Filmy na temat czystszego palenia węglem i drewnem

Kominiarz Tomasz Szołdrows­ki z Nowego Sącza pokazu­je jak dzi­ała i jakie efek­ty daje roz­palanie od góry.

Mate­ri­ał z pokazu pale­nia w Sule­jówku

Relac­ja z kon­fer­encji sprzedaw­ców węgla

Poniżej mate­ri­ał z pokazu pale­nia od góry w Skale k. Krakowa z listopa­da 2016.

Mieszkaniec Nowego Tar­gu na sesji Rady Mias­ta mówi o sposo­bie roz­pala­nia od góry.

Jak to działa

Na poniższym filmiku widać, czego moż­na się spodziewać po roz­pale­niu od góry w typowym domowym kotle węglowym. Wszys­tko pokazane krok po kroku — to naprawdę tak pros­to i skutecznie dzi­ała.

A to nagrane przez Ryb­nik bez dymu porów­nanie spala­nia od dołu i od góry iden­ty­cznego ekogroszku z pol­skiej kopal­ni.

Roz­pal­ić od góry moż­na nie tylko węgiel. Ta meto­da nada­je się świet­nie także do pale­nia drewnem w kominku. Jest znana i pole­cana przez wielu europe­js­kich pro­du­cen­tów kominków.

Również w Polsce pro­du­cen­ci kominków uru­chomili akcję uświadami­a­jącą kominkowym palac­zom, że pale­nie bez dymu jest proste i się opła­ca.