Żywiec Rubin

Żywiec Rubin to typowy kocioł górnego spala­nia. Poza kolorem blach, mod­el ten nie wyróż­nia się niczym szczegól­nym. Przy­wyk­liśmy już, że te kotły nie imponu­ją rozbu­dowanym wymi­en­nikiem. W tym mod­elu nie ma tragedii, ale mogło być lep­iej. Wymi­en­nik z 2–4 płas­kich półek wod­nych nie robi sza­łu jak na dzisiejsze stan­dardy.

Duży plus dla pro­du­cen­ta za szczegółowe dane tech­niczne kotła zawarte w ulotce, a także za opis sposobu doboru mocy kotła do zapotrze­bowa­nia budynku — to nie zdarza się częs­to.

Ocena w rankingu

Żywiec Rubin to typowy, wręcz nud­ny (albo jak kto woli: trady­cyjny) kocioł górnego spala­nia. Nie ma tu rażą­cych błędów kon­struk­cyjnych czy kom­bi­nacji, ale nie ma też nic, co by zach­wycało i zachę­cało do kup­na. To towar dla klien­ta poszuku­jącego prostego i taniego kotła, niekoniecznie o najwyższej sprawnoś­ci.

Żywiec Rubin - przekrój, rys. producenta

Żywiec Rubin — przekrój, rys. pro­du­cen­ta

Wymi­en­nik ciepła ze spalin w Rubinie to dwie długie pły­ty poziome oraz jed­na krót­sza, bezpośred­nio na drodze do kom­i­na. W wer­s­jach powyżej 14kW mocy jest jeszcze jed­na krót­ka pół­ka z tyłu kotła.

Łączne wys­tępowanie najniższej pół­ki na tyl­niej ścian­ie kotła oraz zespolonych drzwi rusz­tu i popiel­ni­ka sugeru­je, że spowodu­je to gorsze spalanie pali­wa z tyłu kotła, zwłaszcza w moc­niejszych wer­s­jach z dłuższym rusztem. Powi­etrze zna­jdzie bowiem najkrót­szą drogę: od rusz­tu pio­nowego, przez zasyp z przo­du kotła, pros­to do wymi­en­ni­ka i do kom­i­na, omi­ja­jąc część zasy­pu z tyłu kotła.

Plus tego kotła to ruszt żeli­wny bez­wod­ny. Jest także ruszt ruchomy. Zamon­towanie miarkown­i­ka ciągu nie spraw­ia prob­le­mu.

Zalety kotła Żywiec Rubin

  • ruszt żeli­wny bez­wod­ny
  • możli­wość sterowa­nia miarkown­ikiem ciągu

Wady kotła Żywiec Rubin

  • wymi­en­nik kon­wek­cyjny niezbyt rozwinię­ty — nie ma tragedii, ale też mógł­by być bardziej rozbu­dowany
  • zespolone drzwicz­ki rusz­tu i popiel­ni­ka
  • kwadra­towy czop­uch — niby detal, ale trze­ba kupić prze­jś­ciówkę
Żywiec Rubin
Podstawowe informacje
Ocena: C
Rodzaj kotła: górnego spalania
Producent:Żywiec
Dostępne moce:10,14,18,23,26,29,35kW
Powierzchnia wymiennika: 80% normy
Klasa efektywności wg normy PN-EN 303-5:2012 nie przebadano
Praca w układzie zamkniętym: nie
Cena:2500-4000zł
Instrukcja obsługi: dostępna

Artykuł dodano: 09-05-2013
Ostatnia aktualizacja: 25-07-2014

Minister zdrowia nie ostrzega (a powinien)

Każdy kocioł górnego spalania rozpalony od dołu truje i wyrzuca 2/3 opału kominem.

Aby ogrzewać tanio, bez smrodu i brudu, rozpalaj w takim kotle od góry albo szukaj kotła dolnego spalania.

 

Zobacz kryteria oceny w rankingu