Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza — jak to się robi?

Wyjaśnie­nie pod­staw dzi­ała­nia insta­lacji grzew­czej. Dlaczego taka tem­per­atu­ra wody a nie inna? Grze­jnik duży czy mały? Co decy­du­je o mocy grze­jni­ka i jak tę moc dobrać do poszczegól­nych pomieszczeń?

Czy i kiedy warto pozbyć się starych grubych rur

Mar­ket­ing wmaw­ia nam, że cienkie miedziane rur­ki i grze­jni­ki pły­towe są nowoczesne i lep­sze. Na dodatek powielany jest bez zrozu­mienia mit jako­by mniejsza ilość wody w insta­lacji dawała jakieś oszczęd­noś­ci. My nie będziemy wmaw­iać ci, że stare grube rury są zawsze lep­sze, ale wskaże­my czym tak naprawdę różni się insta­lac­ja “staroświec­ka” od “nowoczes­nej”. Bowiem coś więcej niż moda spraw­iło, że w nowych domach nie uświad­czymy grubych rur.

Bufor ciepła — beczka z wodą, która działa cuda

Chcesz ogrze­wać tan­im pali­wem z wygodą zbliżoną do tej, jaką ofer­u­je kocioł poda­jnikowy? Zain­wes­t­uj w kocioł zasy­powy z buforem ciepła. To nieby­wale proste rozwiązanie, aby w najprost­szym kotle spalać tani opał czys­to i efek­ty­wnie, przy dużo mniejszym nakładzie pra­cy (roz­palanie raz na kil­ka dni). Aż dzi­wne, że u nas tak mało znane, pod­czas gdy w Niem­czech czy w Czechach jest na porząd­ku dzi­en­nym.