Pompa ciepła

Pompa cie­pła to roz­wią­za­nie mało znane jak i uwa­żane za kosz­towne. Na prąd działa, więc musi być dro­gie, a do tego nie­pewne: awa­ria ener­ge­tyki i zamar­z­niem – usły­szysz od szwa­gra. Sąsiad postra­szy, że zna­jomi zain­sta­lo­wali pompę cie­pła i dostają rachunki jakby grzali wodę grzał­kami. A prze­cież fol­dery rekla­mowe mówią, że to urzą­dze­nie ma grzać taniej od kotła węglo­wego. Gdzie leży prawda?

I tu, i tam. Dobrze wyko­nana insta­la­cja z pompą cie­pła jest dość drogą inwe­sty­cją, ale koszt pro­du­ko­wa­nego przez nią cie­pła fak­tycz­nie będzie zbli­żony do kosz­tów pracy kotła węglo­wego (pompa powietrzna) a nawet będzie je bić na głowę (pompa grun­towa). Nie­stety poprawne wyko­na­nie insta­la­cji z pompą cie­pła nie­rzadko prze­kra­cza zdol­no­ści wielu pol­skich janu­szy insta­la­tor­stwa, zatrzy­ma­nych men­tal­nie w latach 80. XX wieku. Tak powstają potworki, które słono kosz­tują, są nie­efek­tywne i nie­trwałe – szar­ga­jąc nie­słusz­nie opi­nię tej technologii.

Ten arty­kuł ma z pozy­cji neu­tral­nej naświe­tlić zasadę dzia­ła­nia, plusy dodat­nie i ujemne pomp cie­pła oraz kwe­stie, które decy­dują o opła­cal­no­ści i sen­sie insta­la­cji takiego urządzenia.

Jak działa pompa ciepła

Dla nie­wta­jem­ni­czo­nych pompa cie­pła wydaje się być tech­no­lo­gią dopiero co wykra­dzioną z labo­ra­to­riów NASA. Tym­cza­sem pompę cie­pła więk­szość z nas ma w domu i trzyma w niej wczo­raj­sze kotlety. Jest nią każda domowa lodówka czy zamra­żarka.

Zasada dzia­ła­nia pomp cie­pła jest cał­kiem pro­sta. Opiera się na dwóch zja­wi­skach: paro­wa­niu (które pobiera cie­pło z oto­cze­nia) i skra­pla­niu (które oddaje cie­pło do oto­cze­nia). Tym spo­so­bem ener­gia cieplna może być prze­no­szona z miej­sca zim­niej­szego do cie­plej­szego – w kie­runku prze­ciw­nym niż to się dzieje samo­rzut­nie w naturze.

Na pompę cie­pła składa się:

 • parow­nik (wymien­nik, w któ­rym zacho­dzi parowanie)
 • skra­placz (wymien­nik, w któ­rym zacho­dzi skraplanie)
 • sprę­żarka
 • rurki łączące to wszystko
 • zwężka mię­dzy parow­ni­kiem a skraplaczem
 • czyn­nik chłod­ni­czy (spe­cjalny gaz)

pompa-ciepla-schemat

Pod­czas pracy sprę­żarki po stro­nie źró­dła dol­nego powstaje niskie ciśnie­nie. Dzięki temu czyn­nik chło­dzący paruje, pobie­ra­jąc cie­pło z oto­cze­nia. W for­mie gazu jest pom­po­wany do skra­pla­cza. Tam ciśnie­nie jest wyso­kie, dla­tego czyn­nik zamie­nia się w ciecz, odda­jąc przy oka­zji cie­pło do oto­cze­nia. Klu­czo­wym ele­men­tem tej ukła­danki jest zwężka mię­dzy skra­pla­czem a parow­ni­kiem. To ona powo­duje róż­nicę ciśnień przy pracy sprę­żarki, a dzięki tej róż­nicy zacho­dzą w/w procesy.

Pompa cie­pła w swej zasa­dzie dzia­ła­nia ma wpi­saną dwu­kie­run­ko­wość. Wystar­czy, by sprę­żarka pom­po­wała w drugą stronę, a parow­nik i skra­placz zamie­nią się rolami. Nie zawsze jest to pożą­dane i np. w lodówce nie ma waj­chy, która pozwa­la­łaby prze­sta­wić ją z chło­dze­nia na grza­nie. Ale już w grzew­czej wer­sji pompy cie­pła może ist­nieć opcja chło­dze­nia domu latem.

