Słownik kotłowni

W ogrze­wa­niu węglem sporo jest tajem­ni­czych słów i skró­tów, któ­rych nowi­cjusz nie rozu­mie. Poni­żej zebrane są naj­waż­niej­sze z nich, nie­kiedy wraz z odnie­sie­niami do szer­szych wyjaśnień.

Skróty

KPWkie­row­nica powie­trza wtór­nego — wyna­la­zek popra­wia­jący czy­stość spa­la­nia w kotle gór­nego spa­la­nia, zapo­bie­ga­jący wybu­chom, uła­twia­jący rozpalanie.

PGpowie­trze główne — inna nazwa powie­trza pier­wot­nego.

PPpowie­trze pier­wotne — główna dawka powie­trza, dzięki któ­rej moż­liwe jest spa­la­nie w kotle. Zwy­kle poda­wane przez klapkę w dol­nych drzwicz­kach kotła lub przez dmu­chawę umiej­sco­wioną na tychże drzwicz­kach, na bocz­nej ścia­nie kotła lub na górze.

PWpowie­trze wtórne - powie­trze poda­wane dodat­kowo w miej­sce w kotle, w któ­rym wystę­pują pło­mie­nie. Umoż­li­wia lep­sze dopa­le­nie paliwa, a więc ogra­ni­cze­nie dymie­nia. Poda­wane jest klapką bądź rozetą w drzwiach zasy­po­wych (w kotłach gór­nego spalania)

RCKregu­la­tor ciągu komi­no­wego - urzą­dze­nie utrzy­mu­jące ciąg komi­nowy na sta­łym pozio­mie nie­za­leż­nie od pogody, podmu­chów wia­tru, stop­nia wygrza­nia komina itd.

Poję­cia

kocioł — urzą­dze­nie ogrze­wa­jące wodę (nie mylić z pie­cem, który grzeje powie­trze), dzięki czemu cie­pło może być prze­no­szone na więk­sze odle­gło­ści. W kotłowni — jak sama nazwa wska­zuje — stoi kocioł, nie piec.

odga­zo­wa­nie — począt­kowy etap spa­la­nia węgla pole­ga­jący na odpa­ro­wa­niu zawar­tych w nim lot­nych węglo­wo­do­rów (smoły). Obja­wia się dymie­niem, jeśli warunki oto­cze­nia nie sprzy­jają, by nastą­pił zapłon tych gazów (chłodno — poni­żej 400st.C, brak tlenu).

piec — urzą­dze­nie ogrze­wa­jące powie­trze (nie mylić z kotłem, który grzeje wodę) — zwy­kle ogrzewa tylko pomiesz­cze­nie, w któ­rym stoi.

wymien­nik cie­pła — urzą­dze­nie prze­no­szące cie­pło mię­dzy dwoma jego nośni­kami. W przy­padku kotłów mamy wymien­nik powietrze-woda: cie­pło odbie­rane jest od gorą­cych spa­lin oraz żaru na rusz­cie i przez ścianki prze­ka­zy­wane wodzie w insta­la­cji grzewczej.

wymien­nik kon­wek­cyjny — część kotła, która odbiera cie­pło tylko od prze­pły­wa­ją­cych spa­lin. Może być umiej­sco­wiony nad rusz­tem (wymien­nik poziomy) lub z tyłu kotła (wymien­nik pionowy).

zga­zo­wa­nie — koń­cowy etap spa­la­nia węgla pole­ga­jący na spa­la­niu czę­ści sta­łych węgla, czyli koksu.

Elementy najprostszego kotła zasypowego

Ele­menty naj­prost­szego kotła zasypowego