Wykłady i pokazy ekonomicznego palenia w piecu

Jedna demon­stra­cja pale­nia bez dymu na żywo jest lep­sza niż tysiąc obra­zów i prze­ko­nuje naj­więk­szych nie­do­wiar­ków. Dla­tego pro­wa­dzimy wykłady i pokazy eko­no­micz­nego pale­nia w piecu.

Jeśli możesz zor­ga­ni­zo­wać w swo­jej miej­sco­wo­ści tego typu spo­tka­nie dla więk­szej grupy osób — daj nam znać, a przy­bę­dziemy i podzie­limy się z zain­te­re­so­wa­nymi naszą wie­dzą i doświad­cze­niem oraz zade­mon­stru­jemy na żywo jak wygląda spa­la­nie węgla bez dymu.

Rybnicka grupa operacyjna, od lewej: Łukasz Biegiesz, Julian Olewicz, Marcin Biegiesz

Ryb­nicka grupa ope­ra­cyjna przy budynku Sane­pidu. Od lewej: Łukasz Bie­giesz, Julian Ole­wicz, Mar­cin Biegiesz

Wrzesień 2016 – pokaz na katowickim rynku

Wrze­sień 2016 – pokaz na kato­wic­kim rynku

Co robimy

W sezo­nie 2014/2015 grupa “Ryb­nik bez dymu” prze­pro­wa­dziła w Ryb­niku i oko­licz­nych miej­sco­wo­ściach sze­reg spo­tkań z mieszkańcami:

  • wykłady na temat tech­niki pale­nia w kotłach,
  • pokazy pale­nia od góry na żywo na świe­żym powietrzu,
  • inspek­cje” i instruk­taż w indy­wi­du­al­nych kotłow­niach (gdzie naj­bar­dziej spek­ta­ku­larną akcją była ta w ryb­nic­kim Sane­pi­dzie)

Zamie­rzamy kon­ty­nu­ować tego typu akcje jeśli oczy­wi­ście będzie zapo­trze­bo­wa­nie. Ponie­waż jest nas rap­tem kilka osób, aby jak naj­efek­tyw­niej wyko­rzy­stać nasz czas, pre­fe­ru­jemy pokazy dla więk­szych grup, lecz w miarę moż­li­wo­ści odwie­dzamy także indy­wi­du­alne osoby w ich kotłow­niach i pre­zen­tu­jemy na ich wła­snym sprzę­cie wła­ściwy spo­sób palenia.

Sta­cjo­nu­jemy w Ryb­niku oraz we Wro­cła­wiu. Dzia­łamy non-profit — to nie zna­czy “za darmo”, lecz “nie dla zarobku”. Ocze­ku­jemy pokry­cia kosz­tów podróży w razie potrzeby dal­szej wyprawy czy ew. dłuż­szego pobytu na miej­scu. Z wszel­kimi pyta­niami i wąt­pli­wo­ściami — pisz do nas!

Co ty możesz zrobić

Nie­wiele zdzia­łamy bez two­jej współ­pracy. Możesz nas wspo­móc co naj­mniej na dwa sposoby:

  • zor­ga­ni­zuj spo­tka­nie w swo­jej miej­sco­wo­ści — uru­chom lokalne orga­ni­za­cje lub insty­tu­cje, któ­rym jak­kol­wiek zależy lub powinno zale­żeć na jako­ści życia ludzi w oko­licy. Albo samemu skrzyk­nij grupkę zain­te­re­so­wa­nych i znajdź kawa­łek wol­nego terenu, gdzie będzie można się zebrać, poga­dać i odpa­lić dwa wia­dra z wun­glem czy drewnem.
  • rób to co my w swo­jej oko­licy -  jeśli potra­fisz palić od góry we wła­snym kotle, to nie­wiele potrzeba, abyś mógł uczyć tego innych w ich wła­snych kotłow­niach. Zgłoś się do nas, a otrzy­masz wszel­kie nie­zbędne wspar­cie. Nie musisz nawet orga­ni­zo­wać wystą­pień publicz­nych. Cenna jest każda osoba, która potrafi wyjść poza swoją kotłow­nię i nauczyć pale­nia od góry choćby tylko rodzinę, zna­jo­mych czy sąsiada.