Skąd pompa cie­pła bie­rze ciepło

Naj­waż­niej­szym ele­men­tem pompy cie­pła jest źró­dło dolne. Tak jak naj­lep­sza pompa wodna nie wskóra nic w wyschnię­tej lub mało wydaj­nej studni, tak samo pompa cie­pła musi mieć do dys­po­zy­cji zasobne, odna­wia­jące się i nie­za­wodne źró­dło ciepła.

Z powie­trza

Powietrzna pompa cie­pła jest naj­tań­sza w zaku­pie i insta­la­cji. Źró­dłem cie­pła jest powie­trze zewnętrzne, a wła­ści­wie zawarta w tym powie­trzu wil­goć. Roz­wią­za­nie jest pro­ste i tanie, ale nie idealne.

Pro­blemy zaczy­nają się gdy tem­pe­ra­tura na zewnątrz spada poni­żej –5st.C. Obniża się wtedy wil­got­ność i pompa musi prze­pu­ścić wię­cej powie­trza przez wymien­nik dla uzy­ska­nia jed­nostki ener­gii — czyli rośnie zuży­cie prądu, a maleje wydaj­ność pompy. Jak duży jest to spa­dek? Porad­nik dot. pomp cie­pła powstały na zle­ce­nie rządu Kanady podaje, że przy tem­pe­ra­tu­rze –20st.C na zewnątrz i tem­pe­ra­tu­rze zasi­la­nia insta­la­cji grzew­czej rzędu 35st.C wydaj­ność powietrz­nej pompy cie­pła (COP) wynie­sie ok. 2,0–2,2. W kata­lo­gach pro­du­cen­tów znaj­dziesz o wiele ład­niej­sze liczby, ale nie wszyst­kiemu można wierzyć.

Kwe­stia wydaj­no­ści powietrz­nych pomp cie­pła w więk­sze mrozy to mar­ke­tin­gowe pole minowe. Pro­du­cenci kom­bi­nują jak mogą, aby zawy­żyć COP, np. nie wli­cza­jąc do zuży­cia ener­gii prądu potrzeb­nego na okre­sowe odszra­nia­nie wymien­nika.
W naj­gor­szym razie może się oka­zać, że pom­po­wa­nie powie­trza będzie mniej wydajne ener­ge­tycz­nie niż włą­cze­nie zwy­kłej grzałki. Dla­tego powietrzne pompy cie­pła mają wbu­do­wane grzałki, które są włą­czane zamiast pompy gdy tem­pe­ra­tura na zewnątrz spad­nie prze­waż­nie poni­żej –25st.C.

Mimo tych nie­do­god­no­ści powietrzna pompa cie­pła może być świet­nym spo­so­bem ogrze­wa­nia małego, dobrze docie­plo­nego domu, gdzie brak jest miej­sca na wymien­nik grun­towy. Śred­nia tem­pe­ra­tura zimowa w Pol­sce to oko­lice 0st.C. Zgod­nie z wcze­śniej wspo­mnia­nym kana­dyj­skim porad­ni­kiem, powietrzna pompa cie­pła zasi­la­jąca ogrze­wa­nie pod­ło­gowe wodą o temp. 35 stopni osią­gnie COP ~3,8. Ale nawet gdyby śred­nio­roczny COP nie prze­kro­czył 3,0, w stan­dar­do­wej tary­fie G11 przy cenie 0,6zł/kWh i dogrze­wa­niu czy­stym prą­dem przez kilka naj­zim­niej­szych dni, roczny koszt ogrze­wa­nia (ok. 0,20zł/kWh) będzie niż­szy niż przy ogrze­wa­niu gazem ziem­nym (~0,28zł/kWh) i tylko kil­ka­na­ście pro­cent wyż­szy niż dla węgla (~0,17zł/kWh). Nie będzie tak tanio jak przy wymien­niku grun­to­wym (~0,10zł/kWh), ale oszczę­dza się na jego wyko­na­niu, plus odpada koniecz­ność budowy komina, wydzie­le­nia kotłowni, tar­ga­nia opału czy wyko­na­nia przy­łą­cza gazowego.

