Ulotki i plakaty

Oto ulot­ki i plakaty, które możesz samodziel­nie wydrukować na najprost­szej drukarce i wyko­rzys­tać do pro­mocji eko­nom­icznego pale­nia w domowych kotłach w two­jej okol­i­cy. By nie naro­bić się na dar­mo, przeczy­taj poniższe luźne zalece­nia co do tego kiedy i jak warto stosować ulot­ki, wynika­jące z naszych doty­chcza­sowych doświad­czeń.

Poniższe ulot­ki i plakaty moż­na śmi­ało i dowol­nie wyko­rzysty­wać, zarówno w gotowej formie jak i mody­fikować wedle potrze­by albo mon­tować własne z dostęp­nych grafik. Nie trze­ba pytać za każdym razem, czy wol­no – prze­cież nie wiszą tutaj dla ozdo­by, ale żeby ich uży­wać!

Plakat o czystszym paleniu

Plakat A2 ma jedynie zaprezen­tować ogól­ną ideę, nie zaw­iera wielu szczegółowych infor­ma­cji. Moż­na też go użyć w charak­terze ulot­ki na poje­dynczej stron­ie w mniejszych for­mat­ach.

Pobierz plakat w PDF

Ulotka: cztery strony A5

Ulot­ka zaw­iera dokład­ny opis kilku metod pale­nia oraz rodza­jów kotłów. Układ stron to: 2–3-4–1, co powin­no dać sen­sowną kole­jność przy wydruku w domowych warunk­ach (dwus­tron­nie, dwie strony na arkusz poziomo) i złoże­niu kart­ki A4 na pół.

Pobierz ulotkę 4 x A5 w PDF

Jak stosować ulotki i plakaty

Cokol­wiek robisz, pamię­taj by nie zaśmiecać okol­i­cy ani nie wieszać niczego na słu­pach latarń, przys­tankach itp. miejs­cach, które już i tak są wystar­cza­ją­co oszpecone dziki­mi rekla­ma­mi, a przyk­le­jony tam plakat pow­isi krótko, bo zostanie zer­wany przez służ­by porząd­kowe lub zniszczy go pier­wszy deszcz.

Możesz po pros­tu wydrukować trochę ulotek i roznieść je po okol­i­cy. Ale nie oczekuj cudu, a nawet licz się z efek­tem bliskim zera. Ludzie mają zwyczaj wyrzu­cać ulot­ki bez czy­ta­nia.

Ulot­ka powin­na być jedynie dodatkiem do roz­mowy z drugą osobą, w której wytłu­maczysz o co tutaj chodzi, dlaczego to się opła­ca i odpowiesz na jej pyta­nia. Nie ma sen­su “szczu­cie ulotką” kopcącego sąsi­a­da. Jakkol­wiek słusznie był­by on den­er­wu­ją­cy, wpieraniem komuś swo­jej racji nie zmo­ty­wu­jesz go do zmi­any nawyków. Sąsi­ad przes­tanie kop­cić jeśli uwierzy, że zmieni­a­jąc sposób pale­nia fak­ty­cznie zaoszczędzi. A przy­na­jm­niej motyw finan­sowy częś­ciej dzi­ała od racji eko­log­icznych, zdrowot­nych, nie mówiąc o “widz­imisię” sąsi­a­da.

Nie kop się z koniem. Pewnie bard­zo chcesz “wypros­tować” aku­rat tego sąsi­a­da, który kop­ci w two­je okna, ale zma­sowany­mi ataka­mi tego nie osiąg­niesz. Odpuść. Zami­ast tracić na niego czas, prze­jdź się dwie ulice dalej i być może w cza­sie, jaki zszedł­by ci na kopanie się z koniem, łat­wo przekonasz kil­ka innych osób i za czas jak­iś ten jeden kopcą­cy sąsi­ad zacznie być wyjątkiem w okol­i­cy.

Jak (chy­ba) najbardziej sen­sown­ie użyć ulotek i plakatów:

  • Plakaty powieś w takich miejs­cach, gdzie będą miały szan­sę dłużej pow­isieć (zamykana gablot­ka z ogłoszeni­a­mi gminy czy parafii, lokalny sklep, tablice ogłoszeniowe)
  • Ulot­ki najlepiej zostaw­ić w przy­chod­ni, bib­liotece czy niewielkim sklepie (który jest zarazem lokalnym cen­trum wymi­any infor­ma­cji). Niech zapas ulotek leży w zasięgu wzroku klien­tów oczeku­ją­cych w kole­jce, tak by zain­tere­sowani mogli wziąć po jed­nej. Warto dogadać się z właś­ci­cielem, aby np. roz­dawał klien­tom po ulotce, tłu­macząc o co w tym chodzi. Dlat­ego na wstępie wskazane jest przeko­nanie właś­ci­ciela sklepu do tego sposobu pale­nia 🙂