Kotły

Więk­szość z nas myśli, że kocioł węglowy to taka skrzynka, do któ­rej ładuje się opał i wtedy z jed­nej strony leci dym a z dru­giej cie­pło. Wydaje się to pro­ste, ale tylko dla­tego, że jeste­śmy nie­do­in­for­mo­wani (i nie wiemy, ile za swoją nie­wie­dzę płacimy).

Zarówno w wybo­rze rodzaju kotła (tylko zasy­po­wych są co naj­mniej trzy rodzaje!), w dobo­rze jego mocy jak i w codzien­nej obsłu­dze poku­tuje sze­reg złych nawy­ków, któ­rym ule­gają i fachowcy z dłu­go­let­nim sta­żem, i tym bar­dziej nie­zo­rien­to­wani palacze.

Dla dobra zwy­kłych pala­czy zebra­li­śmy tutaj infor­ma­cje istotne przy wybo­rze kotła na węgiel lub drewno. Idąc tą drogą kupisz kocioł, który mimo niskiej ceny i pro­stej budowy nie będzie kop­cił ani wyma­gał doglą­da­nia co godzinę.

Ran­king kotłów węglowych

Sporo infor­ma­cji o jako­ści kotła można wydo­być z infor­ma­cji tech­nicz­nych ujaw­nia­nych przez pro­du­centa. Ran­king kotłów zawiera naj­lep­sze w naszej oce­nie egzem­pla­rze spo­śród dostęp­nych i sze­rzej zna­nych kotłów zasy­po­wych oraz podajnikowych.

Dobór mocy kotła

Do ogrza­nia budo­wa­nego dziś 100-metrowego domu w razie zimy stu­le­cia potrzeba mocy 5kW (słow­nie: pięć kilo­wa­tów). Dla­czego w takim razie sprze­dawca i hydrau­lik upo­rczy­wie chcą ci wci­snąć 25kW? Jeśli im ule­gniesz, zgo­tu­jesz sobie opa­ło­żerny, śmier­dzący i brudny pro­blem. Nie idź tą drogą! Naucz się na błę­dach innych i wybierz moc kotła zgod­nie z aktu­alną sztuką budow­laną, którą nie­stety wielu fach­ma­nów pomija, czy to z igno­ran­cji, czy aby się mniej narobić.

Czy w ogóle potrze­bu­jesz nowego kotła

Inne dzie­dziny życia przy­zwy­cza­iły nas, że nowe jest szyb­sze, wygod­niej­sze i ogól­nie lepiej działa. Ta zasada nie działa w świe­cie kotłów węglo­wych. Wymie­nia­jąc stary (ale sprawny) kocioł zasy­powy na nowy kocioł zasy­powy takiego samego rodzaju możesz nie zyskać ani na efek­tyw­no­ści jego pracy, ani na wygo­dzie obsługi. Elek­tro­niczny ste­row­nik nie spra­wia auto­ma­tycz­nie, że kocioł zasy­powy działa lepiej.

Rodzaje kotłów węglowych

Wła­śnie tak. Jest wię­cej niż jeden rodzaj kotłów zasy­po­wych. Róż­nice w kon­struk­cji wydają się zni­kome, ale każdy rodzaj kotła nieco ina­czej działa i nadaje się do innych paliw (choć są takie, które nie nadają się do niczego).

Jak czy­tać reklamy kotłów

Fol­dery rekla­mowe kotłów węglo­wych pełne są nie tylko uśmiech­nię­tych kobiet i dzieci, ale także chwy­tów mar­ke­tin­go­wych, z któ­rych nie wszyst­kie są powy­żej pasa. Wyja­śniamy zna­cze­nie tech­nicz­nych pojęć, wska­zu­jemy co w infor­ma­cjach o kotle jest istotne a co nie (mimo że bywa eksponowane).