Jak palić koksem

Jesz­cze w latach 80. i 90. XX wieku koks był powszech­nie sto­so­wany w ogrze­wa­niu domów. Dziś cią­gle znaj­dziemy go w ofer­cie wielu skła­dów opału, ale uży­wany jest raczej mar­gi­nal­nie i samo słowo więk­szo­ści ludzi koja­rzy się już tylko z napcha­nym ana­bo­li­kami kafa­rem na siłowni. Co takiego się stało, że koks zniknął?

Po pierw­sze cena. W ostat­niej deka­dzie koks zna­cząco podro­żał, do ponad 1000zł/t. To spra­wiło, że pale­nie kok­sem stało się słabo opła­calne w poró­wa­niu nie tylko do węgla, ale nawet gazu ziem­nego. Jed­no­cze­śnie na świe­cie wzmógł się popyt na stal, a co za tym idzie popyt ze strony hut na paliwo, czyli koks wła­śnie. Część kra­jo­wych kok­sowni padła, a reszta prze­szła z pro­duk­cji koksu opa­ło­wego na hut­ni­czy.
Cza­sem tylko hutom zda­rzy się zastój i ceny koksu pikują, jak to miało ostat­nio miej­sce w latach 2008–2009, gdzie cena koksu na skła­dach zrów­nała się chwi­lowo z cenami węgla (nie­stety był to czę­sto koks hut­ni­czy, trudny do spa­le­nia w domo­wych warunkach).

Po dru­gie zmie­niły się domy. Nawet gdyby koks nie podro­żał, nie zmieni to faktu, że nie nadaje się on do ogrze­wa­nia domów dobrze zaizo­lo­wa­nych z nie­wielką ilo­ścią wody w insta­la­cji grzew­czej. Wciąż są jed­nak budynki, dla któ­rych jest on dobrym roz­wią­za­niem. O ile tylko przy­mknie się oko na cenę.

Koks na skła­dzie we Wro­cła­wiu, sier­pień 2017

Co ofe­ruje koks?

Koks, w prze­ci­wień­stwie do węgla, nie bru­dzi i nie kurzy tak inten­syw­nie. To nie­mal czy­sty che­micz­nie węgiel. W trak­cie pale­nia nie dymi, bo nie zawiera już smo­li­stych sub­stan­cji lot­nych. Jego war­tość opa­łowa to zwy­kle 28-30MJ/kg. Kocioł opa­lany kok­sem można roz­pa­lić w paź­dzier­niku i wyga­sić w kwiet­niu, ponie­waż pali się dokład­nie tak samo nie­za­leż­nie od tech­niki pale­nia. Można łado­wać koks na żar i nie nie­sie to więk­szej szkody dla pro­cesu spa­la­nia – wła­śnie z uwagi na brak sub­stan­cji lot­nych, które w przy­padku węgla są tra­cone, jeśli surowy węgiel w gru­bej war­stwie wylą­duje na żarze.

Jak wygląda emi­sja zanie­czysz­czeń ze spa­la­nia koksu

Koks jest pali­wem abso­lut­nie bez­dym­nym. Spa­lany w naj­prost­szym nawet kotle zasy­po­wym emi­tuje zbli­żone ilo­ści pyłów i smoły co kocioł retor­towy spa­la­jący węgiel kamienny.

Trzeba jed­nak pamię­tać, że koks nie rośnie na drze­wie, ale jest gdzieś pro­du­ko­wany z węgla kok­su­ją­cego. Ten pro­ces nie jest czy­sty ani przy­jemny, o czym wie­dzą sąsie­dzi koksowni.

Dla kogo koks?

Koks nie jest pali­wem dla każ­dego kotła i każ­dego domu. Bar­dziej niż inne paliwa wymaga on naj­le­piej nie­prze­rwa­nego dopływu powie­trza. Z tego powodu kok­sem da się ogrze­wać głów­nie stare, nie­ocie­plone domy, gdzie cią­gle potrzeba dużo cie­pła i kocioł pra­cuje stale z dużą mocą.

Dusze­nie koksu i odci­na­nie mu powie­trza przy pracy na natu­ral­nym ciągu skoń­czy się po pro­stu wyga­śnię­ciem kotła. To spra­wia, że pale­nie kok­sem robi się pro­ble­ma­tyczne już przy dodat­nich tem­pe­ra­tu­rach za oknem ze względu na słab­szy ciąg komi­nowy. Pomocny w zmu­sze­niu koksu do spa­la­nia się może być nadmuch, ale przy dłuż­szych prze­sto­jach nawet wia­trak może nie być już w sta­nie odgrzać pale­ni­ska, które łatwo sty­gnie od płasz­cza wod­nego. Dodat­kowo wymu­szony nadmuch wytwa­rza bar­dzo wysoką tem­pe­ra­turę w pale­ni­sku, co w wielu kotłach obja­wia się dobie­ga­ją­cymi z kotła sykami i piskami – to miej­scowe pod­go­to­wa­nie wody w miej­scach o słab­szym prze­pły­wie, co na dłuż­szą metę przy­spie­sza zuży­cie kotła.

