Metody spalania węgla

Kwe­stia spa­la­nia węgla jest dużo bar­dziej zło­żona niż się wydaje. Nie wystar­czy go po pro­stu pod­pa­lić. Dla czy­stego i oszczęd­nego spa­la­nia potrzeba jesz­cze odpo­wied­niej kon­struk­cji pale­ni­ska. Rów­nie wiele zależy od spo­sobu, w jaki roz­pa­lamy — czy umie­ścimy żar naj­pierw na wierz­chu węgla, czy może pod nim; czy pod­pa­limy od razu więk­szą ilość, czy też będziemy dosy­py­wać po trochu.

Nie mówimy tu o kon­kret­nych kotłach. Zaglą­damy poziom głę­biej, do “mecha­niki” spa­la­nia, która leży u pod­staw kon­struk­cji wszyst­kich ist­nie­ją­cych urzą­dzeń zasi­la­nych węglem, drew­nem i innymi pali­wami stałymi.

Temat prze­nie­siony i sze­rzej opi­sany w: http://czysteogrzewanie.pl/technika/spalanie-wegla-i-drewna-od-kuchni/#Grne_i_dolne_spalanie