Technika

Słownik kotłowni

Zwroty, skró­ty i ter­miny, które częs­to się tu przewi­ja­ją, ale przy pier­wszym kon­tak­cie mogą być niezrozu­mi­ałe.

Spalanie węgla i drewna od kuchni

Z czego złożone są pali­wa stałe i jakie są tego kon­sek­wenc­je? Dlaczego tak trud­no spal­ić je równie czys­to co np. gaz ziem­ny a zarazem jest to proste jeśli się zna sposób? Gdzie tkwi różni­ca między górnym a dol­nym spalaniem i czemu te nazwy są kom­plet­nie od cza­py? Komu i do czego potrzeb­ne jest powi­etrze wtórne?

Jak sterować kotłem zasypowym

Filo­zofia pra­cy kotła zasy­powego jest zgniłym kom­pro­misem poświę­ca­ją­cym sporą część efek­ty­wnoś­ci spala­nia na rzecz pros­to­ty budowy. Możli­woś­ci sterowa­nia takim kotłem są ogranic­zone i żad­na nie jest ide­al­na. Które z nich są mniejszym złem? Jak obchodz­ić się z takim kotłem, aby znaleźć rozsąd­ny kom­pro­mis między efek­ty­wnym spalaniem a wygodą obsłu­gi?

Drobne usprawnienia kotłów

Oto zbiór sprawd­zonych mody­fikacji i dodatków do kotłów węglowych, które popraw­ia­ją ich kul­turę pra­cy a zarazem są tanie i proste w wyko­na­niu.

Korozja niskotemperaturowa

Wierzą w nią tylko ci, którym zeżarła kocioł. Koroz­ja niskotem­per­atur­owa ist­nieje i dzi­ała, ale kluczem do jej wys­tąpi­enia nie jest wyłącznie tem­per­atu­ra wody w kotle.

Spis treści wątku Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego

Lin­ki do najbardziej wartoś­ciowych momen­tów w wątku, w którym “nar­o­dz­iła się” meto­da roz­pala­nia od góry.