Odpo­wied­nia instalacja

Koks jest wręcz stwo­rzony do dużych, sta­rych budyn­ków ze starą gra­wi­ta­cyjną insta­la­cją miesz­czącą setki litrów wody. Duży zład wody bar­dzo pomaga przy spa­la­niu koksu. Dzięki niemu kocioł pra­cuje dłu­żej na sta­łym dopły­wie powietrza.

Insta­la­cja musi być zapro­jek­to­wana pod pracę na wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach na grzej­ni­kach (ok. 60 st.C i wię­cej) albo konieczny jest mon­taż zaworu czte­ro­droż­nego. Koksu nie da się kisić na 40-50st.C. Owszem, będzie się palił, ale pozo­stawi mnó­stwo nie­do­pału. Dla­tego nawet wymiana grzej­ni­ków w sta­rej insta­la­cji na nowe bla­szane może spo­wo­do­wać pro­blemy z pale­niem kok­sem, bo nowe grzej­niki będą osią­gać taką samą moc jak stare już przy niż­szych tem­pe­ra­tu­rach wody zasi­la­ją­cej (to kwe­stia doboru mocy grzej­ni­ków w sumie). Zmniej­szy się też pojem­ność insta­la­cji, ponie­waż grzej­niki sta­lowe czy alu­mi­niowe są mniej pojemne od żeliwnych.

Kocioł na koks

Nie mniej ważny jest wła­ściwy kocioł. Z tym nie jest wcale tak pro­sto. Jeśli masz sta­rego Camino lub inny żeliwny kocioł – karm go kok­sem śmiało, bo wszyst­kie one dla koksu zostały stworzone.

W przy­padku bla­sza­nych kotłów sprawdź naj­pierw, czy pro­du­cent dopusz­cza koks jako paliwo pod­sta­wowe czy choćby zastęp­cze. Jeśli koksu nie ma na liście paliw w instruk­cji, to być może pro­du­cent zapo­mniał go dopi­sać jako paliwo mało popu­larne, ale rów­nie dobrze może być świa­dom, że jego wyrób koksu nie znie­sie, dla­tego dobrze zapy­tać u źródła.

Czym grozi spa­la­nie koksu w kotle do niego nie­przy­sto­so­wa­nym? Koks spa­la­jąc się wytwa­rza punk­towo bar­dzo wyso­kie tem­pe­ra­tury – dużo wyż­sze niż przy spa­la­niu koksu powsta­łego w kotle ze zwy­kłego węgla (który jest mniej “gęsty”). Tam, gdzie roz­grzane do bia­ło­ści bryły koksu mają kon­takt z płasz­czem wod­nym (ściany pale­ni­ska, ruszt wodny), bla­cha może nagrze­wać się tak bar­dzo, że po dru­giej jej stro­nie woda zacznie się punk­towo goto­wać. Takie miej­scowe wrze­nie osła­bia odbiór cie­pła przez wodę w tym punk­cie pro­wa­dząc do dal­szego prze­grze­wa­nia bla­chy, a to z cza­sem może pro­wa­dzić do jej przepalenia.

Tech­nika palenia

Tutaj filo­zo­fii nie ma. Jak było wspo­mniane, nie trzeba koksu roz­pa­lać od góry i można śmiało dosy­py­wać w trak­cie pale­nia, lecąc nawet cały sezon grzew­czy bez prze­rwy. Moż­li­wie ostre pale­nie bez prze­sto­jów – to gwa­ran­cja bez­pro­ble­mo­wego spa­la­nia koksu. Warunki z pozoru pro­ste do speł­nie­nia, ale to wła­śnie z tym są naj­więk­sze pro­blemy w nowych, małych i dobrze ocie­plo­nych domach. Jakie­kol­wiek prze­stoje kotła przy odcię­tym dopły­wie powie­trza szybko mogą spo­wo­do­wać wyga­śnię­cie koksu z powodu wystu­dze­nia paleniska.

Wła­ści­wie nie ma już koksu opałowego

Dostępny przed laty powszech­nie koks był czym innym niż ten spo­ty­kany obec­nie na skła­dach opału. Był to koks opa­łowy – spe­cjalna wer­sja koksu, który łatwiej się palił w warun­kach domo­wego pale­ni­ska. Nie­stety tego koksu już pra­wie nie ma w sprze­daży. Pro­du­ku­jąca go jako jedyna w kraju Kok­sow­nia Dębień­sko ma zostać zamknięta w 2018 roku także przez brak popytu na to paliwo. Albo może pre­cy­zyj­niej: z powodu jego wyso­kiej ceny, bo gdy kok­sow­nia urzą­dzała pro­mo­cję, to cały zapas koksu scho­dził na pniu.

