Palenie kroczące

Pale­nie kroczące jest jed­ną z opcji czy­stego i efek­tyw­nego spa­la­nia węgla oraz drew­na, która dzi­ała w dowol­nie sta­rych i pry­mi­tyw­nych kotłach. Jeśli zasta­na­wiasz się, czy warto sto­so­wać ten spo­sób pale­nia, zaj­rzyj naj­pierw do arty­kułu wyja­śnia­ją­cego jak to dzia­ła­.

Przed­staw­iona jest tutaj instruk­cja krok po kroku jak zas­tosować pale­nie kroczące.

Od czego zacząć

Pale­nie kroczące moż­na zacząć stosować od zaraz bez żad­nych zmi­an w kon­strukcji kotła. Warto jed­nak zapoz­nać się i sprawdz­ić kwest­ie zahacza­jące o bez­pieczeńst­wo, spisane w instrukcji dla pale­nia od góry.

Pale­nie kroczące moż­na stosować nie tylko w kotłach górnego spala­nia, ale także w kotłach górno-dol­nych, dla których jest to bodaj jedy­na niewyma­ga­ją­ca żad­nych prz­eróbek sen­sow­na meto­da pale­nia. Zna­jdzie zas­tosowanie także w długich a nis­kich paleniskach niek­tórych pieców kaflowych czy kuchen­nych.

Tak wyglą­da roz­palanie od góry w piecu kaflowym z malutkim paleniskiem. Jeśli palenisko jest za małe, by zagrzać piec jed­nym wsa­dem, zawsze moż­na dołożyć więcej pali­wa sposobem kroczą­cym.

Pierwsze rozpalenie

  1. Wsyp na ruszt warst­wę 5–10cm pali­wa. Na wierzch ułóż roz­pałkę i pod­pal ją.
  2. Gdy warst­wa pali­wa w całoś­ci zamieni się w żar, prze­gar­nij wszys­tko na tył kotła tak aby z przo­du pozostał pusty ruszt.
  3. Na pustą przed­nią część rusz­tu wsyp por­cję świeżego pali­wa w taki sposób, aby zakryła cały wol­ny ruszt, a jed­nocześnie stykała się z kup­ką żaru bok­iem (tj. by surowy opał nie przykry­wał żaru od góry).
  4. Jeśli ilość żaru nie była zbyt mała, roz­pali on stop­niowo zasy­pa­ny świeży opał. Odtąd kocioł nie wyma­ga dozoru dopó­ki opał nie wypali się pozostaw­ia­jąc na rusz­cie ilość żaru zbliżoną do tej użytej do roz­pale­nia.
  5. Gdy na rusz­cie pozostanie jeszcze sen­sow­na ilość żaru (mniej więcej taka jak przy roz­pale­niu), przy­chodzi pora na załadunek nowej por­cji opału.
  6. Weź pogrze­bacz i prze­gar­nij popiół przez ruszt. Następ­nie tak jak na początku zgar­nij żar na tył kotła a z przo­du zasyp por­cję świeżego pali­wa. Tym samym wracamy do punk­tu 3.

palenie-kroczace-etapy

To wszystko

Pale­nie kroczące jest bard­zo proste w wyko­na­niu. W zasadzie jedy­na różni­ca wzglę­dem pale­nia od dołu sprowadza się do prze­gar­nię­cia żaru przed dołoże­niem nowej por­cji opału. Nato­mi­ast efek­ty osią­gane tą prostą zmi­aną są znakomite, jedynie nieco gorsze niż przy pale­niu od góry.