Spis treści wątku Ekonomiczne spalanie węgla

Prze­gląd naj­cie­kaw­szych postów z tematu Eko­no­miczne spa­la­nie węgla kamien­nego (do strony 600), opi­su­ją­cego czy­ste spa­la­nie węgla metodą zapro­po­no­waną przez Last Rico.

Oto pokłady wyso­ko­ka­lor­czy­nej wie­dzy i długo sezo­no­wa­nego doświad­cze­nia w dzie­dzi­nie wdraż­nia Eko­no­micz­nego, Eko­lo­gicz­nego i Bez­piecz­nego Sys­temu Spa­la­nia Węgla autor­stwa Last Rico.

Pytasz, czy warto to czytać?

Dla­czego ja nie zna­la­złem tego forum 3 tony węgla wcze­śniej?! Nie­ważne 1800 PLN’ow w plecy!”

Nie­stety Mura­tor po raz n-ty pozmie­niał linki do postów na forach w taki spo­sób, że stare prze­stały dzia­łać. Wsku­tek tego spora część poniż­szego spisu może pro­wa­dzić donikąd :/ 

Począ­tek i koniec

Wybór kotła

Dobór mocy kotła

Opał

Węgiel

Miał

Koks

Drewno

Słoma, zboża

Olej sil­ni­kowy — dla­czego nie palić

Spa­la­nie

Roz­pa­la­nie

Sad­pal i inne wyna­lazki usu­wa­jące sadzę

Dmu­chawa, nadmuch mechaniczny

Dolne spa­la­nie

Sadza

Sole­nie węgla

Ste­ro­wa­nie spalaniem

Mecha­niczny miar­kow­nik ciągu

Elek­tro­niczny miar­kow­nik ciągu (MCI Bolecki)

Szyber/przepustnica w czopuchu

Ana­liza spalin

Pro­blemy

Wyli­cze­nia

Roz­wa­ża­nia teoretyczne

Emi­sja tlenku węgla

Insta­la­cja grzew­cza i okolice

Bez­pie­czeń­stwo

Pożar sadzy w kominie

Kotły górno-dolne

Komin

Koro­zja niskotemperaturowa

Filo­zo­fia niemal

Warsz­tat

Kie­row­nica Powie­trza Wtórnego

Zawi­ro­wy­wa­cze spalin

Powie­trze wtórne z popiel­nika + deflektor

Regu­la­tor ciągu kominowego

Rura Wezyra

Deflek­tor na KPW

Kon­kretne modele kotłów

Rela­cje

Mądrość ludowa

Inne cie­kawe rzeczy

Jedna myśl nt. „Spis treści wątku Ekonomiczne spalanie węgla

  1. Pingback: Przegląd wątku już dostępny | Czyste spalanie węgla

Możliwość komentowania jest wyłączona.