Taurus TUR

Bard­zo niskie zuży­cie pali­wa, bard­zo wyso­ka sprawność, innowa­cyjne to i tam­to, i w ogóle będzie pan zad­owolony! Takie lau­r­ki sobie wyp­isu­ją pro­du­cen­ci w opisach swoich kotłów. Nie inaczej jest w przy­pad­ku Tura. A infor­ma­cji tech­nicznych jak na lekarst­wo. W miarę aktu­al­ny przekrój kotła udało nam się zdobyć dopiero po proś­bie o pomoc do CIA. Na szczęś­cie póki co panu­je dobry zwyczaj podawa­nia mocy kotła zami­ast ogól­nego stwierdzenia moc odpowied­nia.

Ocena w rankingu

Tau­rus TUR to kocioł dol­nego spala­nia. Tego mu odmówić nie moż­na. O ile ten z tru­dem zdoby­ty przekrój jest aktu­al­ny.

Przekrój kotła Taurus TUR, źródło: CIA

Przekrój kotła Tau­rus TUR, źródło: CIA

Ale sam ten fakt nie spraw­ia jeszcze, że “bard­zo niskie zuży­cie opału” zna­j­du­je pokrycie w rzeczy­wis­toś­ci.

Wszys­tko wskazu­je na to, że Tur nie posi­a­da niczego, co w dobrym kotle DS służyło­by do dopala­nia pali­wa: ani powi­etrza wtórnego, ani żad­nego rodza­ju “pal­ni­ka”, czyli wyłożonego ceramiką kanału z tyłu kotła. Kośla­wo narysowany przekrój nie jest właś­ci­wym źródłem do oce­ny pro­por­cji kotła, jed­nakże wąt­pli­woś­ci budzi wysokość, na której wisi tyl­na prze­gro­da wod­na. Jeśli fak­ty­cznie jej dol­na krawędź była­by położona pon­ad górną krawędz­ią drzwiczek rusz­towych, to była­by to gru­ba prze­sa­da. Im więk­szy jest prześwit między rusztem a tą prze­grodą, tym więk­sza jest moc kotła — więc nie powinien on być zbyt duży ani przy­pad­kowy.

Jeszcze w spraw­ie dez­in­for­ma­cji na stron­ie pro­du­cen­ta:

Uni­w­er­sal­ność
Pali­wem pod­sta­wowym jest węgiel kami­en­ny.
Kocioł nada­je się również do spala­nia drew­na, odpadów i flo­tu węglowego

W dol­ni­aku nie ma żad­nej uni­w­er­sal­noś­ci w kwestii opału. Tylko węgiel i drewno! I to nie pier­wszy lep­szy węgiel, ale typ 31 lub 32, niespieka­ją­cy i jak najm­niej zapopielony. Żad­nego flo­tu czy miału — tym się nie da nor­mal­nie pal­ić w kotłach DS! Ciekawe, czy w fab­ryce zadali sobie trud roz­pale­nia kotła flotem węglowym, czy też napisali tak “na pałę”, żeby nieświado­mi ludzie kupowali.

Tau­rus Tur ma dość małą pojem­ność zasy­pową. 19 litrów, tj. ok. 15kg węgla w kotle 13,5kW — wystar­czy to na niespeł­na 9 godzin pra­cy na 60% mocy nom­i­nal­nej. Podob­ny sto­sunek zasy­pu do mocy, a więc i stałopal­ność, wys­tępu­je w wyższych mocach.

Gwaranc­ja na kocioł trwa 2 lata. Ist­nieje możli­wość rozsz­erzenia jej do 3 lat, jeśli w kotłowni zas­to­su­je się właś­ci­we feng shui, a nawet do 5 lat, jeśli reg­u­larnie będzie się korzys­tać z odpłat­nych usług uprawnionego sza­mana. Szczegóły w instrukcji obsłu­gi.

Kocioł wys­tępu­je w wer­sji sterowanej miarkown­ikiem ciągu oraz z nad­muchem i sterown­ikiem. W zgodzie z prawa­mi fizy­ki i w trosce o dobro two­jego port­fela pole­camy tę pier­wszą wer­sję pracu­jącą na miarkown­iku ciągu. Wer­s­ja z wenty­la­torem wyglą­da o tyle dzi­wnie, że nie ma możli­woś­ci przysłonię­cia wlo­tu wenty­la­to­ra z zewnątrz, a nie wiado­mo, czy w jego obu­dowie jest jak­iś mech­a­nizm blokowa­nia przepły­wu powi­etrza. Głupie było­by, gdy­by czegoś takiego nie było, bo to by oznacza­ło, że nie ma żad­nej kon­troli nad pracą kotła. Ale naby­ta z obserwacji rynku kotłów węglowych pode­jr­zli­wość każe brać taką opcję pod uwagę…

Zalety kotła Taurus TUR

  • dolne spalanie — o ile przekrój jest aktu­al­ny, to moż­na ten stan nazwać dol­nym spalaniem, choć marne są szanse, by było to spalanie czyste
  • ruszt ruchomy

Wady kotła Taurus TUR

  • brak powi­etrza wtórnego — spo­ra przeszko­da na drodze do bezdym­nego spala­nia
  • malut­ka pojem­ność zasy­powa — star­czy na 9 godzin pra­cy na 60% mocy nom­i­nal­nej
Taurus TUR
Podstawowe informacje
Ocena: C
Rodzaj kotła: dolnego spalania
Producent:Taurus
Dostępne moce:13,17,22,27,35,50,75,100kW
Powierzchnia wymiennika: 59% normy
Klasa efektywności wg normy PN-EN 303-5:2012 nie przebadano
Praca w układzie zamkniętym: tak (w standardzie)
Cena:od 2500zł
Instrukcja obsługi: dostępna

Artykuł dodano: 08-02-2014
Ostatnia aktualizacja: 25-07-2014

 

Zobacz kryteria oceny w rankingu