Metody spalania węgla

Kwes­t­ia spala­nia węgla jest dużo bardziej złożona niż się wyda­je. Nie wystar­czy go po pros­tu pod­pal­ić. Dla czys­tego i oszczęd­nego spala­nia potrze­ba jeszcze odpowied­niej kon­strukcji paleniska. Równie wiele zależy od sposobu, w jaki roz­palamy — czy umieścimy żar najpierw na wierzchu węgla, czy może pod nim; czy pod­pal­imy od razu więk­szą ilość, czy też będziemy dosypy­wać po trochu.

Nie mówimy tu o konkret­nych kotłach. Zaglą­damy poziom głę­biej, do “mechani­ki” spala­nia, która leży u pod­staw kon­strukcji wszys­t­kich ist­nieją­cych urządzeń zasi­lanych węglem, drewnem i inny­mi pali­wa­mi stały­mi.

Tem­at prze­nie­siony i szerzej opisany w: http://czysteogrzewanie.pl/technika/spalanie-wegla-i-drewna-od-kuchni/#Grne_i_dolne_spalanie