Ulotki i plakaty

Zebrane tutaj ulotki i pla­katy możesz samo­dziel­nie wydru­ko­wać na naj­prost­szej dru­karce i wyko­rzy­stać do pro­mo­cji eko­no­micz­nego pale­nia w domo­wych kotłach w two­jej oko­licy. By nie naro­bić się na darmo, prze­czy­taj poniż­sze luźne zale­ce­nia co do tego kiedy i jak warto sto­so­wać ulotki, wyni­ka­jące z naszych dotych­cza­so­wych doświadczeń.

Pla­kat o czyst­szym paleniu

Pla­kat A2 ma jedy­nie zapre­zen­to­wać ogólną ideę, nie zawiera wielu szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji. Można też go użyć w cha­rak­te­rze ulotki na poje­dyn­czej stro­nie w mniej­szych formatach.

Pobierz pla­kat w PDF

Ulotka: cztery strony A5

Ulotka zawiera dokładny opis kilku metod pale­nia oraz rodza­jów kotłów. Układ stron to: 2–3-4–1, co powinno dać sen­sowną kolej­ność przy wydruku w domo­wych warun­kach (dwu­stron­nie, dwie strony na arkusz poziomo) i zło­że­niu kartki A4 na pół.

Pobierz ulotkę 4 x A5PDF

Jak sto­so­wać ulotki i plakaty

Cokol­wiek robisz, pamię­taj by nie zaśmie­cać oko­licy ani nie wie­szać niczego na słu­pach latarń, przy­stan­kach itp. miej­scach, które już i tak są wystar­cza­jąco oszpe­cone dzi­kimi rekla­mami, a przy­kle­jony tam pla­kat powisi krótko, bo zosta­nie zerwany przez służby porząd­kowe lub znisz­czy go pierw­szy deszcz.

Możesz po pro­stu wydru­ko­wać tro­chę ulo­tek i roz­nieść je po oko­licy. Ale nie ocze­kuj cudu, a nawet licz się z efek­tem bli­skim zera. Ludzie mają zwy­czaj wyrzu­cać ulotki bez czy­ta­nia.

Ulotka powinna być jedy­nie dodat­kiem do roz­mowy z drugą osobą, w któ­rej wytłu­ma­czysz o co tutaj cho­dzi, dla­czego to się opłaca i odpo­wiesz na jej pyta­nia. Nie ma sensu “szczu­cie ulotką” kop­cą­cego sąsiada. Jak­kol­wiek słusz­nie byłby on dener­wu­jący, wpie­ra­niem komuś swo­jej racji nie zmo­ty­wu­jesz go do zmiany nawy­ków. Sąsiad prze­sta­nie kop­cić jeśli uwie­rzy, że zmie­nia­jąc spo­sób pale­nia fak­tycz­nie zaosz­czę­dzi. A przy­naj­mniej motyw finan­sowy czę­ściej działa od racji eko­lo­gicz­nych, zdro­wot­nych, nie mówiąc o “widzi­mi­się” sąsiada.

Nie kop się z koniem. Pew­nie bar­dzo chcesz “wypro­sto­wać” aku­rat tego sąsiada, który kopci w twoje okna, ale zma­so­wa­nymi ata­kami tego nie osią­gniesz. Odpuść. Zamiast tra­cić na niego czas, przejdź się dwie ulice dalej i być może w cza­sie, jaki zszedłby ci na kopa­nie się z koniem, łatwo prze­ko­nasz kilka innych osób i za czas jakiś ten jeden kop­cący sąsiad zacznie być wyjąt­kiem w okolicy.

Jak (chyba) naj­bar­dziej sen­sow­nie użyć ulo­tek i plakatów:

  • Pla­katy powieś w takich miej­scach, gdzie będą miały szansę dłu­żej powi­sieć (zamy­kana gablotka z ogło­sze­niami gminy czy para­fii, lokalny sklep, tablice ogłoszeniowe)
  • Ulotki naj­le­piej zosta­wić w przy­chodni, biblio­tece czy nie­wiel­kim skle­pie (który jest zara­zem lokal­nym cen­trum wymiany infor­ma­cji). Niech zapas ulo­tek leży w zasięgu wzroku klien­tów ocze­ku­ją­cych w kolejce, tak by zain­te­re­so­wani mogli wziąć po jed­nej. Warto doga­dać się z wła­ści­cie­lem, aby np. roz­da­wał klien­tom po ulotce, tłu­ma­cząc o co w tym cho­dzi. Dla­tego na wstę­pie wska­zane jest prze­ko­na­nie wła­ści­ciela sklepu do tego spo­sobu palenia 🙂