SAS UWT

W porów­na­niu z trze­ma podob­ny­mi kotła­mi SAS-a (UWG, NWG, NWT) mod­el UWT nie wyróż­nia się szczegól­nie na plus. Dwa z tych kotłów (NWG, NWT) to górno-dol­ni­a­ki. UWG to gór­ni­ak bez powi­etrza wtórnego i bez nad­muchu. UWT dla odmi­any posi­a­da nad­much, ale wymi­en­nik jest tu równie ubo­gi co w mod­elu UWG.

Ocena w rankingu

SAS UWT jest kotłem górnego spala­nia stan­dar­d­owo wyposażonym w nad­much i nieco więk­szy zasyp, będą­cy widocznie próbą połączenia w jed­no kotła miałowego i węglowego. Czyni to z niego wymar­zony kocioł typowego pol­skiego palacza, zdol­ny pożreć wszys­tko i wypluć to na okolicę, tak żeby wszyscy widzieli i czuli, co właśnie spal­iłeś. To oczy­wiś­cie przy założe­niu, że pal­isz jak skońc­zony fle­j­tuch. Z drugiej strony taki kocioł z wyreg­u­lowanym nad­muchem, roz­palony od góry, może spalać bez dymu i bez prob­lemów.

sas_uwt_przekroj

Przekrój kotła SAS UWT, rys. pro­du­cen­ta

SAS UWT, choć wyda­je się mieć rozbu­dowany wymi­en­nik kon­wek­cyjny, to jed­nak łącznie ma porówny­wal­nie mało wymi­en­ni­ka co inne mod­ele. Nie wróży to dobrze możli­woś­ci eko­nom­icznej pra­cy. Wiele w tym tema­cie mówiła­by zna­jo­mość maksy­mal­nej tem­per­atu­ry spalin w trak­cie pra­cy kotła z mocą nom­i­nal­ną. Pro­du­cent poda­je, że jest to 210st.C, co wyda­je się bard­zo optymisty­cznym wynikiem przy takim wymi­en­niku. Nieste­ty moż­na mu jedynie wierzyć lub nie, albo też kupić kocioł i sprawdz­ić na włas­nej skórze…

Kocioł ma możli­wość mon­tażu miarkown­i­ka i pra­cy na nat­u­ral­nym ciągu. Tyle że sens tej możli­woś­ci jest umi­arkowany. Po pier­wsze będzie to spalanie bez powi­etrza wtórnego, a więc brudne i nieefek­ty­wne. Po drugie jaki jest sens kupować kocioł za praw­ie 4000zł z nad­muchem, aby potem nag­min­nie pal­ić w nim bez nad­muchu, co równie dobrze zro­bił­by kocioł za najwyżej 2500zł?

SAS UWT w wer­sji 14kW mieś­ci ok. 40kg węgla. To o pon­ad 50% więcej niż zwyk­le w kotłach górnego spala­nia tej mocy. Wyni­ka to zapewne z dąże­nia do zapewnienia sen­sownej stałopal­noś­ci dla miału. Nieste­ty tak duża pojem­ność zasy­powa przy spala­niu bardziej kalo­rycznych paliw spowodu­je trud­noś­ci w pra­cy kotła z mniejszą mocą — czyli albo będzie pro­dukował za dużo ciepła, albo kop­cił i smolił. To prob­lem wszys­t­kich tego typu “kotłów na wszys­tko”.

Gwaranc­ja trwa 4 lata i obe­j­mu­je sprawne dzi­ałanie kotła. Warun­ki dostęp­ne są w DTR, ale nie ma tam niczego nadzwycza­jnego. Kocioł może pra­cow­ać w układzie zamknię­tym przy zachowa­niu zabez­pieczeń wedle obow­iązu­ją­cych przepisów.
Cena w okoli­cach 3800zł za kocioł o mocy 14kW, nawet z nad­muchem i sterown­ikiem, to dość wygórowana suma.

Zalety kotła SAS UWT

  • ruszt ruchomy
  • możli­wość mon­tażu miarkown­i­ka ciągu — niby jest, ale w zasadzie po co?
  • możli­wość pra­cy w układzie zamknię­tym

Wady kotła SAS UWT

  • mała ogól­na powierzch­nia wymi­en­ni­ka
  • dość wyso­ka cena nawet jak na gór­ni­a­ka z nad­muchem
SAS UWT
Podstawowe informacje
Ocena: C
Rodzaj kotła: górnego spalania
Producent:SAS
Dostępne moce:14,17,23,29,36,42,48kW
Powierzchnia wymiennika: 69% normy
Klasa efektywności wg normy PN-EN 303-5:2012 nie przebadano
Praca w układzie zamkniętym: nie
Cena:od 3800zł
Instrukcja obsługi: dostępna

Artykuł dodano: 29-12-2013
Ostatnia aktualizacja: 05-09-2015

Minister zdrowia nie ostrzega (a powinien)

Każdy kocioł górnego spalania rozpalony od dołu truje i wyrzuca 2/3 opału kominem.

Aby ogrzewać tanio, bez smrodu i brudu, rozpalaj w takim kotle od góry albo szukaj kotła dolnego spalania.

 

Zobacz kryteria oceny w rankingu