Z wody

Tanim a dobrym źró­dłem dol­nym mogą być dwie stud­nie. W odle­gło­ści min. 15m buduje się dwie zwy­kłe stud­nie o głę­bo­ko­ści 10-15m. Woda jest czer­pana z jed­nej z nich z głę­bo­ko­ści min. 6m, prze­pusz­czana przez pompę cie­pła i po schło­dze­niu zrzu­cana do dru­giej studni (ważna jest odle­głość i loka­li­za­cja obu studni, by woda zimna nie wra­cała przez grunt do studni czer­pal­nej).
Roz­wią­za­nie jest tanie (koszt budowy obu studni zamknie się w kwo­cie ~4000zł), ale woda musi speł­niać para­me­try okre­ślone przez pro­du­centa pompy cie­pła, aby nie doszło z cza­sem do uszko­dze­nia pompy. Z kiep­ską wodą też można sobie pora­dzić, ale trzeba nieco skom­pli­ko­wać układ.
Pro­ble­mem może być ilość czer­pa­nej wody. Przy prze­kro­cze­niu 15m3/dobę wyma­gane jest pozwo­le­nie wod­no­prawne. W tej gra­nicy zmie­ści się pompa cie­pła o mocy do ~8kW.

Z gruntu

Grunt jest świet­nym, sta­bil­nym źró­dłem cie­pła: nie­za­leż­nie od mro­zów, tem­pe­ra­tura gruntu poni­żej strefy prze­ma­rza­nia jest stała, a więc wydaj­ność pompy cie­pła w tęgie mrozy pozo­staje wysoka (COP w oko­li­cach 5–6). W ten spo­sób koszt 1kWh cie­pła potrafi spaść do ~0,10zł/kWh, tj. pra­wie o połowę taniej jak przy efek­tyw­nym grza­niu węglo­wym kotłem podaj­ni­ko­wym, co czyni grun­tową pompę cie­pła jed­nym z naj­tań­szych w uży­ciu spo­so­bów ogrze­wa­nia.

Ale nie ma nic za darmo. Sama budowa wymien­nika grun­to­wego kosz­tuje kilka — kil­ka­na­ście tysięcy zło­tych. Jest kilka opcji:

 • wymien­nik pła­ski poziomy — wymaga uło­że­nia w grun­cie kilu­set metrów rur wypeł­nio­nych gli­ko­lem na głę­bo­ko­ści ok. 2m. To ozna­cza, że trzeba wyko­pać dwu­me­trowy dół o powierzchni dwa do cztery razy więk­szej niż metraż ogrze­wa­nego budynku (im bar­dziej gli­nia­sty i wil­gotny grunt tym mniej). Koszt robo­ci­zny i samego wymien­nika to oko­lice 5–10 tys. zł, ale dobrze wyko­nany nie wymaga ser­wisu i mało co jest w sta­nie mu zaszko­dzić.
  Naj­waż­niej­szą sprawą przy takim wymien­niku jest posia­da­nie odpo­wied­nio dużej działki wła­ściwe obli­cze­nie jego powierzchni. Co istotne, nad wymien­ni­kiem nie można sadzić drzew czy krze­wów, zbu­do­wać szopy czy garażu. Teren ten musi być stale nasło­necz­niony, bo w końcu ze słońca pocho­dzi to cie­pło, które potem pompą cie­pła usi­łu­jemy wydobyć.
 • wymien­nik spi­ralny poziomy — wbrew pozo­rom zaj­muje pra­wie tyle miej­sca co pła­ski, ale jest łatwiej­szy w wyko­na­niu: kopie się kilka rowów zamiast odkrywki na dużej powierzchni.
 • wymien­nik pio­nowy — składa się z kilku odwier­tów o głę­bo­ko­ści 30-150m (zależy od warun­ków geo­lo­gicz­nych) z zain­sta­lo­wa­nymi rurami z gli­ko­lem. Zaj­muje mniej miej­sca na działce, ale wyż­szy jest koszt wyko­na­nia (oko­lice 10–15 tys. zł) a przez głę­bo­kość odwier­tów wyma­gane jest zezwo­le­nie.

Efek­tyw­ność pompy ciepła

Pompa cie­pła nie pro­du­kuje ener­gii lecz trans­por­tuje ją z jed­nego miej­sca w dru­gie, dla­tego jej efek­tyw­no­ści nie opi­suje się kla­sycz­nym poję­ciem spraw­no­ści o nie­prze­kra­czal­nej war­to­ści mak­sy­mal­nej 1 (100%). Zamiast tego sto­suje się współ­czyn­nik wydaj­no­ści (COP, ang. coef­fi­cient of per­for­mance). Jego zna­cze­nie jest takie samo jak spraw­no­ści (sto­su­nek ener­gii otrzy­ma­nej do ener­gii wło­żo­nej), tyle że war­to­ści powinny być zawsze dużo więk­sze od 1 (ener­gia otrzy­mana nie jest wypro­du­ko­wana przez pompę, lecz przez nią transportowana).

