Kotły

Więk­szość z nas myśli, że kocioł węglowy to taka skrzyn­ka, do której ładu­je się opał i wtedy z jed­nej strony leci dym a z drugiej ciepło. Wyda­je się to proste, ale tylko dlat­ego, że jesteśmy niedoin­for­mowani (i nie wiemy, ile za swo­ją niewiedzę płacimy).

Zarówno w wyborze rodza­ju kotła (tylko zasy­powych są co najm­niej trzy rodza­je!), w doborze jego mocy jak i w codzi­en­nej obsłudze poku­tu­je szereg złych nawyków, którym ule­ga­ją i fachow­cy z dłu­go­let­nim stażem, i tym bardziej niezori­en­towani palacze.

Dla dobra zwykłych palaczy zebral­iśmy tutaj infor­ma­c­je istotne przy wyborze kotła na węgiel lub drewno. Idąc tą drogą kupisz kocioł, który mimo niskiej ceny i prostej budowy nie będzie kop­cił ani wyma­gał doglą­da­nia co godz­inę.

Ranking kotłów węglowych

Sporo infor­ma­cji o jakoś­ci kotła moż­na wydobyć z infor­ma­cji tech­nicznych ujaw­ni­anych przez pro­du­cen­ta. Rank­ing kotłów zaw­iera najlep­sze w naszej oce­nie egzem­plarze spośród dostęp­nych i szerzej znanych kotłów zasy­powych oraz poda­jnikowych.

Dobór mocy kotła

Do ogrza­nia budowanego dziś 100-metrowego domu w razie zimy stule­cia potrze­ba mocy 5kW (słown­ie: pięć kilo­watów). Dlaczego w takim razie sprzedaw­ca i hydraulik upor­czy­wie chcą ci wcis­nąć 25kW? Jeśli im uleg­niesz, zgo­tu­jesz sobie opałożerny, śmierdzą­cy i brud­ny prob­lem. Nie idź tą drogą! Naucz się na błę­dach innych i wybierz moc kotła zgod­nie z aktu­al­ną sztuką budowlaną, którą nieste­ty wielu fach­manów pomi­ja, czy to z igno­rancji, czy aby się mniej naro­bić.

Czy w ogóle potrzebujesz nowego kotła

Inne dziedziny życia przyzwycza­iły nas, że nowe jest szyb­sze, wygod­niejsze i ogól­nie lep­iej dzi­ała. Ta zasa­da nie dzi­ała w świecie kotłów węglowych. Wymieni­a­jąc stary (ale sprawny) kocioł zasy­powy na nowy kocioł zasy­powy takiego samego rodza­ju możesz nie zyskać ani na efek­ty­wnoś­ci jego pra­cy, ani na wygodzie obsłu­gi. Elek­tron­iczny sterown­ik nie spraw­ia automaty­cznie, że kocioł zasy­powy dzi­ała lep­iej.

Rodzaje kotłów węglowych

Właśnie tak. Jest więcej niż jeden rodzaj kotłów zasy­powych. Różnice w kon­strukcji wyda­ją się znikome, ale każdy rodzaj kotła nieco inaczej dzi­ała i nada­je się do innych paliw (choć są takie, które nie nada­ją się do niczego).

Jak czytać reklamy kotłów

Fold­ery reklam­owe kotłów węglowych pełne są nie tylko uśmiech­nię­tych kobi­et i dzieci, ale także chwytów mar­ketingowych, z których nie wszys­tkie są powyżej pasa. Wyjaś­ni­amy znacze­nie tech­nicznych pojęć, wskazu­je­my co w infor­ma­c­jach o kotle jest istotne a co nie (mimo że bywa eksponowane).