Filmiki

Komi­niarz Tomasz Szoł­drow­ski z Nowego Sącza poka­zuje jak działa i jakie efekty daje roz­pa­la­nie od góry.

Poni­żej mate­riał z pokazu pale­nia od góry w Skale k. Kra­kowa z listo­pada 2016.

Miesz­ka­niec Nowego Targu na sesji Rady Mia­sta mówi o spo­so­bie roz­pa­la­nia od góry.

Jak to działa

Na poniż­szym fil­miku widać, czego można się spo­dzie­wać po roz­pa­le­niu od góry w typo­wym domo­wym kotle węglo­wym. Wszystko poka­zane krok po kroku — to naprawdę tak pro­sto i sku­tecz­nie działa.

A to nagrane przez Ryb­nik bez dymu porów­na­nie spa­la­nia od dołu i od góry iden­tycz­nego eko­groszku z pol­skiej kopalni.

Roz­pa­lić od góry można nie tylko węgiel. Ta metoda nadaje się świet­nie także do pale­nia drew­nem w kominku. Jest znana i pole­cana przez wielu euro­pej­skich pro­du­cen­tów kominków.

Rów­nież w Pol­sce pro­du­cenci komin­ków uru­cho­mili akcję uświa­da­mia­jącą komin­ko­wym pala­czom, że pale­nie bez dymu jest pro­ste i się opłaca.