COP równy 1 ma zwy­kła grzałka elek­tryczna. Pompy cie­pła, zależ­nie od rodzaju i warun­ków pracy, osią­gają COP w zakre­sie 2 do 6. Gra­nice wydaj­no­ści wyzna­czone pra­wami fizyki się­gają nawet war­to­ści 8 do 12, co ozna­cza, że pole do ulep­szeń wciąż jest duże i coraz now­sze pompy są coraz wydaj­niej­sze (choć nigdy tych gra­nic w pełni nie wykorzystają).

COP pompy zależy od tego, ile pracy musi ona wyko­nać, by prze­trans­por­to­wać jed­nostkę cie­pła. Nakład pracy rośnie wraz z róż­nicą tem­pe­ra­tur mię­dzy źró­dłem dol­nym a gór­nym. Na tę róż­nicę z jed­nej strony wpływu nie mamy (tem­pe­ra­tura zewnętrzna przy pom­pie powietrz­nej), a z dru­giej strony wpływ jest (tem­pe­ra­tura wody grzew­czej). Dla­tego pompa cie­pła naj­le­piej spraw­dza się w insta­la­cjach grzew­czych nisko­tem­pe­ra­tu­ro­wych (duże grzej­niki, pod­ło­gówka, ogrze­wa­nie ścienne), gdzie pod­grzewa wodę tylko do 30-40st.C.

Naj­wyż­szy i stały COP mają grun­towe pompy cie­pła, ponie­waż tem­pe­ra­tura pod zie­mią jest nie­mal stała i nie­za­leżna od mro­zów. Gorzej wygląda sytu­acja w przy­padku powietrz­nych pomp cie­pła. Im więk­szy mróz, tym ich wydaj­ność jest mniej­sza, aż w końcu w oko­li­cach –20st.C bar­dziej opłaca się włą­czyć grzałkę niż pró­bo­wać wyłu­skać ener­gię z powietrza.

Koszty insta­la­cji

Koszt insta­la­cji powietrz­nej pompy cie­pła o mocy 8kW to ok. 20 tys. zł. Grun­towa pompa cie­pła “na gotowo” kosz­tuje w oko­li­cach 30 tys. zł. To nieco wię­cej niż alter­na­tywne roz­wią­za­nia, ale w zamian otrzy­muje się cał­ko­wi­cie bez­ob­słu­gowe ogrze­wa­nie zimą oraz chło­dze­nie latem (jeśli wybie­rze się pompę cie­pła z taką opcją).

Koszt pompy cie­pła wydaje się dużo wyż­szy niż np. kotła węglo­wego. Ale to głów­nie dla­tego, że do kosztu ogrze­wa­nia węglo­wego zwy­kli­śmy wli­czać tyl­ko­cenę kotła, pod­czas gdy kosz­tem jest także kotłow­nia i komin – któ­rych, nie insta­lu­jąc kotła, nie trzeba by budować.

Kotłow­nia węglowa wymaga budowy komina (kilka(naście) tysięcy zło­tych), wydzie­lo­nego pomiesz­cze­nia, miej­sca na skła­do­wa­nie opału, kotła za 7–10 tys. zł, arma­tury hydrau­licz­nej itp. Mimo że kocioł podaj­ni­kowy może być nie­mal bez­ob­słu­gowy, to do czy­sto­ści i bez­ob­słu­go­wo­ści pompy cie­pła sporo mu bra­kuje. Kon­ku­ren­cyjny kosz­towo byłby kocioł zasy­powy z bufo­rem cie­pła, ale ten z kolei wymaga wię­cej obsługi. Pomysł wsta­wia­nia “śmie­ciu­cha” bez bufora do nowego domu lito­ści­wie prze­milczmy.
Kotłow­nia gazowa wymaga mniej miej­sca i nie­ko­niecz­nie potrzebny jest komin (kocioł kon­den­sa­cyjny może odpro­wa­dzać spa­liny rurą przez ścianę), ale trzeba mieć moż­li­wość pod­łą­cze­nia gazu, która to usługa rów­nież kosz­tuje kilka tysięcy. Wraz z kotłem oraz osprzę­tem inwe­sty­cja nie­chyb­nie pochło­nie kil­ka­na­ście tysięcy.

