Technika

Słow­nik kotłowni

Zwroty, skróty i ter­miny, które czę­sto się tu prze­wi­jają, ale przy pierw­szym kon­tak­cie mogą być niezrozumiałe.

Spa­la­nie węgla i drewna od kuchni

Z czego zło­żone są paliwa stałe i jakie są tego kon­se­kwen­cje? Dla­czego tak trudno spa­lić je rów­nie czy­sto co np. gaz ziemny a zara­zem jest to pro­ste jeśli się zna spo­sób? Gdzie tkwi róż­nica mię­dzy gór­nym a dol­nym spa­la­niem i czemu te nazwy są kom­plet­nie od czapy? Komu i do czego potrzebne jest powie­trze wtórne?

Jak ste­ro­wać kotłem zasypowym

Filo­zo­fia pracy kotła zasy­po­wego jest zgni­łym kom­pro­mi­sem poświę­ca­ją­cym sporą część efek­tyw­no­ści spa­la­nia na rzecz pro­stoty budowy. Moż­li­wo­ści ste­ro­wa­nia takim kotłem są ogra­ni­czone i żadna nie jest ide­alna. Które z nich są mniej­szym złem? Jak obcho­dzić się z takim kotłem, aby zna­leźć roz­sądny kom­pro­mis mię­dzy efek­tyw­nym spa­la­niem a wygodą obsługi?

Drobne uspraw­nie­nia kotłów

Oto zbiór spraw­dzo­nych mody­fi­ka­cji i dodat­ków do kotłów węglo­wych, które popra­wiają ich kul­turę pracy a zara­zem są tanie i pro­ste w wykonaniu.

Koro­zja niskotemperaturowa

Wie­rzą w nią tylko ci, któ­rym zeżarła kocioł. Koro­zja nisko­tem­pe­ra­tu­rowa ist­nieje i działa, ale klu­czem do jej wystą­pie­nia nie jest wyłącz­nie tem­pe­ra­tura wody w kotle.

Spis tre­ści wątku Eko­no­miczne spa­la­nie węgla kamiennego

Linki do naj­bar­dziej war­to­ścio­wych momen­tów w wątku, w któ­rym “naro­dziła się” metoda roz­pa­la­nia od góry.