Instalacja grzewcza

Insta­la­cja grzew­cza — jak to się robi?

Wyja­śnie­nie pod­staw dzia­ła­nia insta­la­cji grzew­czej. Dla­czego taka tem­pe­ra­tura wody a nie inna? Grzej­nik duży czy mały? Co decy­duje o mocy grzej­nika i jak tę moc dobrać do poszcze­gól­nych pomieszczeń?

Czy i kiedy warto pozbyć się sta­rych gru­bych rur

Mar­ke­ting wma­wia nam, że cien­kie mie­dziane rurki i grzej­niki pły­towe są nowo­cze­sne i lep­sze. Na doda­tek powie­lany jest bez zro­zu­mie­nia mit jakoby mniej­sza ilość wody w insta­la­cji dawała jakieś oszczęd­no­ści. My nie będziemy wma­wiać ci, że stare grube rury są zawsze lep­sze, ale wska­żemy czym tak naprawdę różni się insta­la­cja “sta­ro­świecka” od “nowo­cze­snej”. Bowiem coś wię­cej niż moda spra­wiło, że w nowych domach nie uświad­czymy gru­bych rur.

Bufor cie­pła — beczka z wodą, która działa cuda

Chcesz ogrze­wać tanim pali­wem z wygodą zbli­żoną do tej, jaką ofe­ruje kocioł podaj­ni­kowy? Zain­we­stuj w kocioł zasy­powy z bufo­rem cie­pła. To nie­by­wale pro­ste roz­wią­za­nie, aby w naj­prost­szym kotle spa­lać tani opał czy­sto i efek­tyw­nie, przy dużo mniej­szym nakła­dzie pracy (roz­pa­la­nie raz na kilka dni). Aż dziwne, że u nas tak mało znane, pod­czas gdy w Niem­czech czy w Cze­chach jest na porządku dziennym.