Obec­nie dostępny na skła­dach koks jest kok­sem hut­ni­czym prze­waż­nie z Kok­sowni Zdzie­szo­wice. Koks hut­ni­czy zwy­kle jest drob­niej­szy (groszko-orzech) i gorzej się pali: trud­niej go zapa­lić, łatwiej wygasa pozo­sta­wia­jąc mnó­stwo niedopału.

Błę­kitny Węgiel — koks 2.0 czy koks gor­szego sortu?

Insty­tut Che­micz­nej Prze­róbki Węgla w Zabrzu lan­suje ostat­nimi czasy swój nowy wyrób — “Błę­kitny węgiel”. Ma to być bez­dymne paliwo podobne do kla­sycz­nego koksu. Gdzie są podo­bień­stwa a gdzie różnice?

Koks, który można kupić na skła­dzie opału powstaje z węgla kok­su­ją­cego. Taki węgiel jest droż­szy od zwy­kłego węgla opa­ło­wego, bowiem koks z niego wytwo­rzony jest dobrej jako­ści: wytrzy­mały i wyso­ko­ka­lo­ryczny. Jed­nak ma też wady wymie­nione powy­żej, tj. trudno się zapala przez brak czę­ści lot­nych i wymaga spe­cjal­nych pale­nisk odpor­nych na bar­dzo wyso­kie temperatury.

Błę­kitny węgiel” to pół­koks ze zwy­kłego węgla opa­ło­wego. Pół­koks, bowiem zosta­wiono w nim mały pro­cent czę­ści lot­nych, aby łatwiej się zapa­lał. Pro­du­ko­wany jest ze zwy­kłego węgla, bowiem taki koks spala się w niż­szych tem­pe­ra­tu­rach i nadaje się do każ­dego pale­ni­ska - jest to dokład­nie taki sam koks, jaki powstaje w tym pale­ni­sku przy spa­la­niu w nim węgla, tyle że nie­wy­edu­ko­wany palacz kopci przy tym nie­mi­ło­sier­nie. “Błę­kitny węgiel” jest nato­miast odga­zo­wany w warun­kach prze­my­sło­wych, gdzie sub­stan­cje lotne muszą zostać zago­spo­da­ro­wane w lep­szy spo­sób. Przy­czyna, dla któ­rej taki pro­dukt jak koks z węgla opa­ło­wego nie ist­niał dotąd w han­dlu, jest pro­sta: to jest kiep­ski koks, przede wszyst­kim kru­chy, a więc trudny w trans­por­cie. Ale w przy­padku “Błę­kit­nego węgla” atu­tem rekom­pen­su­ją­cym ten pro­blem ma być bez­dymne spalanie.

Póki co (luty 2016) “Błę­kitny węgiel” pozo­staje w fazie testów. Z rela­cji, jakie otrzy­mu­jemy od osób go testu­ją­cych wynika, że jest to dobre paliwo na tem­pe­ra­tury powy­żej zera, jed­nak w cza­sie mro­zów szybko się wypala. Roz­pa­le­nie go nie jest takie pro­ste jak w zamy­śle twór­ców a gra­nu­la­cja zbli­żona jest do grub­szego groszku z zauwa­żal­nym udzia­łem drob­niej­szej frak­cji, która prze­sy­puje się przez ruszt.

Błę­kitny węgiel” praw­do­po­dob­nie nigdy nie będzie miał sensu eko­no­micz­nego z punktu widze­nia Kowal­skiego. Już teraz cena tony tego paliwa sza­co­wana jest na ok. 1000zł. Ale też nie jest to pro­dukt skie­ro­wany do Kowal­skiego. Z wypo­wie­dzi przed­sta­wi­cieli IChPW wynika, że ma to być szybki i pro­sty spo­sób dla samo­rzą­dów na pora­dze­nie sobie z pro­ble­mem kop­cą­cych domo­wych komi­nów, gdy pojawi się pre­sja i znaczne środki finan­sowe na ten cel. To gminy mia­łyby zama­wiać to paliwo dla swo­ich miesz­kań­ców, jed­no­cze­śnie dokła­da­jąc do inte­resu tyle, aby cena tony była do przy­ję­cia dla odbiorcy.
Kowal­ski bez pro­blemu może wypro­du­ko­wać sobie iden­tyczne paliwo za mniej­sze pie­nią­dze po pro­stu paląc w typo­wym kotle gór­nego spa­la­nia od góry, bądź kupu­jąc porządny kocioł dol­nego spa­la­nia. Gdyby ktoś się jesz­cze zasta­na­wiał, czemu IChPW co naj­mniej dystan­suje się od metody pale­nia od góry, tutaj ma odpo­wiedź - zagraża ona bowiem zło­to­no­śnej kurze Insty­tutu, jaką ma być “Błę­kitny węgiel”.