Dom bez komina wydaje się w Pol­sce here­zją. Każdy naj­pierw sta­wia dom z komi­nem i kotłow­nią a potem szu­ka­jąc do niego kotła węglo­wego przy­pad­kiem dowie się o ist­nie­niu pomp cie­pła. Nawet jeśli temat go zacie­kawi, poniósł już koszty budowy komina oraz wydzie­le­nia kotłowni, więc siłą rze­czy bli­żej mu wtedy do kotła niż do pompy ciepła.

Koszt grza­nia

Cena ener­gii uzy­ska­nej przez pompę cie­pła (zakła­da­jąc cenę prądu 0,6zł/kWh) waha się od 0,3zł/kWh przy COP = 2 do 0,1zł/kWh przy COP = 6. Jesz­cze niż­sze koszty osią­gnie pompa z wymien­ni­kiem grun­to­wym pra­cu­jąca w tary­fie noc­nej, gdy 1kWh prądu kosz­tuje ok. 0,26zł.

Pompa z wymien­ni­kiem grun­to­wym jest bez­kon­ku­ren­cyjna pod wzglę­dem kosztu użyt­ko­wa­nia. Dobrze wyko­nana utrzy­muje stale COP ~ 5–6, więc cena za 1kWh to oko­lice 10 gro­szy. Średni COP pompy powietrz­nej będzie niż­szy, w oko­li­cach 2,5–3, a więc cena 1kWh uzy­ska­nego cie­pła wynie­sie ok. 20–25 gro­szy. To nieco mniej niż koszt grza­nia gazem ziem­nym, ale za to koszty inwe­sty­cji są nie­po­rów­na­nie mniej­sze niż dla pompy gruntowej.

Spo­so­bem na obni­że­nie kosz­tów pracy powietrz­nej pompy cie­pła w oko­lice zera jest zain­sta­lo­wa­nie na budynku foto­wol­ta­iki pod­łą­czo­nej do sieci. Taka insta­la­cja latem wypro­du­kuje nad­miar prądu, który zakład ener­ge­tyczny zapi­suje w swoim “zeszy­cie”, a następ­nie zimą korzy­stasz z tego zapasu dar­mo­wego (w przy­bli­że­niu) prądu. Koszt insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, która pokryje zuży­cie prądu gospo­dar­stwa domo­wego i samej pompy cie­pła, to kwoty podobne do kosz­tów grun­to­wej pompy cie­pła wraz z wyko­na­niem wymiennika.

Grza­nie i chło­dze­nie jed­nym urządzeniem

Zależ­nie od posia­da­nego rodzaju pompy cie­pła i insta­la­cji grzew­czej oraz wen­ty­la­cyj­nej, można zapew­nić sobie chło­dze­nie latem na kilka sposobów:

 • Pompa z grun­to­wym wymien­ni­kiem i ogrze­wa­niem pod­ło­go­wym może słu­żyć do schła­dza­nia wnę­trza budynku nawet bez włą­cza­nia sprę­żarki. Wystar­czy, że uru­chomi się pompy obie­gowe w wymien­niku grun­to­wym i w insta­la­cji grzew­czej a woda w niej zosta­nie schło­dzona do tem­pe­ra­tury ~10st.C, jaka panuje pod zie­mią. Chłodna pod­łoga nie zapewni jed­nak dowol­nie niskiej tem­pe­ra­tury w domu. Znacz­nie lepiej do chło­dze­nia latem nadaje się powietrze.
 • Pompa typu powietrze/powietrze nadaje się tutaj naj­le­piej, gdyż może po pro­stu zimą roz­sy­łać po domu powie­trze cie­płe a latem – chłodne. Cała sztuka to wybrać “odwra­calną” pompę ciepła.
 • Uży­wa­jąc pompy cie­pła do pod­grze­wa­nia wody w kra­nie można za jed­nym zama­chem chło­dzić dom pro­du­ko­wa­nym przy tej oka­zji chłod­nym powie­trzem. Naj­le­piej da się to wyko­nać mając w domu wen­ty­la­cję mecha­niczną z roz­pro­wa­dze­niem powie­trza po budynku lub sys­tem dys­try­bu­cji cie­płego powie­trza z kominka – wystar­czy nieco zmo­dy­fi­ko­wać insta­la­cję powietrzną, aby latem powie­trze dostar­czane do budynku mogło prze­cho­dzić wpierw przez pompę cie­pła. Jedyny haczyk w tym roz­wią­za­niu to koniecz­ność czysz­cze­nia i dezyn­fek­cji wymien­nika pompy przed latem, by nie wyro­sły tam (w wil­goci i cie­ple) żadne nie­przy­ja­zne drob­no­ustroje. Ponadto jeśli powie­trze wpa­da­jące do budynku, czyli tra­fia­jące na wymien­nik pompy, nie jest fil­tro­wane w insta­la­cji wen­ty­la­cyj­nej, to przed pompą potrzebny jest sto­sowny filtr klasy G4.

