Komin

Tragiczne skutki zepsutej wentylacji

W wielu domach wenty­lac­ja nie dzi­ała jak powin­na. Albo psu­je­my ją nieumyśl­nie (nie wiedząc o potrze­bie mon­tażu naw­iewników w nowych oknach), albo celowo zatykamy krat­ki wenty­la­cyjne łudząc się, że w ten sposób zatrzy­mamy w domu ciepło. Tym­cza­sem zep­su­ta wenty­lac­ja to same prob­le­my: od zaw­ilgoce­nia mieszka­nia i pogorszenia zdrowia domown­ików aż po groźbę śmier­ci przez zaczadze­nie!

Czyszczenie komina — jak się za to zabrać?

Pra­wo nie wyma­ga reg­u­larnych kon­troli kominiars­kich w domach jed­norodzin­nych. Ale znaczy to, że moż­na komin zostaw­ić samopas. Zanied­bany może puś­cić z dymem cały budynek i zabić wszys­t­kich mieszkańców. Zimą nie ma dnia, by gdzieś w kra­ju nie zapal­ił się choć jeden zawalony sadzą komin. Najlepiej, gdy kominem zajmie się kominiarz z prawdzi­wego zdarzenia. Ale jeśli chcesz i jesteś w stanie to zro­bić, możesz wyczyś­cić komin samemu. Lep­sze to niż nie robić nic.