Rozwój

 

Spalanie węgla i drewna od kuchni

Z czego złożone są pali­wa stałe i jakie są tego kon­sek­wenc­je? Dlaczego tak trud­no spal­ić je równie czys­to co np. gaz ziem­ny a zarazem jest to proste jeśli się zna sposób? Gdzie tkwi różni­ca między górnym a dol­nym spalaniem i czemu te nazwy są kom­plet­nie od cza­py? Komu i do czego potrzeb­ne jest powi­etrze wtórne?

Jak sterować kotłem zasypowym

Filo­zofia pra­cy kotła zasy­powego jest zgniłym kom­pro­misem poświę­ca­ją­cym sporą część efek­ty­wnoś­ci spala­nia na rzecz pros­to­ty budowy. Możli­woś­ci sterowa­nia takim kotłem są ogranic­zone i żad­na nie jest ide­al­na. Które z nich są mniejszym złem? Jak obchodz­ić się z takim kotłem, aby znaleźć rozsąd­ny kom­pro­mis między efek­ty­wnym spalaniem a wygodą obsłu­gi?

Drobne usprawnienia kotłów

Oto zbiór sprawd­zonych mody­fikacji i dodatków do kotłów węglowych, które popraw­ia­ją ich kul­turę pra­cy a zarazem są tanie i proste w wyko­na­niu.