5m2 wymi­en­ni­ka. SAS UWT przy tej mocy ma 1m2, co daje 2/3 normy. To tylko 10% więcej niż w 40-let­niej kon­strukcji — żeli­wnym kotle na koks Camino (który jest lep­iej oce­niony, ale jako żeli­w­ni­ak ma pewne fory, bo ta tech­nolo­gia nie dorów­na blasza­kom pod wzglę­dem powierzch­ni wymi­en­ni­ka).

Przekrój kotła SAS UWG > 14kW, rys. producenta

Przekrój kotła SAS UWG > 14kW, rys. pro­du­cen­ta

Fab­rycznie wstaw­ione zawirowywacze wiele nie napraw­ią, jeśli nie ma dość wymi­en­ni­ka, aby ode­brać ciepło. Taki kocioł ze zbyt małym wymi­en­nikiem będzie miał trud­noś­ci z odbiorem ciepła ze spalin, w efek­cie czego tym goręt­sze spaliny pójdą w komin, im bardziej “gazowe” będzie pali­wo (naj­gorzej więc będzie na drewnie). W kotle Camino nietrud­no osiągnąć 300 stop­ni na wylocie do kom­i­na.

Przekrój kotła SAS UWG < 14kW, rys. producenta

Przekrój kotła SAS UWG < 17kW, rys. pro­du­cen­ta

Widoczne na powyższym przekro­ju opłom­ki (rury z wodą) wiszące w komorze spala­nia to rozwiązanie uciążli­we w dokład­nym czyszcze­niu oraz sprzy­ja­jące pro­dukcji sadzy. Długie płomie­nie będą je omy­wać, co oznacza schłodze­nie gazów ulatu­ją­cych z opału przed ich całkow­itym spale­niem i osadzanie nad­miernej iloś­ci sadzy.

Do zalet kotła SAS UWG należy zal­iczyć ruchomy ruszt, choć w kotle górnego spala­nia nie jest on niezbęd­ny, gdy roz­pala się cyk­licznie. Czy odd­zielne dzr­wicz­ki popiel­ni­ka i rusz­tu są zaletą czy wadą — zda­nia okaza­ły się podzielone. Z jed­nej strony rozdzie­le­nie tych drzwiczek pozwala uniknąć szyb­szego wypala­nia opału z przo­du kotła, z drugiej zaś może powodować stopi­e­nie rusz­tu pio­nowego przez brak przepły­wu chłodzącego go powi­etrza.
Niewąt­pli­wym plusem jest możli­wość mon­tażu miarkown­i­ka. Gdy­by jeszcze było dostęp­ne doprowadze­nie powi­etrza wtórnego, był­by z tego kocioł zdol­ny do niekopce­nia. Bez tego detalu pale­nie bez dymu będzie utrud­nione.

Gwaranc­ja to 4 lata na kor­pus kotła, przy eksploat­acji zgod­nie z instrukcją. To górne rejony typowego okre­su gwarancji dla kotła stalowego. Żad­nych haczyków zapisanych w warunk­ach gwarancji nie stwierd­zono.

Wady kotła SAS UWG

  • momen­ta­mi trud­ny w czyszcze­niu wymi­en­nik ciepła o małej jak na dzisiejsze stan­dardy powierzch­ni
  • brak doprowadzenia powi­etrza wtórnego

Zalety kotła SAS UWG

  • ruchomy ruszt
  • możli­wość mon­tażu miarkown­i­ka mechan­icznego
SAS UWG
Podstawowe informacje
Ocena: D
Rodzaj kotła: górnego spalania
Producent:SAS
Dostępne moce:9,12,14,17,23,29kW
Powierzchnia wymiennika: 67% normy
Klasa efektywności wg normy PN-EN 303-5:2012 nie przebadano
Praca w układzie zamkniętym: nie
Cena:2400-4000zł
Instrukcja obsługi: dostępna

Artykuł dodano: 05-05-2013
Ostatnia aktualizacja: 08-01-2015

Minister zdrowia nie ostrzega (a powinien)

Każdy kocioł górnego spalania rozpalony od dołu truje i wyrzuca 2/3 opału kominem.

Aby ogrzewać tanio, bez smrodu i brudu, rozpalaj w takim kotle od góry albo szukaj kotła dolnego spalania.

 

Zobacz kryteria oceny w rankingu