Katalog węgla


Wybierz kopalnię, sortyment albo typ powyżej.

Jaki typ węgla do czego?

  • Typ 31 - najmniej kaloryczny, o małej zawartości substancji smolistych.
    Nie spieka się. Odpowiedni do każdego pieca i kotła. Pali się jasnym, czystym płomieniem.
  • Typ 32 - bardziej kaloryczny i smolisty. Może się spiekać, ale wciąż nadaje się do większości pieców i kotłów.
  • Typ 33 - bardzo kaloryczny, daje dużo smoły i palnych gazów, spieka się mocno. Nie nadaje się do większości domowych palenisk. Technicznie możliwe jest jego spalanie tylko w kotłach górnego spalania, ale wymaga umiejętnej obsługi.
  • Typ 34 - bardzo kaloryczny, daje dużo smoły i gazów, spieka się przeokrutnie. Idealny dla koksownictwa. Na upartego popalisz nim tylko w kotle górnego spalania.

Skład węgla mówi, że ma węgiel z takiej a takiej kopal­ni, ale nic ci to nie mówi? Ter­az możesz sprawdz­ić, czy ten węgiel będzie dla ciebie odpowied­ni.
Szukasz węgla o określonych para­me­tra­ch? Nie szukaj na śle­po — zobacz, które kopal­nie taki wydoby­wa­ją.

Kat­a­log obe­j­mu­je ofer­tę praw­dopodob­nie wszys­t­kich pol­s­kich kopalń wydoby­wa­ją­cych węgiel zdat­ny do użytku w gospo­darst­wach domowych, należą­cych do następu­ją­cych spółek: Kom­panii Węglowej, Katow­ick­iego Holdin­gu Węglowego, Lubel­s­ki Węgiel “Bog­dan­ka”, Połud­niowy Kon­cern Węglowy, Przed­siębiorstwo Gór­nicze Sile­sia, Sil­tech.
Ostat­nia aktu­al­iza­c­ja: 21 lutego 2015