Kiedy pompa cie­pła spraw­dzi się najlepiej

Naj­le­piej świa­do­mie zde­cy­do­wać się na pompę cie­pła już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia domu. Pozwoli to unik­nąć kosz­tów budowy komina i zop­ty­ma­li­zo­wać insta­la­cję grzewczą.

Pompa cie­pła naj­bar­dziej się opłaci gdy:

 • masz do ogrza­nia dobrze zaizo­lo­wany, zwłasz­cza nie­duży dom
 • ogrze­wa­nie jest nisko­tem­pe­ra­tu­rowe – naj­le­piej wyłącz­nie podłogowe
 • w oko­licy nie ma więk­szych pro­ble­mów z dosta­wami prądu zimą
 • masz wolny kawa­łek działki pod kolek­tor grun­towy lub prze­wiewne miej­sce na podwórku, w któ­rym odgłosy pracy cze­goś na kształt dużej lodówki nie będą prze­szka­dzać tobie ani sąsia­dom nawet w nocy

Taka sytu­acja pozwoli uzy­skać naj­więk­szą wydaj­ność pompy cie­pła przy naj­niż­szym kosz­cie inwe­sty­cji. Oczy­wi­ście możesz mieć grzej­niki jeśli chcesz lub musisz, ale będzie to wyma­gało ich powięk­sze­nia celem obni­że­nia tem­pe­ra­tury pracy oraz – nawet przy naj­więk­szych grzej­ni­kach – pod­nie­sie­nia tem­pe­ra­tury pracy pompy cie­pła wzglę­dem tego, co byłoby moż­liwe przy ogrze­wa­niu pod­ło­go­wym, co obniży wydaj­ność. Dla jed­nego grzej­nika w łazience nie opłaca się tego robić. Taniej wyj­dzie zain­sta­lo­wać tam grzej­nik elek­tryczny do susze­nia ręcz­ni­ków, a wła­ściwe grza­nie zosta­wić ogrze­wa­niu podłogowemu.

Nie można pomi­jać kwe­stii nie­za­wod­no­ści. Pompa cie­pła kon­su­muje prąd, a jego dostawy zimą w nie­któ­rych rejo­nach kraju mogą być nie­pewne. Nie ozna­cza to, że należy skre­ślać ten rodzaj ogrze­wa­nia (chyba że w oko­licy pro­blemy z prą­dem są naprawdę nagminne), ale trzeba się mądrze zabez­pie­czyć na wypa­dek 20. stop­nia zasi­la­nia. W kra­jach skan­dy­naw­skich (gdzie pompy cie­pła są bar­dzo popu­larne) obo­wiąz­kowe jest posia­da­nie awa­ryj­nego źró­dła cie­pła (np. kominka czy pie­cyka — “kozy”), by nawet w razie klę­ski natu­ral­nej i braku prądu unik­nąć zamarznięcia.

Jak z pompy cie­pła zro­bić porażkę

Oto nie­które ze sposobów:

 • pod­łą­cza­jąc pompę cie­pła do insta­la­cji przy­sto­so­wa­nej uprzed­nio pod kocioł węglowy (wyso­kie tem­pe­ra­tury pracy) – efek­tem będzie utrata efek­tyw­no­ści i skró­cony żywot urzą­dze­nia; to m.in. stąd biorą się ludowe poda­nia o wyso­kich kosz­tach pracy pompy ciepła
 • budu­jąc grun­towy wymien­nik zbyt mały, zbyt płytko, na prze­waż­nie zacie­nio­nym grun­cie lub w zbyt lek­kiej gle­bie – otrzy­mu­jąc tym samym zbyt mało wydajne źró­dło cie­pła, które “skoń­czy się” jesz­cze nim nastaną sro­gie mrozy, pod­czas gdy dobrze wyko­nane źró­dło cie­pła powinno zasi­lać budy­nek bez pro­blemu przez całą zimę